Normativa

 • Relación de operacións realizadas por entidades inscritas en rexistros públicos.Declaración informativa en euros.
  Normativa do modelo 038
 • Cotizacións de afiliados e mutualidades para os efectos da dedución por maternidade.Declaración informativa anual.
  Normativa do modelo 156
 • Declaración anual de consumo de enerxía eléctrica.
  Normativa do modelo 159
 • Normativa do modelo 165
 • Declaración informativa anual das operacións realizadas polos empresarios ou profesionais adheridos ao sistema de xestión de cobramentos a través de tarxetas de crédito ou de débito.
  Normativa do modelo 170
 • Declaración informativa anual de imposicións, disposicións de fondos e dos cobramentos de calquera documento.
  Normativa do modelo 171
 • Retencións e ingresos á conta.Rendementos procedentes do arrendamento de inmobles urbanos.Resumo anual.
  Normativa do modelo 180
 • Declaración informativa de préstamos hipotecarios concedidos para a adquisición de vivendas.
  Normativa do modelo 181
 • Declaración informativa de donativos, doazóns e achegas recibidas.
  Normativa do modelo 182
 • Entidades en réxime de atribución de rendas.Declaración informativa anual.
  Normativa do modelo 184
 • Resumo anual.Retencións e ingresos á conta.Rendas ou rendementos do capital mobiliario procedentes de operacións de capitalización e de contratos de seguros de vida ou invalidez.
  Normativa do modelo 188
 • Declaración informativa anual acerca de valores, seguros e rendas.
  Normativa do modelo 189
 • Resumo anual de retencións e ingresos á conta.Rendementos do traballo de determinadas actividades económicas, premios e determinadas imputacións de renda.
  Normativa do modelo 190
 • Declaración anual en soporte magnético de operacións con Letras do Tesouro.
  Normativa do modelo 192
 • Retencións e ingresos á conta sobre determinados rendementos de capital mobiliario.Retencións e ingresos á conta sobre determinadas rendas.Resumo anual.
  Normativa do modelo 193
 • Retencións e ingresos á conta sobre rendementos do capital mobiliario e rendas derivadas da transmisión, amortización, reembolso, troco ou conversión de calquera clase de activos representativos da captación e utilización de capitais alleos.Resumo anual.
  Normativa do modelo 194
 • Declaración trimestral de contas ou operacións cuxos titulares non facilitaron o NIF ás entidades de crédito no prazo establecido.
  Normativa do modelo 195
 • Resumo anual de retencións e ingresos á conta sobre rendementos do capital mobiliario e rendas obtidas pola contraprestación derivada de contas en toda clase de institucións financeiras, incluíndo as baseadas en operacións sobre activos financeiros, declaración informativa anual de persoas autorizadas e de saldos en contas de toda clase de institucións financeiras.
  Normativa do modelo 196
 • Declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios.
  Normativa do modelo 198
 • Identificación das operacións das entidades de crédito.Declaración anual.
  Normativa do modelo 199
 • Normativa do modelo 270
 • Declaración Informativa de contas de non residentes.
  Normativa do modelo 290
 • Declaración Informativa de contas de non residentes.
  Normativa do modelo 291
 • Resumo anual de retencións e ingresos a conta para non residentes.
  Normativa do modelo 296
 • Declaración anual de determinadas rendas obtidas por persoas físicas residentes noutros Estados membros da Unión Europea e noutros países e territorios cos que se establecese un intercambio de información.
  Normativa do modelo 299
 • Declaración informativa de operacións incluídas nos libros rexistro.
  Normativa do modelo 340
 • Plans, fondos de pensións e sistemas alternativos.Declaración anual partícipes e achegas.
  Normativa do modelo 345
 • Resumo anual de subvencións e indemnizacións a agricultores ou gandeiros.
  Normativa do modelo 346
 • Declaración anual de operacións con terceiras persoas.
  Normativa do modelo 347
 • Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias.
  Normativa do modelo 349
 • Normativa do modelo 390
 • Impostos especiais de fabricación.Declaración informativa de cotas repercutidas
  Normativa do modelo 548
 • Declaración informativa sobre bens e dereitos situados no estranxeiro
  Normativa do modelo 720