Como obter a predeclaración do modelo 650 para presentación en papel.Non residentes

 • Se desexa presentar en papel o modelo 650 de Non residentes dispón dun formulario on line na Sede Electrónica para xerar a predeclaración.Pode acceder a este dende a opción "Presentar e consultar declaracións", dentro de "Trámites destacados", ou en "todos os trámites", "Impostos e taxas", "Imposto sobre Sucesións e Doazóns".Faga clic en "Modelo 650.Imposto sobre sucesións e doazóns.Autoliquidación adquisición "mortis causa"."para acceder á relación completa de trámites para este modelo.

  Modelo 650 papel impresión cumprimentación programa de axuda sucesións doazóns
 • A presentación do modelo 650 realizarase naqueles casos nos que os contribuíntes deban cumprir as súas obrigas por este Imposto á Administración Tributaria do Estado e, polo tanto, o rendemento non se cedese ás Comunidades Autónomas, en virtude do establecido na Lei 22/2009, do 18 de decembro.O prazo de presentación é de seis meses contados dende o día de falecemento do causante ou dende aquel en que adquira firmeza a declaración de falecemento.

  Faga clic sobre "Modelo 650 a cumprir con programa de axuda para a súa impresión e presentación en papel.Non residentes".

  Modelo 650

  Obterá unha pantalla con tres opcións:

  • "Alta de predeclaración":Para xerar unha nova predeclaración.
  • "Continuar predeclaracion":Se desexa modificar ou continuar coa cumprimentación dun modelo 650 non finalizado.Será necesario indicar o NIF do presentador, o correo electrónico do presentador e a Clave persoal achegada ao gardar o modelo por primeira vez.
  • "Consultar":Para visualizar o detalle dunha Predeclaración finalizada.Será necesario indicar o NIF do presentador e o número da predeclaración obtida.

  Consulte o "Aviso" e pulse "Alta de Predeclaración" para iniciar a predeclaración.

  Alta predeclaración

  O programa componse de tres seccións:

  1. Datos previos ás autoliquidacións
  2. Cumprimentación das autoliquidacións
  3. Visualización do modelo cumplimentado

  1.Datos previos ás autoliquidacións

  Neste primeiro paso encontrará tres pestanas "Datos xerais", "Relación de suxeitos pasivos" e "Relación de bens" que integran o caudal hereditario.

  Debe ter en conta que os campos marcados con asterisco son de cumprimentación obrigatoria.

  Non é necesario que introduza todos os datos e efectúe todos os pasos nunha soa sesión xa que dispón da opción "Gardar cambios" para poder recuperar os datos;ao gardar por primeira vez deberá introducir unha clave persoal que lle servirá, xunto co NIF e o correo electrónico do presentador, para recuperar a declaración dende a opción "Continuar predeclaración" na ventá inicial.Antes de abandonar a sesión recorde sempre pulsar "Gardar cambios".

  Na primeira pestana "Datos xerais" deberá especificar se é un documento público ou privado, cumprir os datos identificativos do causante, engadir datos de residencia despregando a pestana "Dirección residencia habitual do Causante" e indicar os datos do presentador e as características da sucesión.

  Os datos do presentador (NIF e correo electrónico) son necesarios para poder seguir cubrindo a declaración máis adiante dende a última vez que se gardou.

  Pestana datos xerais

  Na seguinte pestana "Relación de suxeitos pasivos" deberá cumprir os datos de cada un dos suxeitos pasivos do imposto, (herdeiros), que subscriban a autoliquidación, con indicación de se son ou non residentes en territorio español, os datos persoais despregando a pestana "Dirección residencia habitual do Pasivo" para engadir datos adicionais, o título sucesorio (pode marcar unha ou varias celas) e os datos da liquidación (se é complementaria deberá introducir o número de xustificante da anterior).O programa só efectuará os cálculos se aplica a normativa estatal.Pulse o botón "Engadir un suxeito pasivo".

  Relación de suxeitos pasivos

  Dende esta mesma pestana tamén pode eliminar e dar de alta novos suxeitos pasivos.

  Suxeitos pasivos

  Na pestana "Relación de bens que integran o caudal hereditario" deberá indicar datos como o valor ou porcentaxe de titularidade en función dos tipos de bens.Teña en conta que algunhas delas, como as casas "Caudal sucesorio" e "[16.]Valor calculado" autocalcúlanse e non se poden editar.

  Relación de bens

  Se a cumprimentación do primeiro paso non é correcta saltaralle unha ventá cos erros detectados ao intentar continuar.

  Erros

  Pulse "Gardar cambios" se o desexa.Se é a primeira vez que pulsa este botón deberá introducir unha clave persoal que se lle solicitará posteriormente xunto co NIF e correo electrónico se non finaliza a cumprimentación e quere recuperala máis tarde.Teña en conta que distingue entre maiúsculas e minúsculas.

  Gardar cambios

  Cando non existan erros no paso 1 poderá acceder ao seguinte paso:"Cumprimentación das autoliquidacións".

  Paso dous

  2.Cumprimentación das autoliquidacións

  Pulsando no número de orde ou no nome do suxeito pasivo entrará no detalle da súa autoliquidación para completar a cumprimentación.

  Cumprimentación das autoliquidacións

  Detalle das autoliquidacións

  Nesta mesma ventá dispón do botón "Simular" co que obterá un PDF co resultado da autoliquidación, que non é válido para a presentación.Poderá visualizar tanto as autoliquidacións individuais dos suxeitos pasivos coma o modelo completo.

  Simulación

  O PDF xerado gárdase por defecto na carpeta AEAT aínda que pode seleccionar unha ruta alternativa.

  Gardar simulación

  3.Visualización do modelo cumplimentado

  Unha vez comprobada a declaración pulse "Paso a 3.Visualización do modelo cumprido" para obter o modelo en PDF xa cumprido e presentalo en papel.

  Visualización do modelo

  Ao avanzar ao paso 3 quedarán bloqueados os datos consignados ata este momento impedindo calquera modificación posterior.Pulse "Si" no aviso.

  Aviso

  Obterá un número de Predeclaración que lle servirá para poder visualizar o documento en calquera momento dende a ventá inicial do modelo 650 no apartado "Consultar".

  Pulse o botón "Visualizar o modelo cumprido para imprimir" para obter o PDF xa validado.Pode abrir directamente o documento PDF ou gardalo na ruta que Vd. elixa.

  Número Predeclaración

  Xéranse os exemplares correspondentes para os interesados, a Administración e o documento de ingreso para a Entidade Colaboradora, ademais das instrucións detalladas que debe seguir para a presentación efectiva da declaración.

  Instrucións

  Se ten dúbidas acerca da cumprimentación consulte no apartado "Enlaces de interese" o enlace "Instrucións".

  Ligazóns de interese:

  Modelo 650 papel impresión cumprimentación programa de axuda sucesións doazóns
 • Instrucións    (1016 kB)
 • Información Rexistro de Apoderamentos
 • Colaboración social na presentación de declaracións
 • Modelo 650.Imposto sobre sucesións e doazóns.Adquisicións «mortis causa»