Modelo 190.Novas claves

Modelo 190.Resumo anual de retencións e ingresos a conta do IRPF sobre rendementos do traballo, actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda.

No campo Clave de percepción e, en particular, dentro da súa clave G:Rendementos de actividades económicas.Actividades profesionais, introdúcese unha subclave 04 co seguinte contido:

“04 consignarase esta subclave cando se trate de percepcións ás que resulte aplicable o tipo de retención específico establecido na disposición adicional cuadraxésima da Lei do Imposto, para os rendementos satisfeitos a contribuíntes que desenvolvan actividades profesionais cando o volume de rendementos íntegros de tales actividades correspondentes ao exercicio inmediato anterior sexa inferior a 15.000 euros e represente máis do 75% da suma dos rendementos íntegros de actividades económicas e do traballo obtidos polo contribuínte no devandito exercicio”.

Por outro lado, dentro do mesmo campo Clave de percepción e, en particular, dentro da súa clave E:Rendimientos del trabajo:conselleiros e administradores, permítese consignar unha das seguintes subclaves:

01 consignarase esta subclave unicamente cando o conselleiro ou administrador estea incluído no réxime xeral da Seguridade Social como traballadores asimilados a traballadores por conta allea.

02 consignásese esta subclave en todas as percepcións da clave E distintas das que deban relacionarse baixo a subclave 01”.

En concordancia co anterior, inclúese a clave de percepción E.01 na descrición das rendas que admiten a consignación de gastos deducibles, co obxecto de que poidan consignarse no modelo 190 as cotizacións de conselleiros e administradores ao réxime xeral da Seguridade Social como asimilados a traballadores por conta allea.