Novidades nas formas de presentación

Como consecuencia das modificacións introducidas na Orde HAP/2194/2013, do 22 de novembro, pola que se regulan os procedementos e as condicións xerais para a presentación de determinadas autoliquidacións e declaracións informativas de natureza tributaria, se introducen as seguintes novidades:
  • Introdúcese un novo sistema de presentación baseado no uso de certificados electrónicos recoñecidos alternativo ao da firma electrónica avanzada, reducindo con iso a complexidade do sistema.
  • Elimínanse as limitacións relativas ao número de rexistros para a presentación dos modelos 038, 180, 182, 187, 188, 190, 193, 198, 296, 345, 347, 349 e 720 mediante o sistema CL@ve PIN.
  • Habilítase a presentación por SMS do modelo 190 correspondente a comunidades de bens en réxime de propiedade horizontal, sempre que a declaración non exceda de 15 rexistros.