Que é a reutilización?

 • A reutilización (tamén coñecida como iniciativa “datos abertos”) consiste no uso de documentos elaborados ou custodiados polas Administracións e organismos do sector público, por persoas físicas ou xurídicas, con fins comerciais ou non comerciais.

  A reutilización beneficiará tanto aos propios reutilizadores como á sociedade en xeral, ao contribuír ao crecemento económico e a creación de emprego.

  Formatos dispoñibles para a reutilización.

  A reutilización está intimamente ligada á Administración electrónica e á sociedade da información, polo que o formato idóneo para a disposición dos documentos a reempregar será o electrónico.

  Condicións de reutilización

  A reutilización da información estará sometida a diversas condicións xerais que aseguren que o contido da información non sexa alterada nin desnaturalizada

  Son de aplicación as seguintes condicións xerais para a reutilización dos documentos:

  1. Está prohibido desnaturalizar o sentido da información.
  2. Debe citarse a fonte dos documentos obxecto da reutilización, citando o órgano administrativo, organismo ou entidade do sector público estatal de que se trate.
  3. Debe mencionarse a data da última actualización dos documentos obxecto da reutilización, sempre cando estivese incluída no documento orixinal.
  4. Non se poderá indicar, insinuar ou suxerir que o titular da información reempregada participa, patrocina ou apoia a reutilización que se leve a cabo con ela.
  5. Deben conservarse, non alterarse nin suprimirse os metadatos sobre a data de actualización e as condicións de reutilización aplicables incluídos, se é o caso, no documento posto a disposición para seu reutilización.

  Normativa en materia de reutilización

 • Directiva 2003/98/CE, de 17 de noviembre de 2003,relativa a la reutilización de la información del sector público (DOUE, 31-diciembre-2003) Boletín Oficial do Estado en nova ventá 
 • Ley 37/2007, de 16 de noviembre,sobre reutilización de la información del sector público (BOE, 17-noviembre-2007) Boletín Oficial do Estado en nova ventá 
 • Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre,por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el ámbito del sector público estatal. (BOE, 08-noviembre-2011) Boletín Oficial do Estado en nova ventá 
 • Resolución de 19 de febrero de 2013,de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de la información. (BOE, 04-marzo-2013) Boletín Oficial do Estado en nova ventá