Despacho a libre práctica

 • Ámbito de aplicación e efectos

  1. As mercadorías non pertencentes á Unión destinadas a ser introducidas no mercado da Unión ou destinadas a utilización ou consumo privados dentro desta última incluiranse no réxime de despacho a libre práctica.
  2. O despacho a libre práctica implicará
   1. a percepción dos dereitos de importación debidos;
   2. a percepción, segundo proceda, doutros gravames, conforme ás disposicións pertinentes en vigor relativas á percepción dos devanditos gravames;
   3. a aplicación de medidas de política comercial e de prohibicións e restricións na medida que non se aplicasen nunha fase anterior;y
   4. o cumprimento das demais formalidades aduaneiras previstas para a importación das mercadorías.
  3. O despacho a libre práctica conferirá ás mercadorías non pertencentes á Unión o estatuto aduaneiro de mercadorías da Unión.