Que datos ou documentos son necesarios para outorgar apoderamento nas oficinas da Axencia Tributaria?

  • Formulario debidamente cumprido outorgando o poder no que constará a firma do mandante e identificación e firma do funcionario autorizado ante quen se comparece.
  • Se o mandante é unha persoa xurídica ou entidade sen personalidade xurídica, o comparecente acreditará que é o representante legal ou que ostenta poder abondo para outorgar o apoderamento.

Pode obter información sobre a documentación necesaria para outorgar apoderamento no portal da AEAT www.agenciatributaria.es.