Presentación de Intrastat

 • O Departamento de Alfándegas e Impostos Especiais da Axencia Estatal da Administración Tributaria, en prol de obter a maior axilidade na presentación das declaracións e facilitar aos operadores o cumprimento das súas obrigas tributarias, ofrece a posibilidade aos declarantes de presentar as súas declaracións aduaneiras por medio de técnicas telemáticas.

   

  Procedemento

  As empresas que teñan obriga de presentar a declaración mensual Intrastat deberán facelo electronicamente mediante a súa remisión ao organismo nacional competente que, en España, é a Axencia Estatal de Administración Tributaria.A transmisión das declaracións efectuásese accedendo á Sede electrónica da Axencia Tributaria, onde se cumprirá o correspondente formulario electrónico ou dende onde se remitirá un ficheiro en formato CSV ou EDIFACT.Para a devandita transmisión utilizarase algún dos sistemas electrónicos de identificación, autenticación e firma sinalados no artigo 2 da Orde HAP/800/2014.Para máis información sobre a obtención e uso do certificado electrónico como medio de identificación electrónica pique aquí.

  É posible coñecer a situación en que se encontra unha declaración enviada por Internet, sempre que se recibise pola Alfándega a través da Sede electrónica da Axencia tributaria.Para acceder á consulta é necesario ter instalado no navegador o correspondente certificado electrónico válido conforme á Orde HAP/800/2014.Por razóns de seguridade unicamente se poderán visualizar as declaracións presentadas polo titular do certificado.

  Guías Técnicas

  O sistema establece a posibilidade do envío da declaración mediante mensaxes EDIFACT/CUSDEC/INSTAT.Pulsando no enlace que figura a continuación pódese descargar a guía EDIFACT que define o formato e contido da información a enviar, e que pode descargarse en formato PDF:

  Actualizado 25-01-2005

 • Guía do usuario de EDIFACT en INTRASTAT Documento PDF  (389.698 bytes)