Presentación do Documento 511 de Impostos Especiais

 • O Departamento de Alfándegas e Impostos Especiais da Axencia Estatal da Administración Tributaria, en prol de obter a maior axilidade na presentación das declaracións e facilitar aos operadores o cumprimento das súas obrigas tributarias, ofrece a posibilidade aos declarantes de presentar as súas declaracións aduaneiras por medio de técnicas telemáticas.

  Mediante a utilización dun sistema de Telecomunicacións, faise posible a presentación telemática das Notas de Entrega expedidas polo procedemento de Vendas en Ruta.

  Procedemento

  Segundo se detalla na Resolución de 16/09/2004, pola que se establecen as normas de cubrición dos documentos de acompañamento que amparan a circulación de produtos obxecto dos impostos especiais de fabricación (BOE.11/10/2004), é posible realizar por teleproceso a presentación dos devanditos documentos.

  A transmisión telemática do ficheiro EDIFACT/CUSDEC realízase a través de Internet, co único requisito de estar en posesión dun Certificado de Usuario (firma electrónica) outorgado por algunha das Autoridades de Certificación conformes á Orde HAC/1181/2003.Para máis información sobre a súa obtención e uso, consultar en Axencia Tributaria.

  Na actualidade existen dous procedementos:

  • Formulario Electrónico:  é posible cumprir  as Notas de Entrega on-line, así como realizar modificacións e anulacións de Notas de Entrega presentadas con anterioridade, accedendo á opción Cumprimentación en liña de Notas de Entrega da páxina da Oficina Virtual de Alfándegas e Impostos Especiais.
  • Transmisión da declaración en formato EDIFACT/CUSDEC

  É posible coñecer a situación en que se encontra unha declaración aduaneira enviada de forma telemática, sempre que se recibise no sistema de información da Alfándega.Para acceder á consulta é necesario ter instalado no navegador un certificado de usuario válido outorgado por algunha das Autoridades de Certificación conformes á Orde HAC/11881/2003.Por razóns de seguridade unicamente se poderán visualizar as declaracións presentadas polo titular do certificado.

  Guías Técnicas

  Notas de Entrega expedidas no procedemento de Ventas en Ruta, Modelo 511.Mensaxe CUSDEC con respostas CUSRES.Pulsando a seguinte icona pódese descargar, en formato PDF, a guía EDIFACT que define o formato e contido da información a enviar.

  Actualizado 13-12-2001

 • Descargar 5110011.PDF Documento PDF  (229.755 bytes)