Informe País por País para multinacionais con matriz española

PRINCIPAIS RESULTADOS DA EXPLOTACIÓN DA INFORMACIÓN DECLARADA NO MODELO 231 EXERCICIO 2016

Preséntanse algúns datos estatísticos de multinacionais (MNC) de matriz española obtidos da explotación do novo modelo 231 de declaración de información País por País.Este modelo deben presentalo no seu domicilio fiscal de residencia as matrices de multinacionais con cifra neta de negocios consolidada a nivel mundial superior a 750 millóns de euros para o conxunto de entidades que formen parte do seu grupo fiscal.

Esta declaración pretende recompilar datos agregados e anonimizados deste colectivo para o intercambio de información establecido nos Acordos BEPS (siglas en inglés de Erosión de Bases e Traslado de Beneficios, en concreto as Accións 11 e 13), proporcionando aos Estados unha perspectiva global da actividade intragrupo dos seus maiores MNC a nivel de xurisdición (segundo o país onde estean situadas as filiais pertencentes ao grupo).

A información remitida polas matrices de todas as súas filiais no estranxeiro para o exercicio fiscal iniciado a partir do 1 de xaneiro de 2016 inclúe o detalle das seguintes variables por cada unha das xurisdicións (países) nas que operan:

  1. Número de entidades (filiais) que forman parte do grupo das devanditas MNC
  2. Cifra de negocios
  3. Beneficios (perdas) antes de impostos
  4. Imposto sobre Sociedades (pagado e en devindicación)
  5. Capital e reservas
  6. Número de traballadores  
  7. Activos tanxibles (inmobilizado material)

A principal diferenza entre o informe país por país e os datos publicados pola Axencia Tributaria nas Contas Anuais Consolidadas do Imposto sobre Sociedades (única fonte estatística que integra adecuadamente as liquidacións de grupos e de empresas non grupo) está en que a segunda estatística relaciona a cota líquida do imposto co beneficio bruto do grupo (en liña coa filosofía do imposto, que só grava os resultados positivos), mentres que no modelo 231 figuran os beneficios netos de perdas de todas as filiais nunha mesma xurisdición fiscal.

Informe País por País exercicio 2016

Total xurisdicións (datos mundiais) - Importes en millóns de euros

Tramos tipo efectivoNúmero de
empresas
Cifra de
Negocios
BeneficioImposto
devindicado
Tipo efectivo
s/beneficio
Menos do 5% 31 349.270 26.746 748 2,8
Do 5% ao 10% 18 36.904 2.089 159 7,6
Do 10% ao 15% 15 137.058 28.412 3.564 12,5
Do 15% ao 20% 15 89.095 7.435 1.250 16,8
Do 20% ao 25% 15 31.179 3.869 828 21,4
Máis do 25% 40 290.902 23.299 7.712 33,1
134 934.408 91.849 14.260 15,5

Distribución por tramos de tipo de cada variable

Tramos tipo efectivoNúmero de
empresas
Cifra de
Negocios
BeneficioImposto
devindicado
Menos do 5% 23,1% 37,4% 29,1% 5,2%
Do 5% ao 10% 13,4% 3,9% 2,3% 1,1%
Do 10% ao 15% 11,2% 14,7% 30,9% 25,0%
Do 15% ao 20% 11,2% 9,5% 8,1% 8,8%
Do 20% ao 25% 11,2% 3,3% 4,2% 5,8%
Máis do 25% 29,9% 31,1% 25,4% 54,1%

Os principais datos do novo modelo resúmense no cadro anterior:en 2016 presentaron o informe país por país 134 MNC de matriz española, con información por xurisdición dun total de 16.160 filiais (5.193 con domicilio fiscal en España, 10.967 no estranxeiro), unha cifra de negocios mundial de 934.408 millóns de euros, uns beneficios netos globais de 91.849 millóns e un Imposto sobre Sociedades devindicado a nivel mundial (cota líquida declarada do ano) de 14.260 millóns.Tamén se inclúe a desagregación das variables (e a súa participación relativa) por tramos de tipo efectivo mundial.

Tendo presente a limitación de dispoñer de resultados netos e non brutos, o tipo efectivo mundial destas MNC en 2016 foi o 15,5%.Non obstante, a distribución de carga fiscal entre o colectivo non é homoxénea:o 36,6% das MNC (49) acumulan o 31,4% do beneficio neto pero só achegan o 6,4% do imposto mundial (o seu tipo efectivo medio é do 3,1%), mentres que no 29,9% das empresas (40) se concentra o 54,1% do imposto global.

Informe País por País exercicio 2016

Total xurisdicións (datos mundiais) - Importes en millóns de euros

Tramos tipo efectivoNúmero de
empresas
Cifra de
Negocios
BeneficioImposto
pagado
Tipo efectivo
s/beneficio
Menos do 5% 27 110.944 25.325 65 0,3
Do 5% ao 10% 16 302.871 19.724 1.149 5,8
Do 10% ao 15% 22 173.178 14.045 1.834 13,1
Do 15% ao 20% 21 89.127 10.216 1.827 17,9
Do 20% ao 25% 11 46.743 4.457 996 22,3
Máis do 25% 37 211.545 18.083 5.723 31,6
134 934.408 91.849 11.594 12,6

Distribución por tramos de tipo de cada variable

Tramos tipo efectivoNúmero de
empresas
Cifra de
Negocios
BeneficioImposto
pagado
Menos do 5% 20,1% 11,9% 27,6% 0,6%
Do 5% ao 10% 11,9% 32,4% 21,5% 9,9%
Do 10% ao 15% 16,4% 18,5% 15,3% 15,8%
Do 15% ao 20% 15,7% 9,5% 11,1% 15,8%
Do 20% ao 25% 8,2% 5,0% 4,9% 8,6%
Máis do 25% 27,6% 22,6% 19,7% 49,4%

No cadro anterior figura a mesma información, pero co imposto pagado no ano con criterio de caixa.Como o importe que se declara ter pagado en 2016 é un 19% inferior ao devindicado, o tipo efectivo mundial do imposto pagado tamén o é (12,6%).