Envío de ficheiro de presentación para a solicitude de devolución do IVE (modelo 360)

 • A presentación do formulario 360 efectuarase con carácter obrigatorio a través de internet dende a Sede Electrónica da Axencia Tributaria.

  Teña en conta que para poder realizar a solicitude da devolución do IVE é necesario cumprir cunha serie de requisitos, como dispoñer de firma dixital ou estar dado de alta no Enderezo Electrónico Habilitado.

  Para acceder aos trámites habilitados para o 360 acceda á opción "Presentar e consultar declaracións" do apartado "Trámites destacados" da Sede Electrónica.

  Facilitámoslle o enlace directo á relación completa de trámites do modelo 360.Seleccione a opción "Presentación do modelo 360 por ficheiro" que corresponda no seu caso:

  Dende o primeiro grupo realízanse as peticións de todo o territorio español ao estranxeiro.Canarias, Ceuta e Melilla dispoñen do segundo grupo de opcións para solicitar a devolución ao Estado español.

  Opcións para presentar 360 por ficheiro

  O ficheiro de presentación deberá cumprir coa estrutura establecida no deseño lóxico de rexistro publicado.Pode consultalo na opción "Deseños de rexistro" do apartado "Axuda" da páxina da Axencia Tributaria.Tamén pode facelo dende o enlace que lle facilitamos ao final desta axuda.

  Tras identificarse con certificado electrónico móstrase a páxina de envío do ficheiro.Antes de proceder teña en conta os avisos.

  Neles indícase que deberá presentar previamente as copias electrónicas das facturas ou documentos de importación.Para iso faga clic no enlace dispoñible.

  Enlace para achegar facturas electrónicas

  Ao finalizar a achega das facturas ou documentación obtense un código xustificante de rexistro que de forma automática se incorpora ao ficheiro de presentación.

  Tras revisar o resto de "Avisos" pulse o botón "Examinar" (Internet Explorer e Mozilla Firefox) ou "Seleccionar arquivo" (Google Chrome) e localice o ficheiro NIF.360.txt Leste ficheiro deberá estar gardado no directorio "AEAT"Da súa disco local (xeralmente en C:\AEAT).

  Aviso

  Selección do ficheiro

  A continuación móstranse os datos identificativos da solicitude seleccionada.Se son correctos, pulse "Asinar e enviar".

  Asinar e enviar

  Na presentación do modelo 360 mediante ficheiro admítense ata 3000 operacións.

  Nota: Se ten dúbidas de cumprimentación, recordámoslle que pode consultar a axuda de interese dispoñible no apartado "Información e axuda", dentro da relación de trámites para o modelo 360.Tamén pode contactar coa ONGT (non Residentes) chamando o 91 757 57 75.

  Ligazóns de interese:

 • Deseños de rexistro
 • Requisitos técnicos para realizar trámites na Sede Electrónica
 • Modelo 360.Solicitude de devolución do imposto sobre o valor engadido soportado por determinados empresarios ou profesionais establecidos no territorio de aplicación do imposto. Nota: Os empresarios ou profesionais establecidos nas Illas Canarias, Ceuta ou Melilla, presentarán a solicitude de devolución da cotas soportadas no territorio de aplicación do Imposto a través deste mesmo formulario.