Fiscalidade da primeira matriculación de vehículos

Fiscalidade da primeira matriculación de vehículos en Península e Illas Baleares

IVE

Imposto especial sobre determinados medios de transporte

Con carácter xeral

Suxeito 21%

Suxeito. Tipo de gravame en función das emisións de CO 2

 • Regras especiais:
  • vehículos para persoas con mobilidade reducida (1)
  • vehículos automóbiles matriculados a nome de persoas con discapacidade para seu uso exclusivo
  • vehículos automóbiles matriculados a nome doutras persoas destinados ao transporte habitual de persoas con discapacidade en cadeira de rodas ou con mobilidade reducida.

Suxeito 4% (2)

Suxeito 4% (2)

Suxeito 4% (2)

Non Suxeito

Exento (2)

Suxeito e non exento

 • vehículos destinados ao transporte de:
  • mercadorías (N1, N2, N3)
  • viaxeiros M2, M3 (máis de 9 prazas, incluída a do condutor)
  • tranvias

Suxeito 21%

Non suxeito (4)

vehículos de dous ou tres rodas (cilindrada ≤ 250 cc.)

Suxeito 21%

Non suxeito

vehículos de exclusiva aplicación industrial, comercial, agraria, clínica ou científica homologados pola Administración Tributaria

Suxeito 21%

Non suxeito

vehículos especiais, non quad (1)

Suxeito 21%

Non suxeito

vehículos mixtos adaptables cuxa altura supere os 1800 m.m., agás os tipo "jeep" ou todo terreo

Suxeito 21%

Non suxeito (4)

 • vehículos utilizados por Forzas Armadas e Corpos e Forzas de Seguridade
 • vehículos a motor e motocicletas para uso particular de membros da OTAN e seu persoal dependente

Suxeito 21%

Exento (2)

Non suxeito (2)

ambulancias e vehículos para a vixilancia e socorro en autoestradas e estradas

Suxeito 21%

Non suxeito (2)

 • automóbiles destinados a:
  • taxis, autotaxis, autoturismos
  • actividades de ensino de condutores
  • actividades de alugamento

Suxeito 21%

Exento (2)

automóbiles en réxime de matrícula diplomática

Exento (2)

Exento

traslado da residencia habitual de seu titular desde o estranxeiro ao territorio español (5) Exento (6) Exento

familias numerosas: automóbiles con capacidade entre 5 e 9 prazas

Suxeito 21%

Suxeito. Tipo de gravame en función das emisións de CO 2. Redución do 50 %da base impoñible (2)

autocaravanas (1) Suxeito 21%

Suxeito. Tipo de gravame en función das emisións de CO 2. Redución do 30 %da base impoñible (2)

(1) As distintas categorías de vehículos se definen no Anexo II do Regulamento Xeral de Vehículos, Nova ventá aprobado polo Real decreto 2822/1998, de 23 de decembro.

(2) Previo recoñecemento pola Administración Tributaria. A aplicación do 4 %de IVE esixe que o discapacitado utilice cadeira de rodas ou teña mobilidade reducida.

(3) Requisitos:

 • Previa certificación da discapacidade expedido polos Servizos Sociais das CCAA (En Ceuta e Melilla o expide o IMSERSO).
 • Que transcorresen polo menos catro anos desde a matriculación doutro vehículo en análogas condicións, agás sinistro total dos vehículos, debidamente acreditado.
 • Que non sexan obxecto dunha transmisión posterior por actos «inter vivos» durante o prazo dos catro anos seguintes á data de seu matriculación.

(4) Para que sexa aplicable a non suxeición dos vehículos N1 e os vehículos mixtos adaptables se require que se afecten significativamente a unha actividade económica (máis do 50 %) e que non se acondicionen para vivenda. Se se acondicionan como vivenda terán dereito a unha redución da base impoñible do 30 %.

(5) Requisitos:

 • Os interesados deberán ter seu residencia habitual fóra do territorio español polo menos durante os doce meses consecutivos anteriores ao traslado.
 • Os medios de transporte deberán ser adquiridos ou importados nas condicións normais de tributación no país de orixe ou procedencia e non se deberán beneficiar de ningunha exención ou devolución das cotas reportadas con ocasión de seu saída do devandito país.
 • Os medios de transporte deberán ser utilizados polo interesado en seu antiga residencia polo menos seis meses antes da data en que abandonase aquela.
 • A matriculación deberá solicitarse no prazo previsto no artigo 65.1.d) da Lei 38/1992 (60 días). Nova ventá
 • Os medios de transporte aos que se aplique esta exención non deberán ser transmitidos durante o prazo de doce meses posteriores á matriculación. O incumprimento deste requisito determinará a exacción do imposto referida á data en que se producise o devandito incumprimento.

(6) Requisitos análogos aos previstos no punto (5) coas especialidades recollidas no artigo 28 da Lei 37/1992, de 28 de decembro, do IVE. Nova ventá

Por último, o artigo 72 da Lei 17/2012, de de 27 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2013 engade unha exención do feito impoñible “circulación ou utilización en España”, que require o previo recoñecemento pola Administración Tributaria. En concreto: vehículos automóbiles matriculados noutro Estado membro, postos a disposición dunha persoa física residente en España por persoas ou entidades establecidas noutro Estado membro.

Son requisitos da exención:

 • Que a posta a disposición se produza como consecuencia da relación laboral que se manteña coa persoa física residente, xa sexa en réxime de asalariado ou non.
 • Que non se destine o vehículo a ser utilizado esencialmente no territorio de aplicación do imposto con carácter permanente.

Con esta finalidade se considera que o vehículo non se destina a ser utilizado esencialmente no territorio de aplicación do imposto con carácter permanente cando é posto a disposición dun residente en España cuxo centro de traballo está noutro Estado membro limítrofe e o utiliza para ir ao mesmo diariamente e volver, sen prexuízo dos períodos vacacionais.