1.4. Organización

   
 • Os órganos reitores da Axencia Tributaria son o presidente, que é o secretario de Estado de Facenda, o director xeral, o Comité Permanente de Dirección e o Comité de Coordinación da Enderezo Territorial.

  Corresponde ao presidente exercer a superior enderezo da Axencia Tributaria e ostentar seu representación legal en toda clase de actos e contratos, e ao director xeral dirixir seu funcionamento ordinario.

  O Comité Permanente de Dirección está presidido polo presidente da Axencia ou, en seu ausencia, polo director xeral, que é o Vicepresidente. Do mesmo forman parte todos os directores dos Departamentos e Servizos da Axencia Tributaria, e asisten a seus reunións o delegado Central de Grandes Contribuíntes e o delegado Especial de Madrid.

  Membros do Comité Permanente de Dirección a 31 de decembro de 2012

  • Miguel Ferre Navarrete, presidente
  • Beatriz Gloria Viana Miguel, directora xeral
  • Mª Ángeles Fernández Pérez, directora do Departamento de Xestión Tributaria
  • Luis Ramón Jones Rodríguez, director do Departamento de Inspección Financeira e Tributaria
  • Ana Fernández-Daza Álvarez, directora do Departamento de Recadación
  • Pilar Jurado Borrego, directora do Departamento de Aduanas e Impostos Especiais
  • Domingo Javier Molina Moscoso, director do Departamento de Informática Tributaria
  • Sara Ugarte Alonso-Vega, directora do Departamento de Recursos Humanos
  • Elena Guerrero Martínez, directora do Servizo de Planificación e Relacións Institucionais
  • Juan Manuel Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros , director do Servizo Xurídico
  • Mª Teresa Campos Ferrer, directora do Servizo de Auditoría Interna
  • Pedro Gómez Hernández, director do Servizo de Xestión Económica
  • Rubén Víctor Fernández de Santiago, director do Servizo de Estudos Tributarios e Estatísticas
  • Francisco Muñoz de Morales Anciola, director do Gabinete do director xeral
  • Ángel Mariano Serrano Gutiérrez, delegado Central de Grandes Contribuíntes
  • Raquel Catalá Polo, delegada Especial de Madrid

  O Comité de Coordinación da Enderezo Territorial está presidido polo director xeral da Axencia e formado polos membros do Comité Permanente de Dirección, así como polo delegado Central de Grandes Contribuíntes e por todos os delegados Especiais da Axencia.

  A Axencia Tributaria se estrutura en Servizos Centrais e Servizos Territoriais.

  Os Servizos Centrais se basean nun modelo de organización por áreas operativas funcionais e áreas de apoio.

  Os Servizos Territoriais, a 31 de decembro de 2012, estaban constituídos por 17 Delegacións Especiais-unha en cada Comunidade Autónoma - e 51 Delegacións-normalmente, coincidentes co ámbito das provincias-, en que se integran 237 Administracións, 36 delas de Aduanas.(1)

  No ano 2006 se creou a Delegación Central de Grandes Contribuíntes, órgano con competencias en todo o territorio nacional, con funcións dirixidas ao control coordinado e á mellora da atención e do servizo sobre os grandes contribuíntes.


  (1) Á data de peche da Memoria – xullo de 2013 - os servizos territoriais están constituídos por 17 Delegacións Especiais, 39 Delegacións, 232 Administracións, 36 delas de Aduanas.

 • O organigrama básico da Axencia Tributaria a 31 de decembro de 2012 se recolle no seguinte gráfico:

  Organigrama