"O solicitante ou apoderado para recibir notificacións en nome do solicitante debe estar subscrito ao servizo de notificacións telemáticas"

 • Un dos requisitos para a presentación do modelo 360 é que o solicitante ou apoderado estea dado de alta no Enderezo Electrónico Habilitado (DEH) e subscrito ao servizo de notificacións telemáticas da AEAT no procedemento AEATPI20050425IVANOR con polo menos dous días de antelación á presentación da solicitude.

  Se actúa por medio de representante, non necesita estar subscrito a este procedemento, só ha de apoderar ao representante en trámite NOTIVANOR e que o apoderado confirmase o apoderamento.Este representante deberá estar dado de alta na DEH (Enderezo Electrónico Habilitado) e subscrito ao procedemento AEATPI20050425IVANOR.

  Outra causa posible deste erro é que teña dado de alta un representante diferente, no certificado de persoa xurídica, ao que consta dado de alta no apoderamento NOTIVANOR para a AEAT. Neste caso deberá modificalo na súa Administración.

  Para máis información consulte os requisitos para solicitar a devolución de IVA:

  código 360 113010 113011 notificacións AEATPI20050425IVANOR subscrito DEH
 • Requisitos para tramitar a solicitude de devolución do IVE (Modelo 360)
 • Ligazóns de interese:

  código 360 113010 113011 notificacións AEATPI20050425IVANOR subscrito DEH
 • Axuda técnica - Solicitude de Devolución de IVE a non Establecidos (modelo 360)