Presentación

 • A estatística contas anuais consolidadas do imposto sobre sociedades contén a información consolidada das empresas individuais non integradas en grupos que declaran no modelo 200 e os grupos consolidados que o fan no modelo 220.Esta nova información, complementaria da proporcionada na estatística das contas anuais no imposto sobre sociedades proporcionará a cota líquida consolidada polo Imposto sobre sociedades con criterio de devindicación. 

  É ben coñecido que o imposto sobre sociedades contén un réxime fiscal de consolidación que permite ás empresas declarar e tributar polo imposto de forma consolidada.Este modelo 220, que é fundamental para coñecer a recadación, mantívose ata o momento nun segundo plano respecto ás cifras publicadas pola Axencia Tributaria, o que suscitou un debate controvertido sobre a imposición das empresas e os tipos efectivos. 

  En consecuencia, o obxectivo desta publicación é ampliar a información referida aos grupos consolidados, desagregando a información xa publicada para o total de empresas para os grupos de entidades non financeiras, entidades de crédito e aseguradoras, combinando os datos declarados polas empresas individuais e polos grupos consolidados, con detalle das principais magnitudes declaradas e os tipos efectivos por cifra de negocios e por número de traballadores de xeito tal, que os datos totais por tipo de entidade correspondan coa tributación real das entidades sometidas ao imposto societario en España. 

  Ademais, elimínanse as empresas que polas súas características especiais tributan ao tipo 0 pola súa base impoñible (fondos de pensións, UTES e SOCIMIS) ou o seu tipo de gravame é o 1% (institucións de investimento colectivo e SICAV), co único obxectivo de que as súas características especiais non perturben o cálculo dos tipos efectivos.

 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda