"O solicitante ou apoderado para recibir notificacións en nome do solicitante debe estar subscrito ao servizo de notificacións telemáticas"

 • Un dos requisitos para a presentación do modelo 360 é que o solicitante ou apoderado estea subscrito ao servizo de notificacións telemáticas para recibir notificacións.

  Unha vez dado de alta no Enderezo Electrónico Habilitado (DEH), o solicitante (tanto se fai o trámite en nome propio coma se se fai a través de representante) hase de subscribir ao procedemento AEATPI20050425IVANOR con polo menos dous días de antelación á presentación da solicitude.

  Para máis información consulte os requisitos para solicitar a devolución de IVA:

  código,360,113010,113011,notificaciones,AEATPI20050425IVANOR,suscrito,DEH
 • Requisitos para tramitar a solicitude de devolución do IVE (Modelo 360)
 • Ligazóns de interese:

  código,360,113010,113011,notificaciones,AEATPI20050425IVANOR,suscrito,DEH
 • Axuda técnica - Solicitude de Devolución de IVE a non Establecidos (modelo 360)