15-04-2021 Aviso de Notificación en Sede Electrónica - ANSEm1

Este é un exemplo de envío de mensaxe por correo electrónico falso que suplanta a identidade da Axencia Tributaria.

Asunto:Aviso de Notificación en Sede Electrónica - ANSEm1

Texto da mensaxe:

Para:

Ponse no seu coñecemento que, en aplicación do establecido no articulo 132 do vixente texto refuncido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 8/2018, do 30 de outubro, puxéronse na Sede Electrónica da Secretaría de Estado da Seguridade Social("Servicio de Consulta e Firma de notificacións telematicas",accesible a través da URL   notificacións relacionadas coas materias de "inscripcion, Afiliación, Cotización ou Recadación' ou "impugnacións ante a TGSS", a disposición dos destinatarios con NIF:

acceda ao enlace de abaixo e descargue o arquivo para a súa verificación

http://

0Y158910527444Y

Identificador da notificació NRF1052744ETG1052744GTRGE8

Disponse dun prazo de 10 dias naturais dende a posta a disposición das notificacións para poder acceder a elas.Transcorrido o devandito prazo, sen acceder ás notificaciónes, entenderanse que foron rexeitadas e polo tanto practicadas, cos correspondentes efectos legais.

Non atenda estas mensaxes, é un intento de fraude suplantando a imaxe da Axencia Tributaria.

Phishing Aviso de Notificación en Sede Electrónica - ANSEm1

Phishing fraude suplantación da identidade
  • RSS
  • Mapa web
  • Accesibilidade
  • Axuda