Modelo 180.Inclusión de novos campos de identificación dos inmobles

Modelo 180.Resumo anual de retencións e ingresos a conta sobre determinadas rendas ou rendementos procedentes do arrendamento ou subarrendamento de inmobles urbanos.

Engadíronse novos campos relativos á identificación dos inmobles arrendados.En particular, os devanditos novos campos refírense aos seguintes datos:

Situación do Inmoble:Deberá indicarse se o inmoble obxecto do arrendamento ou subarrendamento conta con referencia catastral e se está situado en País Vasco e Navarra ou no resto do territorio español.

Referencia Catastral:No caso de que a teña asignada, deberá consignarse a referencia catastral de cada inmoble.

Dirección del inmueble:Deberá declararse a dirección completa do inmoble arrendado ou subarrendado.