Presentación electrónica do Modelo 143

 • Se dispón de certificado, DNI electrónico ou está rexistrado no sistema Cl@vePIN, pode efectuar a presentación electrónica do modelo 143.

  Pode acceder ao formulario do Modelo 143 desde o báner "Dedución familias numerosas e persoas con discapacidade" ou desde a Sede Electrónica, "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións", "Modelo 143".

  Para a formalización da solicitude terá que seleccionar:

  O tipo de dedución: por familia numerosa, por descendentes con discapacidade a cargo , por ascendentes con discapacidade a cargo ou por ascendentes separados legalmente, ou sen vínculo matrimonial, con dous fillos sen dereito a percibir anualidades por alimentos e polos que teña dereito á totalidade do mínimo por descendentes. Hai que ter en conta que terá que presentar unha solicitude por cada dedución á que poida ter dereito e, no caso de ascendentes ou descendentes a cargo, unha solicitude para cada ascendente ou descendente que dea dereito á dedución.

  A modalidade: colectiva, por todos os contribuíntes que puidesen ter dereito á dedución respecto dun mesmo ascendente, descendente ou familia numerosa e individual, por cada contribuínte con dereito ás deducións. A modalidade de solicitude seleccionada no momento da presentación só se poderá modificar cada mes de xaneiro. Lembre que nas solicitudes colectivas de familia numerosa deben ser consignados como solicitantes unicamente os ascendentes, salvo cando se trate de irmáns orfos de pai e nai, en cuxo caso serán os solicitantes. Por tanto, non deben ser incorporados os fillos ás solicitudes de aboamento anticipado por familia numerosa.

  Tipo de dedución

  O resto de datos que debe incorporar á solicitude de aboamento anticipado son os seguintes:

  Os datos do solicitante, no caso dunha solicitude individual, ou o designado como primeiro solicitante, se se trata dunha solicitude colectiva. Neste apartado hai que indicar o réxime ou mutualidade, agás os contribuíntes que perciben prestacións por desemprego ou pensións dos réximes de previsión social ou asimilada que deberán marcar a casa "Non cotiza".

  No caso de solicitudes colectivas, os datos do resto de solicitantes que teñan tamén dereito á dedución.

  O código IBAN da conta bancaria para o aboamento de que sexa titular o beneficiario do aboamento anticipado da dedución.

  A información solicitada en cada tipo de solicitude sobre a familia numerosa ou o ascendente ou descendente discapacitado que xera o dereito á dedución.

  Primeiro solicitante, beneficiario do aboamento anticipado

  Finalizada a formalización da solicitude, pulse "Validar".

  Finalizada a formalización, pulse finalizar

  Revise os datos da declaración e faga clic en "Firmar y Enviar". Aparecerá unha nova ventá para a confirmación da presentación; marque a casa "Conforme" e volva pulsar o botón "Firmar y Enviar".

  Conforme, asinar e enviar

  Se a presentación é correcta, se mostrará o recibo de presentación confirmando a gravación da solicitude en rexistro e proporcionando o CSV (Código Seguro de Verificación) que lle permite recuperaro a través do Cotexo de documentos electrónicos da Sede. Desde o ligazón "Ver en formato imprimible" poderá descargar en PDF o recibo de presentación de seu solicitude.

  Ver en formato imprimible

  143 presentación electrónica
 • Con icono
  Preguntas frecuentes
 • Con icono
  Normativa