Formulario de documentación específica de operacións con persoas ou entidades vinculadas

 • Previamente á presentación do modelo 200 de Sociedades, será necesario presentar o Formulario de operacións con persoas ou entidades vinculadas incluídas no ámbito de aplicación do art.º 101 LIS (art. 16.4 RIS), sempre que se cumpran unhas determinadas circunstancias e así se reflectise na declaración.

  Pode acceder ao formulario dende o "Servizo tramitación de declaración (Sociedades WEB)", na páxina 21 "Presentación de documentación previa na sede electrónica" facendo clic no botón "Formulario de operacións vinculadas".

  Formulario operacións vinculadas dende Sociedades WEB

  Tamén pode acceder a este formulario dende a Sede Electrónica, "todos os trámites", Impostos e taxas, "Imposto sobre Sociedades",Modelo 200".No apartado "Formulario de documentación específica de operacións con persoas ou entidades vinculadas" faga un clic en "Presentación formulario de documentación específica de operacións con persoas ou entidades vinculadas 2018".O acceso require ter instalado no navegador un certificado electrónico válido.

  Enlace operacións vinculadas en Sede

  Seleccione o certificado para identificarse e pulse "Aceptar".

  Identificación con certificado

  Cumpra os datos identificativos no apartado "Identificación".Na apartada "Devindicación" indique o período impositivo de inicio e peche.Dependendo do cumprido nestas casa autocumplimentaranse o exercicio, período e tipo de exercicio.O formato de data será DD/MM/AAAA;non obstante, pode seleccionar a data dende o botón do calendario habilitado na mesma casa.Na casa "Tipo de exercicio" reflectirase o 1, 2 ou 3 segundo o seguinte detalle:

  1. Exercicio económico de 12 meses de duración, que coincida co ano natural.

  2. Exercicio económico de 12 meses de duración, que non coincida co ano natural.

  3. Exercicio económico de duración inferior a 12 meses.

  Cumprimentación apartados

  A continúación cumpra os datos da persoa ou entidade vinculada.Dispón dunha botoeira con opcións para a alta, baixa e navegación a través dos rexistros.Para dar de alta un novo rexistro pulse na icona da folla en branco co signo "+" en cor verde.Se necesita eliminar un rexistro determinado pulse a icona da papeleira.Pode navegar polos distintos rexistros coas frechas de navegación.Para ir a un rexistro concreto escriba o número de orde na casa e pulse "Ir a".

  Cumprimentación persoa ou entidade vinculada

  En ocasións, dependendo da resolución da ventá ou a configuración do navegador, é posible que non se mostren certos botóns da barra inferior ou outros campos do formulario, que se monten uns textos enriba doutros, etc. Para solucionalo teña a ventá maximizada e revise o tamaño de letra e o zoom configurado no navegador.

  • En Internet Explorer, acceda a "Ver" na barra de menú (se non a ten activada pulse a tecla F10), "Tamaño de texto" e seleccione "Mediano", en "Zoom" seleccione 100%.Tamén pode seleccionar o zoom dende a icona da rosca.

  • En Google Chrome, acceda a "Configuración", "Aspecto", "Tamaño de fonte" e seleccione "Mediano (recomendado)", en "Zoom da páxina" seleccione 100%.Tamén dende Achegar/afastar pode seleccionar o zoom a 100%.

  • En Mozilla Firefox, acceda á icona de tres raias, en "Tamaño" seleccione 100% cos signos "+" e "-", pulse "Opciones", "Xeral", Idioma e aparencia e en "Tipografías e cores" seleccione un tamaño inferior ao actual, se non ve correctamente o formulario.

  • En Safari, acceda a "Visualización", "Ampliar" ou "Reducir".

  Unha vez cumpridos os datos pode utilizar o botón o botón "Validar declaración".Mostrarase a relación de erros e avisos detectados, aos que pode acceder para a súa corrección dende o botón "Ir ao erro" ou "Ir ao aviso", xunto ao texto descritivo.

  Validar declaración:Avisos e erros

  Se non se detecta ningún erro na declaración, na descrición aparecerá o texto "Non existen erros".

  Validar declaración:Non existen erros

  O botón "Exportar" permite obter un ficheiro con formato BOE, se a declaración non contén erros.O ficheiro terá por nome o "NIF do declarante.FOV", gardarase por defecto na carpeta "Descargas" do sistema ou no directorio predeterminado no navegador, aínda que pode seleccionar outro directorio distinto.Posteriormente, poderá;recuperalo utilizando o botón "Importar" e seleccionando o arquivo.FOV gardado previamente.

  Opción Exportar

  Tamén é posible importar un ficheiro cos datos axustados ao deseño de rexistro publicado na páxina web en "Axuda", "Deseños de rexistroResto de modelos, "Documento Normalizado (Formulario documentación específica operacións con persoas ou entidades vinculadas incluídas no ámbito de aplicación do art.º 101 LIS) - Orde HAP/871/2016 (Exercicio 2015)".

  Botón Importar

  Importar:Seleccionar ficheiro

  Por último faga clic en "Asinar e Enviar" para presentar a declaración.Aparecerá unha ventá coa información da declaración codificada e os datos do presentador e o declarante.Marque a casa "Conforme" e pulse "Asinar e Enviar" para finalizar a presentación.

  Botón Firmar e enviar

  Conforme, Firmar e enviar

  Finalmente, se todo é correcto, obterá a folla de resposta coa confirmación da presentación, o Código seguro de Verificación e o nº NRS, que deberá indicar en programa de axuda.Aparecerá tamén un PDF incrustado que contén unha primeira folla co xustificante da presentación (número de entrada de rexistro, CSV, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e, nas páxinas posteriores, a copia completa da declaración.

  Xustificante de presentación

  Este número NRS deberá consignarse na páxina 21 de Sociedades WEB.

  Cumplimentar NRS en programa de axuda

  Ligazóns de interese:

  Formulario operacións persoas entidades vinculadas articulo 101 sociedades 200
 • Certificado electronico
 • Colaboradores