1.1. Misión da Axencia Tributaria

   
 • A Axencia Estatal de Administración Tributaria (de agora en diante, Axencia Tributaria) é un ente de dereito público adscrito ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas a través da secretaria de Estado de Facenda. Foi creada pola Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 1991 e se constituíu de maneira efectiva o 1 de xaneiro de 1992. A Axencia Tributaria dispón dun réxime xurídico propio que lle outorga certa autonomía en materia de xestión de persoal e orzamentaria.

  A Axencia Tributaria ten encomendada a aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro, así como daqueles recursos doutras Administracións Públicas nacionais ou da Unión Europea, cuxa xestión se lle encomiende por lei ou por convenio; porén, non ten competencias para a elaboración e interpretación de normas tributarias.

  O principal indicador de seu actividade é a recadación tributaria. En termos líquidos, é dicir, unha vez practicadas as devolucións procedentes, a recadación alcanzou en 2012 a cifra de 168.567 millóns de euros, un 4,2 por cento máis que o ano anterior. Pola súa banda, a recadación obtida polas actuacións de prevención e control tributario e aduaneiro ascendeu a 11.517 millóns, un 10 por cento máis que en 2011.

  Recadación tributaria líquida 168.567 millóns de euros
  Recadación tributaria bruta 212.741 millóns de euros
  Recadación obtida das actuacións de prevención e control do fraude 11.517 millóns de euros

  Parte desta recadación está cedida ás Comunidades Autónomas de réxime común. A Lei 22/2009, de 18 de decembro, por que se regula o sistema de financiamento das Comunidades Autónomas de réxime común e Cidades con Estatuto de Autonomía e se modifican determinadas normas tributarias, cede ás Comunidades Autónomas de réxime común o rendemento total ou parcial producido en seu territorio dunha serie de tributos xestionados pola Axencia Tributaria. En particular, a 31 de decembro de 2012 estaban cedidos os seguintes porcentaxes de recadación:

  • Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas: 50 por cento(1)
  • Imposto sobre o Valor Engadido: 50 por cento
  • Imposto sobre as Vendas Polo miúdo de Determinados Hidrocarburos: 100 por cento
  • Impostos Especiais:
   • Imposto sobre Determinados Medios de Transporte: 100 por cento
   • Impostos Especiais de Fabricación:
    • Imposto sobre a Cervexa: 58 por cento
    • Imposto sobre o Viño e Bebidas Levedadas: 58 por cento
    • Imposto sobre Produtos Intermedios: 58 por cento
    • Imposto sobre o Alcohol e Bebidas Derivadas: 58 por cento
    • Imposto sobre Hidrocarburos: 58 por cento
    • Imposto sobre as Labores do Tabaco: 58 por cento
    • Imposto sobre a Electricidade: 100 por cento

  Adicionalmente, no artigo 48.11 e na disposición transitoria sexta da Lei 13/2011, de 27 de maio, de Regulación do Xogo, se contempla a cesión ás Comunidades Autónomas do 100 por cento da recadación do Imposto sobre as Actividades do Xogo correspondente a determinadas modalidades de xogo por medios electrónicos, informáticos ou telemáticos en proporción ás cantidades xogadas polos residentes de cada Comunidade.


  (1) No Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas se cede a cota líquida autonómica e outros conceptos nas condicións indicadas no artigo 26.2 da Lei 22/2009. De xeito aproximado podería indicarse que actualmente se cede o 50 por cento, porcentaxe que podería variar dada a capacidade normativa das Comunidades Autónomas.