Entidades emisoras de certificados electrónicos

Os certificados electrónicos admitidos pola Axencia Tributaria conforme ao disposto na Orde HAP/800/2014, do 9 de maio, pola que se establecen normas específicas sobre sistemas de identificación e autenticación por medios electrónicos coa Axencia Tributaria, serán os emitidos polos prestadores de servizos autorizados polo Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital.

Prestadores de servizos autorizados