BREXIT

O 29 de marzo de 2017, o Reino Unido notificou ao Consello Europeo seu intención de retirarse da Unión Europea e da Comunidade Europea da Enerxía Atómica, de conformidade co artigo 50 do Tratado da Unión Europea.

O 14 de novembro os negociadores da Unión Europea e do Reino Unido alcanzaron un Acordo sobre a retirada do Reino Unido da Unión Europea (BREXIT). Tamén se elaborou unha Declaración Política que expón o marco das relacións futuras.

De acordo co artigo 50 apartado 3 do TUE, os Tratados deixarán de aplicarse ao Estado que se retira a partir da data de entrada en vigor do Acordo de Retirada ou, en seu defecto, aos dous anos da notificación, agás se o Consello Europeo, de acordo co devandito Estado, decide por unanimidade prorrogar o devandito prazo.

O 11 de abril de 2019 o Consello Europeo adoptou a presente decisión:

- O prazo previsto no artigo 50 apartado 3 do Tratado UE, prorrogado mediante a Decisión (UE) 2019/476 do Consello Europeo, volve a prorrogarse ata o 31 de outubro de 2019.

- A presente Decisión deixará de aplicarse o 31 de maio de 2019 se o Reino Unido non celebrou eleccións ao Parlamento Europeo de conformidade co Dereito aplicable da Unión e non ratificou o Acordo de Retirada a máis tardar o 22 de maio de 2019.

Na data que se determine finalmente se fará efectiva a saída de Reino Unido, convertendose nun terceiro “país”. O Acordo de Retirada contempla un período transitorio ata o 31 de decembro de 2020, durante o que se seguirá aplicando a lexislación comunitaria no Reino Unido en relación ao mercado interior, unión aduaneira e as políticas comunitarias.

Non obstante, se na data de saída non estivese en vigor o acordo, o Reino Unido pasaría a ter a consideración de terceiro país, sen ningunha preferencia específica. Esta situación podería ter un efecto significativo na organización e / ou en fluxos loxísticos dos operadores económicos, polo que resulta necesario avaliar o devandito impacto e adiantar, na medida do posible, as tramitacións necesarias.