Anulación da solicitude presentada para a devolución do IVE (modelo 360)

 • A anulación dos datos de solicitudes xa enviadas realízase dende o propio formulario do Modelo 360.

  Recorde que o acceso aos trámites do modelo pode realizarse dende a opción "Presentar e consultar declaracións" do apartado "Trámites destacados" da Sede Electrónica con certificado electrónico

  Para a anulación cumpra a captura de datos básicos da solicitude tendo en conta que debe indicar os mesmos datos da solicitude orixinal ("País", "Exercicio", "Identificación do solicitante da devolución", e "Ámbito de establecemento do solicitante"), marque a opción "Modificación dunha solicitude de devolución" dentro do apartado "Causa de presentación".A continuacion, introduza o "Número de entrada de rexistro" da declaración presentada anteriormente.

  O número de entrada de rexistro é un número de 16 díxitos cuxa numeración comeza polo número do exercicio máis o número do modelo, 360 (por exemplo, 2019360XXXXXXXXX).Este número encóntrase na folla de resposta dunha presentación electrónica realizada correctamente no apartado "Expediente/Referencia (nº rexistro asignado)" xunto coa data da presentación e o Código Seguro de Verificación.

  Modificación de datos

  Unha vez acceda á declaración, deixe os campos en branco, ademais, todos os campos de operacións deben ir sen contido, incluídos os despregables e non introduza ningunha operación.Non obstante, é necesario cumprir os datos bancarios do apartado 6 (páxina 1) para poder realizar o envío.

  É necesario sinalar que hai Estados Membros que non admiten modificacións, polo que pode acontecer que non admitan a modificación enviada.Nese caso, para calquera dúbida debe dirixirse ao Estado de devolución.

  Só é posible realizar a anulación se non se finalizou o procedemento, se xa se realizou a devolución, pero desexa facer modificacións, renuncias ou calquera outra cuestión, debe contactar co país ao que se mandou a solicitude.

  Ligazóns de interese:

  360 115010 anular anulación erro
 • Modelo 360.Solicitude de devolución do imposto sobre o valor engadido soportado por determinados empresarios ou profesionais establecidos no territorio de aplicación do imposto.Información contida na Sede Electrónica da Axencia Tributaria Nota: Os empresarios ou profesionais establecidos nas Illas Canarias, Ceuta ou Melilla, presentarán a solicitude de devolución da cotas soportadas no territorio de aplicación do Imposto a través deste mesmo formulario.