Como se accede ás notificacións electrónicas a través de apoderamento?

Outra posibilidade, complementaria coa de que o interesado obteña o seu propio certificado electrónico, consiste en que o acceso ás notificacións electrónicas que lle remita a Axencia Tributaria as realice outra persoa que xa dispoña de certificado electrónico propio ou Cl@ve PIN e a quen o interesado apoderase expresamente para a recepción das devanditas notificacións mediante a súa inscrición para tal efecto no Rexistro de Apoderamentos da Axencia Tributaria.Isto permite que o terceiro apoderado acceda ás comunicacións ou notificacións recibidas a través da súa propia dirección.

O apoderamento pódese outorgar dunha das seguintes formas:

  • Se o interesado (mandante) dispón de certificado electrónico ou Cl@ve PIN, o apoderamento pódese outorgar a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria (https://www.agenciatributaria.gob.es), dentro do apartado de “Trámites destacados”, no subapartado “Apoderar e outorgar representación”.
  • Se o interesado non dispuxese de certificado electrónico ou Cl@ve PIN, o apoderamento pódese outorgar, ben mediante comparecencia persoal do mandante nas oficinas da Axencia Tributaria, ben achegando ante as citadas oficinas a documentación na que o mandante outorgue expresamente ao apoderado o poder de recibir notificacións electrónicas da Axencia Tributaria.

É preciso destacar que:

  1. Só poderá apoderarse para a recepción electrónica de comunicacións e notificacións a unha única persoa física ou xurídica simultáneamente, a cal deberá ter certificado electrónico ou Cl@ve PIN para poder recibir as notificacións desta forma.
  2. Será necesaria a aceptación do apoderado, que se acreditará por comparecencia, en documento público ou privado con firma lexitimada notarialmente, ou a través de Internet mediante comparecencia na Sede electrónica da Axencia Tributaria.

    Non producirá efectos o outorgamento de poder para a recepción de comunicacións e notificacións en tanto non conste a aceptación do apoderamento por algún dos medios indicados.

  3. Os apoderamentos farán efecto dende a data da súa incorporación ao Rexistro de Apoderamentos, podendo renunciar o apoderado en calquera momento ao apoderamento, a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria, mediante o uso dalgún dos sistemas de identificación e autenticación.A revogación do poder poderase realizar polas mesmas vías utilizadas para o outorgamento.

    Para realizar este trámite, tamén debe solicitar CITA PREVIA a través de Internet, no portal da Axencia Tributaria.www.agenciatributaria.es, unha vez reciba a notificación de inclusión no sistema.