Disposicións particulares en relación con Canarias, Ceuta e Melilla.

En Canarias, con carácter xeral, os tipos impositivos aplicables son un 1% inferior aos previstos no artigo 70 da Lei 38/1992 para Península e Illes Balears.

Por iso, se o medio de transporte por que se devengó o imposto en Canarias é obxecto de introdución, con carácter definitivo en Península e Illes Balears, dentro do primeiro ano seguinte á realización do feito impoñible, o titular deberá autoliquidar e ingresar o imposto pola diferenza entre o tipo impositivo aplicable en Canarias e o tipo que corresponda aplicar na Comunidade Autónoma en que se introduza (sobre o valor do medio de transporte no momento da introdución), agás traslado de residencia habitual de seu titular en cuxo caso estará exento.

En Ceuta e Melilla o tipo é do 0 %para todos os epígrafes previstos no artigo 70 da Lei.

Por iso, cando o devindicación do imposto tivese lugar en Ceuta e Melilla e o medio de transporte sexa obxecto de importación definitiva na península e Illes Balears ou en Canarias, se liquidará o imposto aos tipos impositivos resultantes de multiplicar os tipos do artigo 70 da Lei polos coeficientes seguintes:

  1. Se a importación definitiva ten lugar dentro do primeiro ano seguinte á realización do feito impoñible: 1,00.
  2. Se a importación definitiva ten lugar dentro do segundo ano seguinte á realización do feito impoñible: 0,67.
  3. Se a importación definitiva ten lugar dentro do terceiro ou cuarto ano seguintes á realización do feito impoñible: 0,42.

O tipo impositivo resultante se aplicará sobre o valor en aduana do medio de transporte.

Todo iso, agás traslado de residencia habitual de seu titular en cuxo caso estará exento.