Como efectuar a presentación electrónica do modelo 650.Ceuta e Melilla

 • Se desexa presentar a través de internet o modelo 650 de residentes en Ceuta e Melilla dispón dun formulario on line na Sede Electrónica para enviar de forma electrónica a declaración.Pode acceder a este dende a opción "Presentar e consultar declaracións", dentro de "Trámites destacados", ou en "todos os trámites", "Impostos e taxas", "Imposto sobre Sucesións e Doazóns".Faga clic en "Modelo 650.Imposto sobre sucesións e doazóns.Autoliquidación adquisición "mortis causa"."para acceder á relación completa de trámites para este modelo.

  Presentación electrónica telemática modelo 650 Ceuta Melila
 • A presentación do modelo 650 realizarase naqueles casos nos que os contribuíntes deban cumprir as súas obrigas por este Imposto á Administración Tributaria do Estado, e polo tanto o rendemento non se cedese ás Cidades Autónomas, en virtude do establecido na Lei 22/2009, do 18 de decembro.O prazo de presentación é de seis meses contados dende o día de falecemento do causante ou dende aquel en que adquira firmeza a declaración de falecemento.

  Para visualizar correctamente todas as partes do formulario, antes de acceder, comprobe o zoom e tamaño de letra establecido no navegador (unha vez presentada a declaración pode volver ao zoom e tamaño de letra anterior).

  • En Internet Explorer, acceda a "Ver" na barra de menú (se non a ten activada pulse a tecla F10), "Tamaño de texto" e seleccione "Mediano", en "Zoom" seleccione 100%.Tamén pode seleccionar o zoom dende a icona da rosca.

  • En Google Chrome, acceda a "Configuración" (dende os tres puntos verticais), "Aspecto", "Tamaño da fonte" e seleccione "Mediano (recomendado)", en "Zoom da páxina" seleccione 100%.Tamén dende Achegar/afastar pode seleccionar o zoom a 100%.

  • En Mozilla Firefox, acceda á icona de tres raias, en "Tamaño" seleccione 100% cos signos "+" e "-", pulse "Opciones", "Xeral", Idioma e aparencia e en "Tipografías e cores" seleccione un tamaño inferior ao actual, se non ve correctamente o formulario.

  • En Safari, acceda a "Visualización", "Ampliar" ou "Reducir".

  Faga clic sobre "Cumprimentación e presentación telemática.Ceuta e Melilla" do apartado "Se desexa confeccionar e presentar o modelo de forma electrónica".

  Presentación electrónica

  A presentación poderá ser efectuada polo propio suxeito pasivo cando sexa o único obrigado, por unha persoa apoderada polo resto de suxeitos pasivos ou ben por un colaborador social que actúe en representación de todos os suxeitos pasivos.

  Identifíquese con firma dixital (certificado ou DNI electrónico) ou ben mediante o sistema de identificación Cl@ve PIN.

  Tipo de acceso

  Obterá unha pantalla con dúas opcións:

  • Alta de declaración de Ceuta e Melilla, para xerar unha nova declaración.
  • Continuar, para continuar cunha declaración dada de alta previamente.Necesitará o número provisional xerado ao gardar a declaración.

  Na parte superior conta cun enlace á guía de cumprimentación do modelo.Lea o aviso, todas as declaracións presentadas por vía electrónica ou telemática, obterán a certificación acreditativa da presentación e pagamento.Pulse "Alta de Declaración de Ceuta e Melilla" para iniciar a declaración.

  Alta declaración

  O programa componse de cinco seccións:

  1. Datos previos ás autoliquidacións
  2. Cumprimentación das autoliquidacións
  3. Pagamento das autoliquidacións
  4. Presentación da Declaración
  5. Resultado da presentación

  1.Datos previos ás autoliquidacións

  Neste primeiro paso encontrará catro pestanas "Datos xerais", "Relación de suxeitos pasivos", "Relación de bens que integran o caudal hereditario" e "Relación de documentos" que se achegan.

  Debe ter en conta que os campos marcados con asterisco son de cumprimentación obrigatoria.

  Non é necesario que introduza todos os datos e efectúe todos os pasos nunha soa sesión xa que dispón da opción "Gardar cambios" para gardar os datos cumpridos ata ese momento e recuperalos posteriormente.Xerarase un número provisional da declaración que lle servirá para poder recuperala dende a opción "Continuar" na ventá inicial.Antes de abandonar a sesión recorde sempre pulsar "Gardar cambios".

  Na primeira pestana "Datos xerais" especifique se é un documento público ou privado, cumpra os datos identificativos do causante e despregue a pestana "Dirección residencia habitual do Causante" para engadir datos adicionais, os datos do presentador e as características da sucesión.

  Datos xerais

  Na seguinte pestana "Relación de suxeitos pasivos" deberá cumprir os datos de cada un dos suxeitos pasivos do imposto, (herdeiros), que subscriban a autoliquidación, con indicación de se son ou non residentes en territorio español, os datos persoais despregando a pestana "Dirección residencia habitual do Pasivo" para engadir datos adicionais, o título sucesorio (pode marcar unha ou varias celas) e os datos da liquidación (se é complementaria deberá introducir o número de xustificante da anterior).O programa só efectuará os cálculos se aplica a normativa estatal.Pulse o botón "Engadir un suxeito pasivo".

  Relación de suxeitos pasivos

  Na seguinte pestana "Relación de suxeitos pasivos" deberá cumprir os datos de cada un dos suxeitos pasivos do imposto, (herdeiros), que subscriban a autoliquidación, con indicación de se son ou non residentes en territorio español, os datos persoais despregando a pestana "Dirección residencia habitual do Pasivo" para engadir datos adicionais, o título sucesorio (pode marcar unha ou varias celas) e os datos da liquidación (se é complementaria deberá introducir o número de xustificante da anterior).O programa só efectuará os cálculos se aplica a normativa estatal.Pulse o botón "Engadir un suxeito pasivo" para dar de alta novos suxeitos pasivos;dende esta mesma pestana tamén pode eliminalos.

  Relación de bens

  Na última pestana "Relación de documentos que se achegan" deberán achegar os ficheiros de todos os documentos requiridos.O programa determina a documentación obrigatoria en cada caso.É recomendable que estes ficheiros se encontren gardados na carpeta AEAT dentro da súa disco local.O nome de ficheiro non debe incluír signos de puntuación e o tamaño non debe superar os 100 Mb.Cada un dos ficheiros debe ser achegado individualmente.

  Relación de documentos

  Se ten dúbidas sobre as extensións permitidas dos ficheiros que pode achegar consulte o enlace "Axuda:Tipos de ficheiro incorporables".

  Marque os documentos no listado e faga clic no botón "Achegar ficheiro";na seguinte ventá marque o documento que vai achegar e pulse "Achegar ficheiro".

  Anexar documento

  Achegar ficheiro

  Unha vez anexados todos os documentos pulse "Volver".No programa encontrará os rexistros cos ficheiros anexados.

  Volver

  Cando non existan erros no paso 1 poderá acceder ao seguinte paso:"Cumprimentación das autoliquidacións".Recorde gardar os datos antes de continuar.

  Ficheiros

  2.Cumprimentación das autoliquidacións

  Pulsando o número de orde ou o nome do suxeito pasivo entrará no detalle da súa autoliquidación para completar a cumprimentación.

  Autoliquidacións

  Ao pulsar "Simular" obterá un PDF, co resultado da autoliquidación, que non é válido para a presentación.Poderá visualizar as autoliquidacións individuais dos suxeitos pasivos e tamén o modelo completo.Antes de procecer ao pagamento consulte a autoliquidación pulsando o botón "Simulación autoliquidación" e "Simulación Modelo completo".

  PDF xerado gárdase por defecto na carpeta AEAT aínda que pode seleccionar unha ruta alternativa.

  Simular

  Se introduciu todos os datos e cre que son correctos, pulse "Paso 3.Pagamento das Autoliquidacións".

  3.Pagamento das autoliquidacións

  Ao avanzar ao paso 3 quedarán bloqueados os datos consignados ata este momento impedindo calquera modificación posterior.Pulse "Si" no aviso.

  Aviso

  Neste paso aparece a relación de suxeitos pasivos co resultado da súa autoliquidación.Se o resultado é a ingresar, seleccione o tipo de ingreso entre os que se lle mostran no despregable.Dependendo da selección, será obrigatorio incluír ou non un Número de Referencia Completo (NRC).

  Pode obter o NRC directamente na súa Entidade Bancaria ou a través da pasarela de pagamento pulsando o botón "Ingresar" da columna "Cargo en conta a través da AEAT (se non se dispón de NRC)".

  Pagamento de autoliquidacións

  O botón "Ingresar" enlaza coa pasarela de pagamentos da AEAT para obter o NRC.Este NRC debe estar xerado para o exercicio de devindicación (falecemento) e non para o exercicio actual.

  NRC

  Cos NRC incluídos poderá presentar a declaración.Se seleccionou outras formas de pagamento que non sexa "Ingresar", por exemplo, "Aprazamento", "Recoñecemento de débeda" ou "Compensación", borre o importe da casa "Importe polo que se liquida (€)". Despois, faga clic en "Presentar declaración".

  4.Presentación da declaración

  Obterá unha pantalla co resumo de todos os datos que contén a declaración e accesos aos datos do expediente, Causante, Presentador, caracteristicas da sucesión, etc. Por último, pulse o botón "Asinar e Enviar" na parte inferior.

  Resumo de datos

  Asinar e enviar

  Na seguinte ventá, na parte inferior mostrarase codificada a información que vai enviar.Marque a casa "Conforme" e pulse novamente "Asinar e Enviar".

  Conforme

  5.Resultado da presentación

  O resultado dunha presentación correcta será unha pantalla con varios resgardos.Na ventá "Avisos" facilítase un CSV que, no apartado "Cotexo de documentos mediante código seguro de verificación (CSV)" na Sede Electrónica, devólvelle esta mesma ventá.

  Nos enlaces "Presentador" e "Suxeito Pasivo con NIF XXXXXXXXX" obterá os xustificantes en  PDF cos datos do rexistro, o presentador e os titulares da declaración.

  No acceso "Visualizar o modelo 650 completo para imprimir" xérase o modelo 650 en  PDF cumplimentado cos exemplares correspondentes para os interesados e a Administración.

  Na columna "CSV"Da táboa inferior, xera o modelo 650 para cada suxeito pasivo e presentador, pero sen a portada que se xera no xustificante.

  Resultado

  Ligazóns de interese:

  Presentación electrónica telemática modelo 650 Ceuta Melila
 • Instrucións Documento PDF  (1016 kB)
 • Axuda - Certificados electrónicos
 • Axuda técnica - Cl@ve
 • DNI electrónico
 • Colaboración social na presentación de declaracións
 • Información Rexistro de Apoderamentos
 • Modelo 650.Imposto sobre sucesións e doazóns.Adquisicións «mortis causa».Información contida na Sede Electrónica da Axencia Tributaria