Formulario do Modelo 143 (presolicitude)

 • A opción "Formulario do modelo 143 para seu presentación (presolicitude)" permite a obtención da solicitude do aboamento anticipado en PDF, xa cumprimentado en función dos datos que se inclúan.

  Para a formalización da solicitude terá que seleccionar:

  O tipo de dedución: por familia numerosa, por descendentes con discapacidade a cargo, por ascendentes con discapacidade a cargo ou por ascendentes separados legalmente, ou sen vínculo matrimonial, con dous fillos sen dereito a percibir anualidades por alimentos e polos que teña dereito á totalidade do mínimo por descendentes. Hai que ter en conta que terá que presentar unha solicitude por cada dedución á que poida ter dereito e, no caso de ascendentes ou descendentes a cargo, unha solicitude para cada ascendente ou descendente que dea dereito á dedución.

  A modalidade: colectiva, por todos os contribuíntes que puidesen ter dereito á dedución respecto dun mesmo ascendente, descendente ou familia numerosa e individual, por cada contribuínte con dereito ás deducións. A modalidade de solicitude seleccionada no momento da presentación só se poderá modificar cada mes de xaneiro. Lembre que nas solicitudes colectivas de familia numerosa deben ser consignados como solicitantes unicamente os ascendentes, salvo cando se trate de irmáns orfos de pai e nai, en cuxo caso serán os solicitantes. Por tanto, non deben ser incorporados os fillos ás solicitudes de aboamento anticipado por familia numerosa.

  1

  O resto de datos que debe incorporar á solicitude de aboamento anticipado son os seguintes:

  Os datos do solicitante, no caso dunha solicitude individual, ou o designado como primeiro solicitante, se se trata dunha solicitude colectiva. Neste apartado hai que indicar o réxime ou mutualidade, agás os contribuíntes que perciben prestacións por desemprego ou pensións dos réximes de previsión social ou asimilados que deberán marcar a casa de non cotización que corresponder.

  No caso de solicitudes colectivas, os datos do resto de solicitantes que teñan tamén dereito á dedución.

  O código IBAN da conta bancaria para o aboamento de que sexa titular o beneficiario do aboamento anticipado da dedución.

  A información solicitada sobre a familia numerosa ou o ascendente ou descendente discapacitado que xera o dereito á dedución.

  Finalizada a formalización da solicitude, pulse "Validar".

  2

  Revise os datos e faga clic en "Xerar PDF".

  3

  O xestor de descargas de seu navegador lle permitirá abrir ou gardar o ficheiro PDF xerado. Abra o documento, comprobe que os datos son correctos e imprímao.

  4

  Lembre que todos os solicitantes que constan nunha solicitude colectiva terán que asinar o documento de presolicitude no apartado correspondente do exemplar para a Administración.

  5

  A confirmación da presolicitude poderase realizar en calquera administración ou delegación da Axencia Tributaria.

  Ligazóns de interese:

  143 abono anticipado familia numerosa discapacitados
 • Con icono
  Preguntas frecuentes
 • Delegacións e administracións
 • Con icono
  Normativa