Presentación de Declaración de A-7

 • Descargar guía EDI_ASIETE.PDF Documento PDF  (1169 KB) 
 • Axencia Estatal da Administración Tributaria, en prol de obter a maior axilidade na presentación das declaracións e facilitar aos operadores o cumprimento das súas obrigas tributarias, ofrece a posibilidade aos declarantes de presentar as súas declaracións aduaneiras por medio de técnicas telemáticas.

  Mediante a utilización dun sistema de Telecomunicacións, e usando o estándar EDIFACT, é posible a presentación telemática das Declaracións de Mercadoría de A-7.Trátase das declaracións de Alfándegas JUSMG (Grupo Militar Conxunto de Estados Unidos) - Importación xeral.

   

  Procedemento

  Para acollerse ao sistema é necesario ter autorización do Departamento de Alfándegas e Impostos Especiais, segundo se detalla nas Ordes correspondentes (Orde de 21-11-2000 e Orde de 27-7-1995), para o cal é necesario presentar a correspondente Solicitude ante a Alfándega na que o operador vaia habitualmente operar.

  A transmisión telemática do ficheiro EDIFACT/CUSDEC realízase a través de Internet, co único requisito de estar en posesión dun Certificado de Usuario (firma electrónica) outorgado por algunha das Autoridades de Certificación conformes á Orde HAC/1181/2003.Para máis información sobre a súa obtención e uso, consultar en Axencia Tributaria.

  É posible coñecer a situación en que se encontra unha declaración aduaneira enviada de forma telemática, sempre que se recibise no sistema de información da Alfándega.Para acceder á consulta é necesario ter instalado no navegador un certificado de usuario válido outorgado por algunha das Autoridades de Certificación conformes á Orde HAC/11881/2003.Por razóns de seguridade unicamente se poderán visualizar as declaracións presentadas polo titular do certificado.

  Guías Técnicas

  O sistema establece a posibilidade do envío da declaración mediante mensaxes EDIFACT / CUSDEC.A continuación inclúese a Guía Técnica para a elaboración da mensaxe de Declaracións de Mercancia de A-7 (Mensaxe CUDEC con resposta CUSRES), que pode descargarse en formato PDF.

  Actualizado 16-09-2013