Como obter a predeclaración do modelo 650 para presentación en papel. Non residentes

 • Se desexa presentar en papel o modelo 650 de Non residentes dispón dun formulario en liña na Sede Electrónica para xerar a predeclaración. Pode acceder ao mesmo desde a opción "Presentar e consultar declaracións", dentro de "Trámites destacados", ou en "Todos os trámites", "Impostos e taxas", "Imposto sobre Sucesións e Doazóns". Faga clic en "Modelo 650. Imposto sobre sucesións e doazóns. Autoliquidación adquisición "mortis causa"." para acceder á relación completa de trámites para este modelo:

  Modelo 650 papel impresión cumplimentación programa de ayuda sucesiones donaciones
 • Modelo 650. Imposto sobre sucesións e doazóns. Adquisicións «mortis causa»Información contida na sede electrónica da Axencia Tributaria
 • A presentación do modelo 650 se realizará naqueles casos en que os contribuíntes deban cumprir seus obrigas por este Imposto á Administración Tributaria do Estado e, polo tanto, o rendemento non se cedese ás Comunidades Autónomas, en virtude do que se establece na Lei 22/2009, de 18 de decembro. O prazo de presentación é de seis meses contados desde o día de falecemento do causante ou desde aquel en que adquira firmeza a declaración de falecemento.

  Faga clic sobre "Modelo 650 a cubrir con programa de axuda para seu impresión e presentación en papel. Non residentes".

  Modelo 650

  Obterá unha pantalla con tres opcións:

  • "Alta de predeclaración": Para xerar unha nova predeclaración.
  • "Continuar predeclaracion": Se desexa modificar ou continuar coa formalización dun modelo 650 non finalizado. Será necesario indicar o NIF do presentador, o correo electrónico do presentador e a Clave persoal achegada ao gardar o modelo por primeira vez.
  • "Consultar": Para ver o detalle dunha Predeclaración finalizada. Será necesario indicar o NIF do presentador e o número da predeclaración obtida.

  Pulse "Alta de Predeclaración" para iniciar a predeclaración.

  Alta predeclaración

  O programa se compón de tres seccións "1. Datos previos ás autoliquidacines ", "2. Formalización das autoliquidacións "e "3. Visualización do modelo cumprimentado".

  1. Datos previos ás autoliquidacións

  Neste primeiro paso encontrará tres pestanas "Datos xerais", "Relación de suxeitos pasivos" e "Relación de bens que integran o caudal hereditario".

  Debe ter en conta que os campos marcados con asterisco son de formalización obrigatoria.

  Non é necesario que introduza todos os datos e efectúe todos os pasos nunha soa sesión xa que dispón da opción "Gardar cambios" para poder recuperar os datos; ao gardar por primeira vez deberá introducir unha clave persoal que lle servirá, canda o NIF e o correo electrónico do presentador, para recuperar a declaración desde a opción "Continuar predeclaración" na xanela inicial. Antes de abandonar a sesión lembre sempre pulsar "Gardar cambios".

  Na primeira pestana "Datos xerais" deberá especificar se é un documento público ou privado, cubrir os datos identificativos do causante, engadir datos de residencia despregando a pestana "Enderezo residencia habitual do Causante "e indicar os datos do presentador e as características da sucesión.

  Os datos do presentador (NIF e correo electrónico) son necesarios para poder seguir cubrindo a declaración máis adiante desde a última vez que se gardou.

  Pestana datos xerais

  Na seguinte pestana "Relación de suxeitos pasivos" deberá cubrir os datos de cada un dos suxeitos pasivos do imposto, (herdeiros), que subscriban a autoliquidación, con indicación de se son ou non residentes en territorio español, os datos persoais despregando a pestana "Enderezo residencia habitual do Pasivo "para engadir datos adicionais, o título sucesorio (pode marcar unha ou varias celas) e os datos da liquidación (se é complementaria deberá introducir o número de xustificante da anterior). O programa só efectuará os cálculos se aplica a normativa estatal. Pulse o botón "Engadir un suxeito pasivo".

  Relación de suxeitos pasivos

  Desde esta mesma pestana tamén pode eliminar e dar de alta novos suxeitos pasivos.

  Suxeitos pasivos

  Na pestana "Relación de bens que integran o caudal hereditario" deberá indicar datos como o valor ou porcentaxe de titularidade en función dos tipos de bens. Teña en conta que algunhas delas, como as recadros "Caudal sucesorio" e "[16.] Valor calculado" se autocalculan e non se poden editar.

  Relación de bens

  Se a formalización do primeiro paso non é correcta lle saltará unha xanela cos erros detectados ao intentar continuar.

  Erros

  Pulse "Gardar cambios" se o desexa. Se é a primeira vez que pulsa este botón deberá introducir unha clave persoal que se lle solicitará posteriormente canda o NIF e correo electrónico se non finaliza a formalización e quere recuperara máis tarde. Teña en conta que distingue entre maiúsculas e minúsculas.

  Gardar cambios

  Cando non existan erros no paso 1 poderá acceder ao seguinte paso: "Formalización das autoliquidacións ".

  Paso dous

  2. Formalización das autoliquidacións

  Pulsando no número de orde ou no nome do suxeito pasivo entrará no detalle de seu autoliquidación para completar a formalización.

  Formalización das autoliquidacións

  Detalle das autoliquidacións

  Nesta mesma xanela dispón do botón "Simular" co que obterá un PDF co resultado da autoliquidación, que non é válido para a presentación. Poderá ver tanto as autoliquidacións individuais dos suxeitos pasivos como o modelo completo.

  Simulación

  O PDF xerado se garda por defecto na carpeta AEAT aínda que pode seleccionar unha ruta alternativa.

  Gardar simulación

  3. Visualización do modelo cumprimentado

  Unha vez comprobada a declaración pulse "Paso a 3.Visualización do modelo cumprimentado" para obter o modelo en PDF xa cumprimentado e presentaro en papel.

  Visualización do modelo

  Ao avanzar ao paso 3 se quedarán bloqueados os datos consignados ata este momento impedindo calquera modificación posterior. Pulse "Si" no aviso.

  Aviso

  Obterá un número de Predeclaración que lle servirá para poder ver o documento en calquera momento desde a xanela inicial do modelo 650 no apartado "Consultar".

  Pulse o botón "Ver o modelo cumprimentado para imprimir" para obter o PDF xa validado. Pode abrir directamente o documento PDF ou gardaro na ruta que Vde. elixa.

  Número Predeclaración

  Se xeran os exemplares correspondentes para os interesados, a Administración e o documento de ingreso para a Entidade Colaboradora, ademais das instrucións detalladas que debe seguir para a presentación efectiva da declaración.

  Instrucións

  Se ten dúbidas acerca da formalización consulte no apartado "Ligazóns de interese" o ligazón "Instrucións".

  Ligazóns de interese:

  Modelo 650 papel impresión cumplimentación programa de ayuda sucesiones donaciones
 • Instrucións Documento PDF  (997 kB)
 • Información Rexistro de Apoderamentos
 • Colaboración social na presentación de declaracións