1.5. Axencia Tributaria electrónica

   
 • A Axencia Tributaria conta en Internet cun portal xeral de carácter informativo(https://www.agenciatributaria.es/)  Nova ventá e cunha sede electrónica para a realización de trámites en liña á que se pode acceder desde o citado portal ou directamente na enderezo (https://www.agenciatributaria.gob.es/) Nova ventá.

  O uso intensivo das novas tecnoloxías da información e das comunicacións foi unha constante na Axencia Tributaria desde seu creación, o que lle levou a dispor hoxe en día dunha auténtica “Axencia Tributaria electrónica” máis alá das esixencias da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, constituíndo o principal canle de relación da Axencia Tributaria cos contribuíntes. Así, en 2012 o porcentaxe de utilización da administración electrónica, tendo en conta tanto a presentación electrónica obrigatoria como a voluntaria, se situou no 84,6 por cento (38,74 por cento se se considera soamente a presentación voluntaria).

  A sede electrónica garante a cidadáns, profesionais e empresas o exercicio do dereito a relacionarse electronicamente recoñecido na citada Lei 11/2007. En particular, recoñece o dereito a coñecer por medios electrónicos o estado de tramitación dos procedementos en que sexan interesados, obter copias electrónicas dos documentos electrónicos que formen parte destes procedementos, realizar consultas e alegacións, formular solicitudes, manifestar consentimentos, entaboar pretensións, efectuar pagamentos, realizar transaccións e oporse ás resolucións e actos administrativos.

  A sede non só permite consultar en liña o estado de tramitación dos procedementos en que se é interesado e obter copia dos documentos a través de “Meus expedientes”, senón que ofrece a posibilidade de realizar a práctica totalidade dos trámites.

  Ofrece un inventario de todos os procedementos, servizos e trámites que se poden realizar electronicamente, tales como presentar declaracións e autoliquidacións, solicitudes, alegacións ou comunicacións, achegar documentos e xustificantes, efectuar pagamentos, solicitar e descargar certificados tributarios, etc.

  Ademais, se pon a disposición dos contribuíntes un formulario xenérico no rexistro electrónico, a través do que se poden presentar documentos electrónicos non normalizados (por exemplo, alegacións nun procedemento).

  Como novidade en 2012, se puxo en funcionamento o servizo “Meus alertas” que avisa ao contribuínte que accede á sede electrónica dos trámites ou incidencias pendentes de resolver á espera de seu actuación.

  Para realizar trámites na sede electrónica é preciso utilizar algún sistema de identificación e autenticación (sinatura electrónica) dos previstos na norma. A Axencia Tributaria esixe sistemas de sinatura electrónica avanzada con carácter xeral e especialmente ás persoas xurídicas. Non obstante, admite outros sistemas de identificación coa finalidade de facilitar o acceso dos contribuíntes aos servizos prestados na sede electrónica, como a utilización do Código Seguro de Verificación (CSV) dunha notificación recibida previamente para a realización de trámites relacionados coa devandita notificación, a identificación mediante recadros dunha declaración previamente presentada, os códigos enviados mediante SMS, etc.

  Adicionalmente, para algúns contribuíntes e trámites o uso da sede electrónica é obligatorio.Así, se estendeu nos últimos anos a presentación obrigatoria das principais declaracións para determinados colectivos como grandes empresas, sociedades anónimas e limitadas.

  Igualmente, a Axencia Tributaria, que xa viña desde hai anos facilitando aos cidadáns a posibilidade de recibir notificacións por Internet, impulsou o establecemento a partir do 1 de xaneiro de 2011 dun sistema de notificacións electrónicas obrigatorias para determinados contribuíntes a través da Enderezo Electrónico Habilitada xestionada por Correos (portal www.060.esNova ventá

  Coa finalidade de facilitar o uso da sede electrónica a todos os contribuíntes, a Axencia ofrece a posibilidade de realizar trámites por Internet por medio de representante, potenciando a figura do colaborador social para a presentación telemática de declaracións e comunicacións e do Rexistro de apoderamentos, que permite o outorgamento de representación para a realización por Internet de trámites concretos ou o outorgamento de apoderamentos globais para un conxunto de trámites.

  En concreto, a Axencia Tributaria ten subscritos máis de 4.000 convenios ou protocolos de adhesión autorizando aos colaboradores sociais a presentar declaracións en representación de terceiros. En 2012 se subscribiron 28 Convenios e 35 Protocolos de Adhesión. Os principais colaboradores sociais son os profesionais tributarios a través de seus asociacións e colexios profesionais, aínda que tamén realizan esta labor de achegamento da administración electrónica ao contribuínte algunhas asociacións empresariais, entidades financeiras, Administracións Públicas, etc.

  Pola súa banda, o Rexistro de apoderamentos se converteu nun instrumento ao servizo dos profesionais tributarios que facilita a acreditación da representación que voluntariamente lles outorgan os obrigados tributarios para a realización de todo tipo de trámites (non só a presentación de declaracións e recursos). A 31 de decembro de 2012 contaban inscritos no Rexistro máis dun millón e medio de apoderamentos.

  Accesibilidade do portal da Axencia Tributaria: As páxinas web da Axencia Tributaria obtiveron a Certificación de Accesibilidade Euracert, nivel Dobre-a, emitida por Technosite Nova ventá, empresa pertencente ao Grupo Fundación ONCE, como entidade certificadora, tras a auditoría realizada en 2009. Desde entón, se continuou o desenvolvemento de opcións e ampliado a información ofrecida intentando manter as directrices necesarias para conservar a certificación Dobre-a con especial incidencia na sede electrónica, facilitando deste xeito o cumprimento voluntario das obrigas fiscais dos cidadáns en xeral e das persoas con discapacidade en particular.

  Anexos:

 • Evolución das declaracións do imposto sobre a renda das persoas físicas presentadas por Internet
 • Evolución das visitas á páxina web www.agenciatributaria.es