Que son as comunicacións e notificacións electrónicas?

A Lei 39/2015, da 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas derrogou a Lei 11/2007 e, parcialmente, o Real Decreto 1671/2009, establecendo o uso de medios electrónicos de forma obrigatoria para as persoas xurídicas e entidades sen personalidade e, de forma voluntaria, para as persoas físicas nas súas relacións coa Administración.A súa entrada en vigor produciuse o 2 de outubro de 2016.

Esta obriga supón, se é o caso, por un lado, que a presentación de toda clase de documentos e solicitudes deba realizarse obrigatoriamente a través do rexistro electrónico da Axencia Tributaria (www.agenciatributaria.gob.es).Por outro lado, supón a inclusión do colectivo obrigado no sistema de notificacións electrónicas obrigatorias, de forma que a xeneralidade das comunicacións e notificacións que lles dirixa a Axencia Tributaria serán electrónicas.

Para consultar como acceder ás notificacións  e comunicacións electgrónicasd pique aquí.