Autoliquidación da prestación patrimonial por conversión de activos

 • O Modelo 221 "Prestación patrimonial por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria" preséntase de forma telemática con certificado electrónico, facilitándose un formulario on line para a súa cumprimentación.O número de xustificante da presentación do modelo 221 incluirase no campo correspondente da páxina 21 - "Presentación de documentación previa na sede electrónica"Do modelo 200, sempre que o resto da cubrición da declaración o requira.

  Para visualizar correctamente todas as partes do formulario, antes de acceder, comprobe o zoom e tamaño de letra establecido no navegador (unha vez presentada a declaración pode volver ao zoom e tamaño de letra anterior).

  • En Internet Explorer, acceda a "Ver" na barra de menú (se non a ten activada pulse a tecla F10), "Tamaño de texto" e seleccione "Mediano", en "Zoom" seleccione 100%.Tamén pode seleccionar o zoom dende a icona da rosca.

  • En Google Chrome, acceda a "Configuración", "Aspecto", "Tamaño de fonte" e seleccione "Mediano (recomendado)", en "Zoom da páxina" seleccione 100%.Tamén dende Achegar/afastar pode seleccionar o zoom a 100%.

  • En Mozilla Firefox, acceda á icona de tres raias, en "Tamaño" seleccione 100% cos signos "+" e "-", pulse "Opciones", "Xeral", Idioma e aparencia e en "Tipografías e cores" seleccione un tamaño inferior ao actual, se non ve correctamente o formulario.

  • En Safari, acceda a "Visualización", "Ampliar" ou "Reducir".

  Pode acceder ao formulario dende a páxina web en Sede Electrónica, "todos os trámites", Impostos e taxas, "Imposto sobre Sociedades",Modelo 221.Prestación patrimonial por conversión de".

  Modelo 221 autoliquidación prestación patrimonial conversión activos imposto diferido crédito esixible
 • Faga clic en "Presentar autoliquidación".

  Presentar autoliquidación 221

  No apartado "Identificación" cumpra o NIF do contribuínte, Razón social e Nº de grupo (se procede).Pode consultar o formato no que debe introducir o número de grupo, situando o rato enriba do símbolo da icona de información.

  Número de grupo

  Na apartada "Devindicación" indique o período impositivo de inicio e peche, dependendo do cumprido nestas casas autocumpriranse o exercicio e tipo de exercicio.O formato de data será DD/MM/AAAA;non obstante, pode seleccionar a data dende o calendario habilitado ao seu lado.Na casa "Tipo de exercicio" reflectirase o 1, 2 ou 3 segundo o seguinte detalle:

  1. Exercicio económico de 12 meses de duración, que coincida co ano natural.

  2. Exercicio económico de 12 meses de duración, que non coincida co ano natural.

  3. Exercicio económico de duración inferior a 12 meses.

  Identificación e Devindicación

  Cumpra os datos da liquidación do imposto e comprobe o resultado da declaración.Se o resultado é a ingresar e non domicilía o ingreso deberá obter primeiro o NRC e despois presentar a autoliquidación.O NRC é o Número de Referencia Completo, un código de 22 carácteres que facilitan as entidades bancarias e que serve como xustificante do pagamento.Se ten gardado o NRC en ficheiro, faga clic en "Ler NRC de ficheiro".Se aínda non realizou o pagamento, pode enlazar coa pasarela de pagamento de impostos da AEAT dende o botón "Realizar pagamento (obter NRC)".

  Resultado a ingresar con NRC

  Se selecciona "Domiciliación do importe a ingresar" só será necesario que consigne o código IBAN da conta onde desexa domiciliar o pagamento.Non obstante, dispón da opción de solicitar o recoñecemento total da débeda ou realizar un ingreso parcial e tramitar como débeda o importe restante.Neste caso deberá obter o NRC xustificante do pagamento parcial realizado e indicar o importe recoñecido como débeda.

  Antes de presentar a declaración comprobe se ten avisos ou erros utilizando o botón "Validar declaración".Na parte inferior apareceralle a pestana "Erros e avisos" cos avisos ou erros detectados.Recorde que os avisos dan información relevante que convén considerar pero non impiden a presentación da declaración.En caso de que a declaración conteña erros, estes deben ser corrixidos.

  Validación da declaración

  Por último, se a declaración non contén erros, faga clic en "Asinar e Enviar" para proceder á presentación da declaración.

  Asinar e enviar

  Se ao validar a declaración se encontraron avisos, aínda que non lle impiden presentar a declaración, informarase nunha ventá emerxente. Pulse "Continuar" para presentar a declaración ou "Cancelar" para revisar os avisos.

  Existen avisos, Continuar

  Aparecerá unha ventá coa información da declaración codificada e os datos do presentador e o declarante.Marque a casa "Conforme" e pulse "Asinar e Enviar" para finalizar a presentación.

  Marque Confirmar, pulse Firmar e enviar

  Finalmente, se todo é correcto, obterá a folla de resposta na que apareza "A súa presentación foi realizada con éxito" e un PDF incrustado que contén unha primeira folla coa información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e, nas páxinas posteriores, a copia completa da declaración.O número de xustificante, que empezará por 221, será que deba consignar na páxina 21 do formulario de Sociedades WEB 2018.

  Páxina 21 do formulario WEB-Modelo 200

  Nos casos nos que exista recoñecemento de débeda, na folla resposta de presentación realizada con éxito, mostrarase un enlace para realizar a presentación do aprazamento ou da solicitude de compensación.Pulse "Tramitar débeda".A continuación aparecerá o detalle da liquidación cos datos doDeberá escoller entre unha das opcións dispoñibles:adiar, compensar ou pagar.

  Ligazóns de interese:

  Modelo 221 autoliquidación prestación patrimonial conversión activos imposto diferido crédito esixible
 • Certificado electronico
 • Colaboradores