Como efectuar a presentación electrónica do modelo 650. Non residentes

 • Se desexa presentar a través de internet o modelo 650 de Non residentes dispón dun formulario en liña na Sede Electrónica para enviar de forma electrónica a declaración. Pode acceder ao mesmo desde a opción "Presentar e consultar declaracións", dentro de "Trámites destacados", ou en "Todos os trámites", "Impostos e taxas", "Imposto sobre Sucesións e Doazóns". Faga clic en "Modelo 650. Imposto sobre sucesións e doazóns. Autoliquidación adquisición "mortis causa"." para acceder á relación completa de trámites para este modelo:

  Presentación electrónica telemática modelo 650 no residentes
 • Modelo 650. Imposto sobre sucesións e doazóns. Adquisicións «mortis causa»
 • A presentación do modelo 650 se realizará naqueles casos en que os contribuíntes deban cumprir seus obrigas por este Imposto á Administración Tributaria do Estado e, polo tanto, o rendemento non se cedese ás Comunidades Autónomas, en virtude do que se establece na Lei 22/2009, de 18 de decembro. O prazo de presentación é de seis meses contados desde o día de falecemento do causante ou desde aquel en que adquira firmeza a declaración de falecemento.

  Para ver correctamente todas as partes do formulario, antes de acceder, comprobe o zoom e tamaño de letra establecido no navegador (unha vez presentada a declaración pode volver ao zoom e tamaño de letra anterior).

  • En Internet Explorer, acceda a "Ver" na barra de menú (se non a ten activada pulse a tecla F10), "Tamaño de texto" e seleccione "Mediano", en "Zoom" seleccione 100%. Tamén pode seleccionar o zoom desde o icona da porca.

  • En Google Chrome, acceda a "Configuración", "Aspecto", "Tamaño de fonte" e seleccione "Mediano (recomendado)", en "Zoom da páxina "seleccione 100%. Tamén desde "Achegar/afastar" pode seleccionar o zoom a 100%.

  • En Mozilla Firefox, acceda ao icona de tres raias, en "Tamaño" seleccione 100% cos signos "+" e "-", pulse "Opcións", "Xeral", "Idioma e aparencia" e en "Tipografías e cores" seleccione un tamaño inferior ao actual, se non ve correctamente o formulario.

  • En Safari, acceda a "Visualización", "Ampliar" ou "Reducir".

  Faga clic sobre "Formalización e presentación telemática. Non residentes" do apartado "Se desexa confeccionar e presentar o modelo de forma electrónica".

  Presentación electrónica modelo 650

  A presentación poderá ser efectuada polo propio suxeito pasivo cando sexa o único obrigado, por unha persoa apoderada polo resto de suxeitos pasivos ou ben por un colaborador social que actúe en representación de todos os suxeitos pasivos.

  Identifiquese con sinatura dixital (certificado ou DNI electrónico) ou ben mediante o sistema de identificación Cl@ve PIN.

  Tipo de acceso

  Obterá unha pantalla con dous opcións:

  • Alta declaración: Para xerar unha nova declaración.
  • Continuar: Para continuar cunha declaración dada de alta previamente. Necesitará o número provisional xerado ao gardar a declaración.

  Na parte superior conta cun ligazón á guía de formalización do modelo. Pulse "Alta de Declaración" para iniciar a declaración.

  Alta declaración

  O programa se compón de cinco seccións "1. Datos previos ás autoliquidacións ", "2. Formalización das autoliquidacións ", "3. Pagamento das autoliquidacións ", "4. Presentación da Declaración "e "5. Resultado da presentación ".

  1. Datos previos ás autoliquidacións

  Neste primeiro paso encontrará catro pestanas "Datos xerais", "Relación de suxeitos pasivos" e "Relación de bens que integran o caudal hereditario" e "Relación de documentos que se anexan".

  Debe ter en conta que os campos marcados con asterisco son de formalización obrigatoria.

  Non é necesario que introduza todos os datos e efectúe todos os pasos nunha soa sesión xa que dispón da opción "Gardar cambios" para gardar os datos cumprimentados ata ese momento e recuperaros posteriormente. Se xerará un número provisional da declaración que lle servirá para poder recuperara desde a opción "Continuar" na xanela inicial. Antes de abandonar a sesión lembre sempre pulsar "Gardar cambios".

  Número provisional

  Na primeira pestana "Datos xerais" especifique se é un documento público ou privado, cubra os datos identificativos do causante e despregue a pestana "Enderezo residencia habitual do Causante "para engadir datos adicionais, os datos do presentador e as características da sucesión.

  Pestana datos xerais

  Na seguinte pestana "Relación de suxeitos pasivos" deberá cubrir os datos de cada un dos suxeitos pasivos do imposto, (herdeiros), que subscriban a autoliquidación, con indicación de se son ou non residentes en territorio español, os datos persoais despregando a pestana "Enderezo residencia habitual do Pasivo "para engadir datos adicionais, o título sucesorio (pode marcar unha ou varias celas) e os datos da liquidación (se é complementaria deberá introducir o número de xustificante da anterior). O programa só efectuará os cálculos se aplica a normativa estatal. Pulse o botón "Engadir un suxeito pasivo".

  Engadir suxeito pasivo

  Desde esta mesma pestana tamén pode eliminar e dar de alta novos suxeitos pasivos.

  Na pestana "Relación de bens que integran o caudal hereditario" deberá indicar datos como o valor ou porcentaxe de titularidade en función dos tipos de bens. Teña en conta que algunhas delas, como as recadros "Caudal sucesorio" e "[16.] Valor calculado" se autocalculan e non se poden editar.

  Relación de bens

  Na última pestana "Relación de documentos que se anexan" deberán anexar os ficheiros de todos os documentos requiridos. O programa determina a documentación obrigatoria en cada caso. É recomendable que estes ficheiros se encontren gardados na carpeta AEAT dentro de seu disco local. O nome de ficheiro non debe incluír signos de puntuación e o tamaño non debe superar os 100 Mb. Cada un dos ficheiros deben ser anexados individualmente.

  Se ten dúbidas sobre as extensións permitidas dos ficheiros que pode anexar consulte o ligazón "Axuda: Tipos de ficheiro incorporables".

  Marque os documentos no listaxe e faga clic no botón "Anexar ficheiro"; na seguinte xanela marque o tipo de documento que vai a achegar e pulse "Anexar ficheiro".

  Relación de documentos

  Anexar documento

  Documento

  Unha vez anexados todos os documentos, pulse "Volver". No programa encontrará os rexistros cos ficheiros anexados.

  Volver

  Cando non existan erros no paso 1 poderá acceder ao seguinte paso: "Formalización das autoliquidacións ". Lembre gardar os datos antes de continuar.

  Ficheiros

  2. Formalización das autoliquidacións

  Pulsando no número de orde ou no nome do suxeito pasivo entrará no detalle de seu autoliquidación para completar a formalización.

  Autoliquidacións

  Ao pulsar "Simular" obterá un PDF, co resultado da autoliquidación, que non é válido para a presentación. Poderá ver as autoliquidacións individuais dos suxeitos pasivos e tamén o modelo completo. Antes de procecer ao pagamento consulte a autoliquidación pulsando o botón "Simulación autoliquidación" e "Simulación Modelo completo".

  Simular

  Simular autoliquidación

  O PDF xerado se garda por defecto na carpeta AEAT aínda que pode seleccionar unha ruta alternativa.

  Se introduciu todos os datos e cre que son correctos pulse "Paso 3. Pagamento das Autoliquidacións ".

  3. Pagamento das autoliquidacións

  Ao avanzar ao paso 3 se quedarán bloqueados os datos consignados ata este momento impedindo calquera modificación posterior. Pulse "Si" no aviso.

  Aviso

  Neste paso aparece a relación de suxeitos pasivos co resultado de seu autoliquidación. Se o resultado é a ingresar, seleccione o tipo de ingreso entre os que se lle mostran no desdobrable. Dependendo da selección, será obrigatorio incluír ou non un Número de Referencia Completo (NRC).

  Pode obter o NRC directamente en seu Entidade Bancaria ou a través da pasarela de pagamento pulsando o botón "Ingresar" da columna "Cargo en conta a través da AEAT (se non se dispón de NRC)".

  ingresar

  O botón "Ingresar" enlaza coa pasarela de pagamentos da AEAT para obter o NRC Este NRC debe estar xerado para o exercicio de devindicación (falecemento) e non para o exercicio actual.

  NRC

  Cos NRC incluídos poderá presentar a declaración. Se seleccionou outras formas de pagamento que non sexa "Ingresar", por exemplo, "Adiamento", "Recomonocimiento de débeda" ou "Compensación" borre o importe da recadro "Importe por que se liquida (€)". Faga clic en "Presentar declaración".

  4. Presentación da declaración

  Obterá unha pantalla co resumo de todos os datos que contén a declaración e accesos aos datos do expediente, causante, presentador, caracteristicas da sucesión, etc. Por último, pulse o botón "Asinar e Enviar" na parte inferior.

  Resumo

  Asinar e enviar

  Na seguinte xanela, na parte inferior se mostrará codificada a información que vai a enviar. Marque a recadro "Conforme" e pulse novamente "Asinar e Enviar".

  Conforme

  5. Resultado da presentación

  O resultado dunha presentación correcta será unha pantalla con varios resgardos. Na xanela "Avisos" se facilita un CSV que, no apartado "Cotexo de documentos mediante código seguro de verificación (CSV)" na Sede Electrónica, lle devolve a esta mesma xanela.

  Nos ligazóns "Presentador" e "Suxeito Pasivo con NIF XXXXXXXXX" obterá os xustificantes en PDF cos datos do rexistro, o presentador e os titulares da declaración.

  No acceso "Ver o modelo 650 completo para imprimir" se xera o modelo 650 en PDF cumprimentado cos exemplares correspondentes para os interesados e a Administración.

  Na columna "CSV" da táboa inferior, xera o modelo 650 para cada suxeito pasivo e presentador, pero sen a carauta que se xera no xustificante.

  Resultado da presentación

  6. Obtención do certificado

  Desde o 3 de decembro de 2018, a certificación a que se refire o artigo 87 bis do Regulamento do Imposto sobre Sucesións e Doazóns, aprobado por Real decreto 1629/1991, de 8 de novembro, se porá imprimir e descargar na Sede Electrónica da Axencia Tributaria. No momento en que o devandito certificado estea dispoñible, se comunicará mediante correo electrónico, facilitandose o Código Seguro de Verificación (CSV) de cada suxeito pasivo. Para acceder á certificación con este CSV ten que acceder ao Cotexo de documentos electrónicos da Sede Electrónica.

  Cotexo de documentos electrónicos

  certificado acreditativo

  Se se apreciase algunha deficiencia na documentación anexada á autoliquidación, se lle comunicará mediante correo electrónico, en que se lle informase da maneira de solucionar estas deficiencias. Este aviso tamén estará dispoñible na Sede Electrónica, no portal personalizado "Meus notificacións".

  Ligazóns de interese:

  Presentación electrónica telemática modelo 650 no residentes
 • Instrucións Documento PDF  (997 kB)
 • Axuda - Certificados electrónicos
 • Axuda técnica - Cl@ve
 • DNI electrónico
 • Colaboración social na presentación de declaracións
 • Información Rexistro de Apoderamentos