Presentación Documentos Circulación 500-503

 • Descargar 500003 V5.0.PDF Documento PDF  (432 KB) 
 • O Departamento de Alfándegas e Impostos Especiais da Axencia Estatal da Administración Tributaria, en prol de obter a maior axilidade na presentación das declaracións e facilitar aos operadores o cumprimento das súas obrigas tributarias, ofrece a posibilidade aos declarantes de presentar as súas declaracións aduaneiras por medio de técnicas telemáticas.

  Mediante a utilización dun sistema de Telecomunicacións, e usando o estándar EDIFACT, faise posible a presentación telemática dos Documentos de Acompañamento modelos 500/503 de Impostos Especiais.

  Procedemento

  Segundo se detalla na Resolución de 16/09/2004, pola que se establecen as normas de cubrición dos documentos de acompañamento que amparan a circulación de produtos obxecto dos impostos especiais de fabricación (BOE.11/10/2004), é posible realizar por teleproceso a presentación dos devanditos documentos.

  A transmisión telemática do ficheiro EDIFACT/CUSDEC realízase a través de Internet, co único requisito de estar en posesión dun Certificado de Usuario (firma electrónica) outorgado por algunha das Autoridades de Certificación conformes á Orde HAC/1181/2003.Para máis información sobre a súa obtención e uso, consultar en Agencia Tributaria.

  É posible coñecer a situación en que se encontra unha declaración aduaneira enviada de forma telemática, sempre que se recibise no sistema de información da Alfándega.Para acceder á consulta é necesario ter instalado no navegador un certificado de usuario válido outorgado por algunha das Autoridades de Certificación conformes á Orde HAC/11881/2003.Por razóns de seguridade unicamente se poderán visualizar as declaracións presentadas polo titular do certificado.

   

  Guías Técnicas

  Documentos de circulación modelos 500/503.Mensaxe CUSDEC con respostas CUSRES.Pulsando a seguinte icona pódese descargar, en formato PDF, a guía EDIFACT que define o formato e contido da información a enviar.

  Actualizado a 25-01-2011