Sociedades WEB mediante apoderamento (presentación do modelo 200 de 2018)

 • Para a tramitación do modelo 200 do exercicio 2018 desenvolveuse o servizo Sociedades WEB, en distintas versións, en función do tipo de acceso que se realice.

  O enlace "Servizo tramitación de declaración (Sociedades WEB) con apoderamento" dispoñible na páxina de trámites do modelo 200 na Sede Electrónica utilizarao o mandante que teña rexistrado un poder xeral ou un específico que lle permite a presentación do modelo 200 do declarante.O presentador terá que acceder obrigatoriamente con certificado electrónico ou DNIe.

  Enlace sede a Sociedades WEB con apoderamento

  Seleccione o certificado electrónico para identificarse e pulse "Aceptar".

  Identificación con certificado electrónico

  Unha vez seleccionado o certificado electrónico, a primeira ventá que aparece en Sociedades WEB permite dar de alta unha nova declaración o importar un ficheiro do modelo 200 que se axuste ao deseño de rexistro en vigor.Neste caso, haberá que indicar o NIF e nome e apelidos ou razón social do declarante para confirmar se existe autorización para xestionar a declaración.

  alta declaración datos identificativos apoderamento

  Ademais destas dúas opcións, na ventá de inicio tamén pode aparecer:

  • No caso de que se detecte unha sesión previa de Sociedades WEB para ese declarante, facilítase a opción de "Continuar" con esta declaración.Non é necesario seleccionar ningún ficheiro xa que a última declaración queda gardada na nube.

   sesión anterior de Sociedades WEB
  • Se se detecta que xa hai unha declaración presentada para ese NIF, aparece o botón "Modificar declaración", que dirixe á páxina de carácteres da declaración e recupera a declaración presentada coa finalidade de presentar unha declaración complementaria.

   Modificar declaración presentada 200

  Se xera unha nova declaración, a primeira páxina á que se accede é a de "Carácteres da declaración" que condiciona o resto da cumprimentación do modelo 200 e que, unha vez aceptados, non poderán modificarse.Teña en conta que, segundo o tipo de NIF indicado, poden aparecer xa marcadas ou bloqueadas distintas casas desta ventá.

  Marque as casas relativas ao tipo de entidade e regímentes aplicables que corresponda.Despois, baixa ata o final da páxina e indique as datas de inicio e fin do período impositivo da Entidade declarante.Por último, pulse o botón "Aplicar".

  Páxina carácteres da declaración

  Aplicar carácteres declaración

  A continuación, nunha nova ventá marcaranse as casas correspondentes ao estado de contas.

  estado de contas

  Antes de acceder á declaración, unha nova ventá permite importar un ficheiro XML para incorporar datos contables.Faga clic no botón "Elixir ficheiro (XML)" para escoller o seu arquivo ou "Continuar sen importar datos contables" para proseguir coa cubrición da declaración.

  Elixir XML para importar datos contables

  Se o ficheiro XML non contén erros e os datos que contén son compatibles cos que se estableceron no rexistro de carácteres e estado de contas na alta de declaración, se mostrará o botón "Continuar coa importación de datos contables".Hai que ter en conta que esta importación é opcional e automática para a información relativa ao balance, á conta de perdas e ganancias e ao estado de cambios no patrimonio neto.Poderá realizarse para entidades sometidas ás normas de contabilidade do Banco de España, entidades aseguradoras, institucións de investimento colectivo, sociedades de garantía recíproca, e as non sometidas a normativa específica.

  Importar datos contables válidos

  A continuación, a cumprimentación do modelo 200 realizarase dende a páxina "Carácteres da declaración" aínda que xa non se poderá realizar ningunha variación nela, salvo que se xere unha nova declaración.

  Para localizar as distintas páxinas da declaración pode utilizar o botón "Apartados" da barra superior ou as frechas para navegar entre as súas páxinas.

  Apartados da declaración

  Durante a cubrición da declaración pode comprobar se esta supera as validacións, pulsando o botón "Validar declaración".Xusto debaixo da barra mostrarase un cadro amarelo cos avisos, advertencias e erros detectados.Os erros han de ser corrixidos para poder presentar a declaración mentres que as advertencias e avisos permite continuar co envío aínda que sempre convén revisalos.Para facilitar a súa corrección, xunto á descrición, dispoñerá do correspondente enlace que o dirixe directamente á casa ou apartado relacionado.

  validar declaración e ir a erro

  A mensaxe "Non existen erros" cun check de cor verde indica que a declaración pode presentarse.

  Para continuar máis adiante coa declaración recoméndase gardar os datos cumpridos, dende o botón "Gardar".Esta opción non valida os datos polo que pode utilizarse en calquera momento.A declaración almacénase nos servidores da AEAT e poderá recuperarse a sesión gardada ao acceder de novo a Sociedades WEB.

  Botón gardar en modelo 200

  Gardar declaración

  Mensaxe xa existe unha declaración almacenada

  Outra alternativa para conservar os datos da declaración é gardar o ficheiro coa declaración axustado ao deseño de rexistro dende a opción "Exportar".Neste caso si que se esixe que a validación sexa correcta e escoller a situación en local na que se vai conservar o ficheiro .200 que se xera.

  botón exportar para xerar ficheiro 200

  Mensaxe gardar ficheiro 200

  Ademais, Sociedades WEB permite a obtención dun borrador da declaración en PDF para poder revisar os datos en papel, tendo en conta que non se poderá utilizar para a presentación, como indica a marca de auga imprimida.

  Botón borrador modelo 200

  borrador xerado modelo 200

  Antes de proceder ao envío da declaración, haberá que revisar, na última páxina de devolución ou ingreso, os datos bancarios e o tipo de declaración seleccionada.

  Por último, faga clic en "Asinar e Enviar" para finalizar a presentación.Mostrarase a ventá "Diálogo Firma", marque a casa "Conforme" e de novo "Asinar e Enviar".A declaración queda presentada e xérase un documento PDF en pantalla cunha copia desta.

  asinar e enviar declaración

  marcar conforme dialogo firma modelo 200

  copia declaración modelo 200

  200 2018 sociedades apoderamento web