Como obter a predeclaración do modelo 650 para presentación en papel.Ceuta e Melilla

 • Se desexa presentar en papel o modelo 650 de residentes en Ceuta e Melilla dispón dun formulario on line na Sede Electrónica para xerar a predeclaración.Pode acceder a este dende a opción "Presentar e consultar declaracións", dentro de "Trámites destacados", ou en "todos os trámites", "Impostos e taxas", "Imposto sobre Sucesións e Doazóns".Faga clic en "Modelo 650.Imposto sobre sucesións e doazóns.Autoliquidación adquisición "mortis causa" "Para acceder á relación completa de trámites para este modelo.

  O prazo de presentación é de seis meses contados dende o día de falecemento do causante ou dende aquel en que adquira firmeza a declaración de falecemento.

  Faga clic sobre "Modelo 650 a cumprir con programa de axuda para a súa impresión e presentación en papel.Ceuta e Melilla".

  Modelo 650

  Obterá unha pantalla con tres opcións:

  • "Alta de predeclaración de Ceuta e Melilla", para xerar unha nova predeclaración.
  • "Continuar predeclaracion", se desexa modificar ou continuar coa cumprimentación dun modelo 650 non finalizado.Será necesario indicar o NIF do presentador, o correo electrónico do presentador e a clave persoal achegada ao gardar o modelo por primeira vez.
  • "Consultar", para visualizar o detalle dunha predeclaración finalizada.Será necesario indicar o NIF do presentador e o número da predeclaración obtida.Unha vez introducidos os datos solicitado pódese descargar o PDF xerado e finalizado.

  Pulse "Alta de Predeclaración de Ceuta e Melilla" para iniciar a predeclaración.

  Alta predeclaración

  O programa componse de tres seccións:

  1. Datos previos ás autoliquidacións
  2. Cumprimentación das autoliquidacións
  3. Visualización do modelo cumplimentado

  1.Datos previos ás autoliquidacións

  Neste primeiro paso encontrará tres pestanas:"Datos xerais", "Relación de suxeitos pasivos" e "Relación de bens" que integran o caudal hereditario.

  Debe ter en conta que os campos marcados con asterisco son de cumprimentación obrigatoria.

  Non é necesario que introduza todos os datos e efectúe todos os pasos nunha soa sesión xa que dispón da opción "Gardar cambios" para poder recuperar máis adiante os datos consignados ata ese momento;ao gardar por primeira vez deberá introducir unha clave persoal que lle servirá, xunto co NIF e o correo electrónico do presentador, para recuperar a declaración dende a opción "Continuar predeclaración" na ventá inicial.Antes de abandonar a sesión recorde sempre pulsar "Gardar cambios".

  Na primeira pestana "Datos xerais" deberá especificar se é un documento público ou privado, cumprir os datos identificativos do causante, engadir datos de residencia despregando a pestana "Dirección residencia habitual do Causante" e indicar os datos do presentador e as características da sucesión.

  Os datos do presentador (NIF e correo electrónico) son necesarios para poder seguir cubrindo a declaración máis adiante;debe recordar principalmente o correo electrónico xa que se lle solicitará xunto coa clave persoal elixida se desexa recuperar a declaración gardada para seguir cumplimentándoa.

  Datos xerais

  Na seguinte pestana "Relación de suxeitos pasivos" deberá cumprir os datos de cada un dos suxeitos pasivos do imposto, (herdeiros), que subscriban a autoliquidación, con indicación de se son ou non residentes en territorio español, os datos persoais despregando a pestana "Dirección residencia habitual do Pasivo" para engadir datos adicionais, o título sucesorio (pode marcar unha ou varias celas) e os datos da liquidación (se é complementaria deberá introducir o número de xustificante da anterior).O programa só efectuará os cálculos se aplica a normativa estatal.Pulse o botón "Engadir un suxeito pasivo".

  Relación de suxeitos pasivos

  Dende esta mesma pestana tamén pode eliminar e dar de alta novos suxeitos pasivos.

  Engadir ou eliminar

  Na pestana "Relación de bens que integran o caudal hereditario" deberá indicar datos como o valor ou porcentaxe de titularidade en función dos tipos de bens.Teña en conta que algunhas delas, como as casas "Caudal sucesorio" e "[16.]Valor calculado" autocalcúlanse e non se poden editar.

  Relación de bens

  Se a cumprimentación do primeiro paso non é correcta saltaralle unha ventá cos erros detectados ao intentar continuar.

  Pulse "Gardar cambios" se o desexa.Se é a primeira vez que pulsa este botón deberá introducir unha clave persoal que se lle solicitará posteriormente xunto co NIF e correo electrónico se non finaliza a cumprimentación e quere recuperala máis tarde.Teña en conta que distingue entre maiúsculas e minúsculas.

  Clave persoal

  Cando non existan erros no paso 1 poderá acceder ao seguinte paso:"Cumprimentación das autoliquidacións".

  Paso 2

  2.Cumprimentación das autoliquidacións

  Pulsando sobre o número de orde ou sobre o nome do suxeito pasivo entrará no detalle da súa autoliquidación para completar a cumprimentación.

  Cumprimentación das autoliquidacións

  A pantalla que se mostre dependerá da normativa aplicable que indicase para ese suxeito pasivo en "Datos Liquidación".

  Cumprimentación dun suxeito pasivo

  Nesta mesma ventá dispón do botón "Simular" co que obterá un PDF co resultado da autoliquidación, que non é válido para a presentación.Poderá visualizar tanto as autoliquidacións individuais dos suxeitos pasivos coma o modelo completo.

  Simular

  O PDF xerado gárdase por defecto na carpeta AEAT aínda que pode seleccionar unha ruta alternativa.

  Gardar PDF simulador

  3.Visualización do modelo cumplimentado

  Unha vez comprobada a declaración pulse "Paso a 3.Visualización do modelo cumprido" para obter o modelo en PDF xa cumprido e presentalo en papel.

  Paso 3

  Ao avanzar ao paso 3 quedarán bloqueados os datos consignados ata este momento impedindo calquera modificación posterior.Pulse "Si" no aviso.

  Aviso

  Obterá un número de predeclaración que lle servirá para poder visualizar o documento en calquera momento dende a ventá inicial do modelo 650 no apartado "Consultar".

  Pulse o botón "Visualizar o modelo cumprido para imprimir" para obter o PDF xa validado.Pode abrir directamente o documento PDF ou gardalo na ruta que Vd. elixa.

  Visualizar o modelo

  Xéranse os exemplares correspondentes para os interesados, a Administración e o documento de ingreso para a Entidade Colaboradora, ademais das instrucións detalladas que debe seguir para a efectiva presentación da declaración.

  Instrucións

  Se ten dúbidas acerca da cumprimentación consulte no apartado "Enlaces de interese" o enlace "Instrucións".

  Ligazóns de interese:

  Predeclaración presentación papel impresión modelo 650 Ceuta Melilla
 • Instrucións Documento PDF  (1016 kB)