Como obter a predeclaración do modelo 650 para presentación en papel. Ceuta e Melilla

 • Se desexa presentar en papel o modelo 650 de residentes en Ceuta e Melilla dispón dun formulario en liña na Sede Electrónica para xerar a predeclaración. Pode acceder ao mesmo desde a opción "Presentar e consultar declaracións", dentro de "Trámites destacados", ou en "Todos os trámites", "Impostos e taxas", "Imposto sobre Sucesións e Doazóns". Faga clic en "Modelo 650. Imposto sobre sucesións e doazóns. Autoliquidación adquisición "mortis causa"." para acceder á relación completa de trámites para este modelo:

  Predeclaración presentación papel impresión modelo 650 Ceuta Melilla
 • Modelo 650. Imposto sobre sucesións e doazóns. Adquisicións «mortis causa»
 • O prazo de presentación é de seis meses contados desde o día de falecemento do causante ou desde aquel en que adquira firmeza a declaración de falecemento.

  Faga clic sobre "Modelo 650 a cubrir con programa de axuda para seu impresión e presentación en papel. Ceuta e Melilla".

  Modelo 650

  Obterá unha pantalla con tres opcións:

  • "Alta de predeclaración de Ceuta e Melilla ", para xerar unha nova predeclaración.
  • "Continuar predeclaracion", se desexa modificar ou continuar coa formalización dun modelo 650 non finalizado. Será necesario indicar o NIF do presentador, o correo electrónico do presentador e a clave persoal achegada ao gardar o modelo por primeira vez.
  • "Consultar", para ver o detalle dunha predeclaración finalizada. Será necesario indicar o NIF do presentador e o número da predeclaración obtida. Unha vez introducidos os datos solicitado se pode descargar o PDF xerado e finalizado.

  Pulse "Alta de Predeclaración de Ceuta e Melilla " para iniciar a predeclaración.

  Alta predeclaración

  O programa se compón de tres seccións: "1. Datos previos ás autoliquidacións ", "2. Formalización das autoliquidacións "e "3. Visualización do modelo cumprimentado".

  1. Datos previos ás autoliquidacións

  Neste primeiro paso encontrará tres pestanas: "Datos xerais", "Relación de suxeitos pasivos" e "Relación de bens que integran o caudal hereditario".

  Debe ter en conta que os campos marcados con asterisco son de formalización obrigatoria.

  Non é necesario que introduza todos os datos e efectúe todos os pasos nunha soa sesión xa que dispón da opción "Gardar cambios" para poder recuperar máis adiante os datos consignados ata ese momento; ao gardar por primeira vez deberá introducir unha clave persoal que lle servirá, canda o NIF e o correo electrónico do presentador, para recuperar a declaración desde a opción "Continuar predeclaración" na xanela inicial. Antes de abandonar a sesión lembre sempre pulsar "Gardar cambios".

  Na primeira pestana "Datos xerais" deberá especificar se é un documento público ou privado, cubrir os datos identificativos do causante, engadir datos de residencia despregando a pestana "Enderezo residencia habitual do Causante "e indicar os datos do presentador e as características da sucesión.

  Os datos do presentador (NIF e correo electrónico) son necesarios para poder seguir cubrindo a declaración máis adiante; debe lembrar principalmente o correo electrónico xa que se lle solicitará canda a clave persoal elixida se desexa recuperar a declaración gardada para seguir cubrindoa.

  Datos xerais

  Na seguinte pestana "Relación de suxeitos pasivos" deberá cubrir os datos de cada un dos suxeitos pasivos do imposto, (herdeiros), que subscriban a autoliquidación, con indicación de se son ou non residentes en territorio español, os datos persoais despregando a pestana "Enderezo residencia habitual do Pasivo "para engadir datos adicionais, o título sucesorio (pode marcar unha ou varias celas) e os datos da liquidación (se é complementaria deberá introducir o número de xustificante da anterior). O programa só efectuará os cálculos se aplica a normativa estatal. Pulse o botón "Engadir un suxeito pasivo".

  Relación de suxeitos pasivos

  Desde esta mesma pestana tamén pode eliminar e dar de alta novos suxeitos pasivos.

  Engadir ou eliminar

  Na pestana "Relación de bens que integran o caudal hereditario" deberá indicar datos como o valor ou porcentaxe de titularidade en función dos tipos de bens. Teña en conta que algunhas delas, como as recadros "Caudal sucesorio" e "[16.] Valor calculado" se autocalculan e non se poden editar.

  Pestana datos xerais

  Se a formalización do primeiro paso non é correcta lle saltará unha xanela cos erros detectados ao intentar continuar.

  Pulse "Gardar cambios" se o desexa. Se é a primeira vez que pulsa este botón deberá introducir unha clave persoal que se lle solicitará posteriormente canda o NIF e correo electrónico se non finaliza a formalización e quere recuperara máis tarde. Teña en conta que distingue entre maiúsculas e minúsculas.

  Clave persoal

  Cando non existan erros no paso 1 poderá acceder ao seguinte paso: "Formalización das autoliquidacións ".

  Paso 2

  2. Formalización das autoliquidacións

  Pulsando sobre o número de orde ou sobre o nome do suxeito pasivo entrará no detalle de seu autoliquidación para completar a formalización.

  Formalización das autoliquidacións

  A pantalla que se mostre dependerá da normativa aplicable que indicase para ese suxeito pasivo en "Datos Liquidación".

  Formalización dun suxeito pasivo

  Nesta mesma xanela dispón do botón "Simular" co que obterá un PDF co resultado da autoliquidación, que non é válido para a presentación. Poderá ver tanto as autoliquidacións individuais dos suxeitos pasivos como o modelo completo.

  Simular

  O PDF xerado se garda por defecto na carpeta AEAT aínda que pode seleccionar unha ruta alternativa.

  Gardar PDF simulador

  3. Visualización do modelo cumprimentado

  Unha vez comprobada a declaración pulse "Paso a 3. Visualización do modelo cumprimentado" para obter o modelo en PDF xa cumprimentado e presentaro en papel.

  Paso 3

  Ao avanzar ao paso 3 se quedarán bloqueados os datos consignados ata este momento impedindo calquera modificación posterior. Pulse "Si" no aviso.

  Aviso

  Obterá un número de predeclaración que lle servirá para poder ver o documento en calquera momento desde a xanela inicial do modelo 650 no apartado "Consultar".

  Pulse o botón "Ver o modelo cumprimentado para imprimir" para obter o PDF xa validado. Pode abrir directamente o documento PDF ou gardaro na ruta que Vde. elixa.

  Ver o modelo

  Se xeran os exemplares correspondentes para os interesados, a Administración e o documento de ingreso para a Entidade Colaboradora, ademais das instrucións detalladas que debe seguir para a efectiva presentación da declaración.

  Instrucións

  Se ten dúbidas acerca da formalización consulte no apartado "Ligazóns de interese" o ligazón "Instrucións".

  Ligazóns de interese:

  Predeclaración presentación papel impresión modelo 650 Ceuta Melilla
 • Instrucións Documento PDF  (997 kB)
 • Información Rexistro de Apoderamentos
 • Colaboración social na presentación de declaracións