Modificación dos datos presentados na solicitude de devolución do IVE a non Establecidos (modelo 360)

 • A modificación de datos de solicitudes xa enviadas realízase dende o propio formulario do Modelo 360.Teña en conta que só se pode modificar unha presentación realizada e validada como correcta.

  Recorde que o acceso aos trámites do modelo pode realizarse dende a opción "Presentar e consultar declaracións" do apartado "Trámites destacados" da Sede Electrónica.

  Cumpra a captura de datos básicos da solicitude tendo en conta que debe indicar os mesmos datos da solicitude orixinal ("País", "Exercicio", "Identificación do solicitante da devolución", e "Ámbito de establecemento do solicitante"), marque a opción "Modificación dunha solicitude de devolución" dentro do apartado "Causa de presentación".A continuacion, introduza o "Número de entrada de rexistro" da declaración presentada anteriormente.

  O número de entrada de rexistro é un número de 16 díxitos cuxa numeración comeza polo número do exercicio máis o número do modelo, 360 (por exemplo, 2019360XXXXXXXXX).Este número encóntrase na folla de resposta dunha presentación electrónica realizada correctamente no apartado "Expediente/Referencia (nº rexistro asignado)" xunto coa data da presentación e o Código Seguro de Verificación.

  Modificación de datos

  Recorde que unicamente poderá modificar unha declaración se esta foi validada correctamente.Os datos que introduza modificarán a declaración presentada.

  É necesario sinalar que hai Estados Membros que non admiten modificacións, polo que pode acontecer que non admitan a modificación enviada.Nese caso, para calquera dúbida deberá dirixirse ao Estado de devolución.

  Terase en conta o dato recentemente modificado e que isto inclúe o feito de que se se manda o dato en branco, o anteriormente presentado se elimina da declaración.

  Despois de pulsar "Enviar", os campos que aparecen no formulario inicial do modelo como o de "Ejercicio", "PeríodoNIF"E "Razón Social ou Apelidos e Nome" non poden ser modificados.Para iso, é necesario que realice unha nova declaración.

  Por outra parte, quitar o/os RGE de facturas (xa sexa para cambialos por outros ou para diminuír o numero total de facturas) non afecta ás operacións.En todo caso, aconsellámoslle que non queden liñas en branco separando os diferentes RGE no apartado "7.Anexos", da páxina 1.Se é necesario, coloque na casa que quede baleira o último RGE da lista.

  Anexos

  NOTA

  No caso de ter que engadir operacións (páxina 2) a unha declaración xa presentada correcta, non é posible facer unha modificación da declaración, debe presentar un novo formulario, como presentación anual, coas operacións que faltan.

  Ligazóns de interese:

  360 119080 modificación modificar presentación presentar
 • Modelo 360.Solicitude de devolución do imposto sobre o valor engadido soportado por determinados empresarios ou profesionais establecidos no territorio de aplicación do imposto.Información contida na Sede Electrónica da Axencia Tributaria Nota: Os empresarios ou profesionais establecidos nas Illas Canarias, Ceuta ou Melilla, presentarán a solicitude de devolución da cotas soportadas no territorio de aplicación do Imposto a través deste mesmo formulario.