Que acontece se se extingue ou falece unha persoa xurídica ou física que está incluída no sistema de notificación electrónica obrigatoria?Quen pode acceder ás súas notificacións?

No caso de falecemento ou extinción de persoa física ou xurídica, respectivamente, que tivese sido incluída previamente no sistema de notificacións electrónicas obrigatorias, os sucesores deberán tramitar a comunicación da nova situación para  a súa incorporación no Rexistro de Sucesores.

A documentación que haberá de presentarse será, segundo os casos:

  • Disolución: se é o caso, certificado rexistral da cancelación; se non, escritura pública de disolución e acreditación da identidade do liquidador/é.
  • Fusión: certificado da inscrición no Rexistro Mercantil.
  • Falecemento: documento público de aceptación da herdanza ou, no seu defecto, documentación xustificativa do representante da herdanza xacente.

    O sucesor deberá dispoñer de certificado electrónico propio ou apoderar a un terceiro que dispoña deste, cando estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración.