Precursores

O 2 de outubro de 2016 entrou en vigor da Lei 39/2015, da 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Esta lei obriga, entre outros, as persoas xurídicas e as entidades sen personalidade xurídica a relacionarse electronicamente coas Administracións Públicas.

Esta relación electrónica comprende tanto as notificacións coma a presentación de documentos e solicitudes a través de rexistro.

As presentacións de documentos e solicitudes dirixidas á Axencia Tributaria deben realizarse obrigatoriamente a través do rexistro electrónico da Sede electrónica da Axencia Tributaria.

No ámbito aduaneiro, todos os operadores económicos (persoas físicas ou xurídicas que se relacionan coa Administración para a aplicación da lexislación aduaneira no desenvolvemento dunha actividade profesional) deben efectuar a presentación dos documentos e solicitudes previstos na lexislación aduaneira obrigatoriamente a través do rexistro electrónico da Sede electrónica da Axencia Tributaria, excluíndose unicamente as excepcións establecidas no Código Aduaneiro da Unión e nos Regulamentos que o desenvolven.

Exclúense desta obriga de presentación por vía electrónica as excepcións previstas no resto da normativa vixente que obrigan á presentación en papel ou soporte físico (orixinais de avais, documentos notariais, xudiciais, etc.).