NIF de persoas físicas

Con carácter xeral, o número de identificación fiscal das persoas físicas de nacionalidade española será o número do seu documento nacional de identidade seguido polo código de verificación (DNI) e para os que carezan de nacionalidade española será o número de identidade de estranxeiro (NIE). O Ministerio do Interior é o órgano competente para a súa asignación.

Os obrigados tributarios deberán incluír o seu número de identificación fiscal en todas as autoliquidacións, declaracións, comunicacións ou escritos que presenten ante a Administración tributaria. En caso de non dispoñer do devandito número deberán solicitar a asignación deste.

Hai dous supostos en que non é obrigatorio para os cidadáns españois dispoñer do DNI (menores de catorce anos e maiores da devandita idade residentes no estranxeiro e que se trasladan a España por un tempo inferior a seis meses) pero que deban dispoñer de NIF propio porque vaian realizar unha operación de natureza ou con transcendencia tributaria. Estes obrigados tributarios poderán obter o DNI de forma voluntaria ou, ben, solicitar da Administración tributaria a asignación dun NIF que comezará cunha letra inicial destinada a indicar a natureza deste número: L, para os españois residentes no estranxeiro e K, para os españois que, residindo en España, sexan menores de 14 anos.

De forma similar, as persoas físicas que carezan da nacionalidade española e non dispoñan de NIE, ben de forma transitoria por estar obrigados a telo ou ben de forma definitiva ao non estar obrigados a iso, deberán solicitar á Administración tributaria a asignación dun NIF cando vaian realizar operacións de natureza ou con transcendencia tributaria. O devandito número estará integrado por nove carácteres coa seguinte composición: unha letra inicial, que será a M, destinada a indicar a natureza deste número, sete carácteres alfanuméricos e un carácter de verificación alfabético.

NACIONALIDADESUPOSTOSTIPO NIFÓRGANO COMPETENTE ASIGNACIÓN
Españois General DNI Ministerio del Interior
Menores de 14 anos e residentes en España NIF K Administración Tributaria
Residentes no estranxeiro NIF L Administración Tributaria
Extranjeros General NIE ( X, E, Z) Ministerio del Interior
Que non dispoñan de NIE, transitoria ou definitivamente NIF M Administración Tributaria

Os que, dispoñendo de NIF K, L ou M, obteñan posteriormente o DNI ou o NIE deberán comunicar no prazo de dous meses esta circunstancia á Administración Tributaria e ás demais persoas ou entidades ante as que deba constar o seu novo NIF. O anterior NIF producirá efectos ata a data de comunicación do novo.