Quen ten obriga de recibir as comunicacións e notificacións por medios electrónicos?

Teñen obriga de recibir por medios electrónicos, comunicacións e notificacións, as persoas e entidades que se relacionan a continuación:

  1. As persoas xurídicas.
  2. As entidades sen personalidade xurídica.
  3. Os que exerzan unha actividade profesional para a que se requira colexiación obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas Administracións Públicas en exercicio da devandita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídos os notarios e rexistradores da propiedade e mercantís.
  4. Os que representen un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración.
  5. Os empregados das Administracións Públicas para os trámites e actuacións que realicen con elas por razón da súa condición de empregado público, na forma en que se determine regulamentariamente por cada Administración.
  6. Contribuíntes inscritos no Rexistro de Grandes Empresas.
  7. Contribuíntes que tributen no Réxime de Consolidación Fiscal do Imposto sobre Sociedades.
  8. Contribuíntes que tributen no Réxime especial do Grupo de Entidades do IVE.
  9. Contribuíntes inscritos no Rexistro de Devolución Mensual do IVE (REDÉAME).
  10. Contribuíntes con autorización para presentar declaracións aduaneiras mediante o sistema de transmisión electrónica de datos (EDI).