Bonificacións á Seguridade Social

 • Previamente á presentación do modelo 200 de Sociedades, será necesario presentar o Formulario de bonificacións á Seguridade Social, sempre que se cumpran unhas determinadas circunstancias e así se reflectise na declaración.

  Pode acceder ao formulario dende o "Servizo tramitación de declaración (Sociedades WEB)", na páxina 21 "Presentación de documentación previa na Sede Electrónica" facendo clic no botón "Formulario de bonificacións do persoal investigador".

  Formulario de bonificacións Seguridade Social dende Socedades WEB

  Tamén pode acceder ao formulario dende a Sede Electrónica, "todos os trámites", Impostos e taxas, "Imposto sobre Sociedades",Modelo 200".No apartado "Formulario de bonificacións á seguridade social" faga clic en "Presentación formulario bonificacións á seguridade social".O acceso require ter instalado no navegador un certificado electrónico válido.

  Formulario bonificacións Sede

  Seleccione o certificado para identificarse e pulse "Aceptar".

  Identificación con certificado electrónico

  Na pestana "Resumo" cumplimente os datos identificativos e o período impositivo de inicio e peche.O formato de data será DD/MM/AAAA;non obstante, pode seleccionar a data dende o botón do calendario habilitado ao seu lado.Na casa "Tipo Exercicio" reflectirase o 1, 2 ou 3 segundo o seguinte detalle:

  1. Exercicio económico de 12 meses de duración, que coincida co ano natural.

  2. Exercicio económico de 12 meses de duración, que non coincida co ano natural.

  3. Exercicio económico de duración inferior a 12 meses.

  Resumo

  Na parte superior encontrará 2 pestanas para a introdución de datos.Tamén dispón dunha botoeira con opcións para a alta, baixa e navegación a través dos rexistros.Para dar de alta un novo rexistro pulse na icona da folla en branco co signo "+" en cor verde.Se necesita eliminar un rexistro determinado pulse a icona da papeleira.Pode navegar polos distintos rexistros coas frechas de navegación.Para ir a un rexistro concreto escriba o número de orde na casa e pulse "Ir a".

  Opcións de navegación.Alta e baixa de rexistros

  En ocasións, dependendo da resolución da ventá ou a configuración do navegador, é posible que non se mostren certos botóns da barra inferior ou outros campos do formulario, que se monten uns textos enriba doutros, etc. Para solucionalo teña a ventá maximizada e revise o tamaño de letra e o zoom configurado no navegador.

  • En Internet Explorer, acceda a "Ver" na barra de menú (se non a ten activada pulse a tecla F10), "Tamaño de texto" e seleccione "Mediano", en "Zoom" seleccione 100%.Tamén pode seleccionar o zoom dende a icona da rosca.

  • En Google Chrome, acceda a "Configuración", "Aspecto", "Tamaño de fonte" e seleccione "Mediano (recomendado)", en "Zoom da páxina" seleccione 100%.Tamén dende Achegar/afastar pode seleccionar o zoom a 100%.

  • En Mozilla Firefox, acceda á icona de tres raias, en "Tamaño" seleccione 100% cos signos "+" e "-", pulse "Opciones", "Xeral", Idioma e aparencia e en "Tipografías e cores" seleccione un tamaño inferior ao actual, se non ve correctamente o formulario.

  • En Safari, acceda a "Visualización", "Ampliar" ou "Reducir".

  Unha vez cumpridos os datos pode utilizar o botón o botón "Validar declaración" na parte inferior do formulario.Mostrarase a relación de erros e avisos detectados, aos que pode acceder para a súa corrección dende o botón "Ir ao erro" ou "Ir ao aviso", xunto ao texto descritivo.

  Validar:Avisos e erros

  Validar:non existen erros

  O botón "Exportar" permite obter un ficheiro con formato BOE, se a declaración non contén erros.O ficheiro terá por nome o "NIF do declarante.BSS", gárdase por defecto na carpeta "Descargas" do sistema ou no directorio predeterminado no navegador, aínda que pode seleccionar outro directorio distinto.Posteriormente, poderá recuperar o arquivo utilizando o botón "Importar".Localice o arquivo NIF.BSS gardado previamente.

  Importar - Exportar e gardar arquivo

  Tamén poderá importar un ficheiro cos datos axustados ao deseño de rexistro publicado na páxina web en "Axuda", "Deseños de rexistroResto de modelos, "Formulario Sociedades Modelo 200 (Bonificacións na Cotización á SS do Persoal Investigador) - Orde HAP/1067/2015 (Exercicio 2014 e seguintes)".

  Seleccionar ficheiro

  Por último faga clic en "Asinar e Enviar" para presentar a declaración.Obterá unha ventá coa información da declaración codificada e os datos do presentador e o declarante.Marque a casa "Conforme" e pulse "Asinar e Enviar" para finalizar a presentación.

  Asinar e enviar

  Conforme, asinar e enviar

  Finalmente, se todo é correcto, obterá a folla de resposta coa confirmación da presentación, o Código seguro de Verificación e o nº NRS, que deberá indicar en Sociedades WEB.Aparecerá tamén un PDF incrustado que contén unha primeira folla co xustificante da presentación (número de entrada de rexistro, CSV, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e, nas páxinas posteriores, a copia completa da declaración.

  Xustificante de presentación

  O número de referencia NRS cumprirase na páxina 21 do "Servizo tramitación de declaración (Sociedades WEB)"

  Cumplimentar NRS en modelo 200

  Ligazóns de interese:

  Formulario Bonificacións persoal investigador Seguridade Social BSS
 • Formulario Sociedades Modelo 200 (Bonificacións na Cotización á SS do Persoal Investigador) - Orde HAP/1067/2015 (Exercicio 2014 e seguintes) Documento de Excel  (28,2 kB)
 • Certificado electronico
 • Colaboradores