2.1. Recadación tributaria bruta

   
 • A recadación tributaria bruta está constituída polos ingresos efectivos obtidos no exercicio procedentes tanto das autoliquidacións presentadas polos contribuíntes como das liquidacións practicadas pola Axencia Tributaria. Responde, polo tanto, a un criterio de caixa.

  A recadación bruta total xestionada pola Axencia Estatal de Administración Tributaria en 2012 ascendeu a 212.741 millóns de euros, cun aumento de 2.832 millóns (1,3 por cento) con respecto a 2011.

  No seguinte cadro se observa que, por figuras tributarias, o crecemento se explica polo Imposto sobre Sociedades (aumento de 4.177 millóns). Respecto do resto de grandes figuras, se pode constatar a evolución estable do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e as significativas caídas tanto do Imposto sobre o Valor Engadido (2,1 por cento) como dos Impostos Especiais (4,9 por cento).

   Conceptos Orzamento
  2012 (1)
  Xaneiro - Decembro
  Recaud. 2012
  (2)
  Recaud. 2011
  (3)
  Diferenza con OrzamentoDiferenza con Recadación 2011
  Diferenza
  (4) = (2)-(1)
  % cumprimento
  (5) = (2)/(1)
  Diferenza
  (6) = (2)-(3)
  Porcentaxe
  (7) = (6)/(3)
   
  Imposto sobre a renda das persoas físicas 85.137 82.338 82.266 2.799 - 96,7 71 0,1
  Imposto sobre sociedades 27.510 26.897 22.719 613 - 97,8 4.177 18,4
  Imposto sobre a renda de non residentes 4.733 4.064 4.040 669 - 85,9 25 0,6
  Resto do Capítulo I 2.602 1.322 119 1.280 - 50,8 1.203 ---
  Total Capítulo I 119.982 114.620 109.145 5.362 - 95,5 5.476 5,0
  Imposto sobre o valor engadido 73.830 74.174 75.759 344 100,5 1.585 - 2,1 -
  Impostos especiais 18.731 18.573 19.532 158 - 99,2 959 - 4,9 -
  Tráfico Exterior 1.452 1.449 1.544 3 - 99,8 95 - 6,2 -
  En sobre Primas de Seguro 1.392 1.379 1.420 13 - 99,1 41 - 2,9 -
  Resto do Capítulo II 116 114 15 2 - 98,2 99 ---
  Total Capítulo II 95.521 95.690 98.270 169 100,2 2.580 - 2,6 -
  Total Capítulo III 2.516 2.431 2.494 85 - 96,6 63 - 2,5 -
  TOTAL INGRESOS XESTIONADOS POLA AEAT 218.019 212.741 209.909 5.278 - 97,6 2.832 1,3
  (Millóns de euros)