1.3. Cadro de persoal e orzamento

   
 • Para o cumprimento de seu misión, a Axencia Tributaria contaba en data 31 de decembro de 2012 cunha cadro de persoal de 26.962 persoas, un 2,35 por cento menos que en 2011, das que o 53,25 por cento son mulleres e o 46,75 por cento homes, cunha idade media de 49,14 anos (0’63 anos máis que en 2011).

  A cadro de persoal da Axencia Tributaria é inferior á media das Administracións tributarias dos países da OCDE, baseando seu xestión na alta especialización e cualificación dos profesionais que a integran e na utilización intensiva das novas tecnoloxías.

  CADRO DE PERSOAL TOTAL26.962 persoas
    Homes 12.605
    Mulleres 14.357

  En 2012, a Axencia Tributaria contou cun orzamento de 1.302,8 millóns de euros. O gasto total ascendeu a 1.291,4 millóns de euros, un 6,9 por cento menos que en 2011, aínda que esta diminución orzamentaria non afectou á capacidade operativa da Axencia Tributaria como o proba o elevado nivel de cumprimento de seus obxectivos.

  A distribución por capítulos das obrigas recoñecidas é a seguinte:

   20112012Variación 2012/2011 (%)
  Gastos de persoal 1.001,1 922,2 7,9 -
  Gastos correntes 337,2 320,1 5,1 -
  Investimentos 47,8 48,5 1,5
  Resto de capítulos 0,6 0,6 -
  TOTAL 1.386,7 1.291,4 6,9 -

  *Importe en millóns de euros

  A diminución dos gastos de persoal é consecuencia, por un lado, da diminución da cadro de persoal antes referida e, doutro, da supresión da segunda paga extraordinaria dos empregados públicos. Pola súa banda, a minoración de gastos correntes obedece principalmente ao aforro en notificacións e comunicacións-froito da substitución das notificacións postais por notificacións electrónicas, da potenciación do servizo RENØ de obtención do borrador por Internet e da publicación de edictos na sede electrónica da Axencia en lugar de no Boletín Oficial do Estado - así como ao aforro en gastos de arrendamento.

  Anexos:

 • Distribución entre servizos centrais e servizos territoriais 2011-2012
 • Distribución por subgrupos 2011-2012
 • Distribución por sexos 2011-2012
 • Distribución por áreas 2011-2012