Presentación do modelo 390 de 2018 por SMS

 • Os suxeitos pasivos non obrigados á utilización do certificado electrónico poderán obter a predeclaración do modelo 390 a través do formulario dispoñible na Sede Electrónica para presentar a declaración mediante o envío dun SMS .

  Neste caso se ten que utilizar o ligazón "Presentación de declaración con confirmación por SMS. 2018" dispoñible na relación de trámites doModelo 390. IVE Declaración Resumo Anual" na Sede Electrónica, á que pode acceder desde "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións", "Modelo 390".

  O acceso NON require identificación mediante certificado electrónico ou Cl@ve.

  Presentación con confirmación por SMS 2018

  presentar presentación sms 390 iva anual
 • Modelo 390. Declaración resumo anual IVE.
 • En primeiro lugar obterá a xanela de introdución de datos identificativos, cubra o NIF, nome e apelidos ou razón social. Preste atención á formalización do NIF xa que non se poderá modificar este dato posteriormente (para cambiaro será necesario xerar unha nova declaración, iniciando a formalización desde o principio).

  Xanela datos identificativos

  Na xanela de datos identificativos terá dous opcións:

  1. "Cargar" un arquivo.ses gardado nunha sesión anterior,
  2. "Aceptar" para acceder ao formulario e cubrir a declaración desde o inicio.

  Se pulsa "Cargar" aparecerá un aviso advertindo de que se borrarán os datos que introducise previamente ao cargar a declaración. Seleccione o ficheiro.ses desde a situación en que se encontre gardado.

  Aviso ao cargar declaración

  abrir 390.ses

  Se pulsa "Aceptar" accederá ao formulario, mostrandose un aviso previo informando dos supostos en que non existe obriga de presentación do modelo 390.

  Aviso supostos non presentación 390

  O formulario consta de 17 páxinas ás que pode acceder desde os comandos de frecha ou pulsando o botón "Apartados" para ir directamente ás distintas seccións da declaración.

  Apartados da declaración

  Unha vez finalizada a formalización da declaración, desde o menú superior, comprobe se existen erros pulsando a opción "Validar declaración". Se mostrarán os avisos ou erros detectados, lembre que os avisos dan información relevante a ter en conta pero non obstaculizan a presentación da declaración. No caso de que a declaración conteña erros, estes deben ser corrixidos. "Ir ao erro "e "Ir ao aviso "lle sitúa na recadro correspondente para modificar ou cubrir. Se a declaración non contén erros obterá o mensaxe "Non existen erros".

  Botón "Validar declaración" con erros

  Validar declaración sen erros

  O botón "Gardar" lle permite gardar un ficheiro, cos datos introducidos, que non está validado (pode conter erros ou estar incompleto) nin segue o deseño lóxico publicado; este ficheiro ten o nome NIF-390-ejercicio e a extensión.ses. Se non selecciona un directorio, este ficheiro se gardará automaticamente na carpeta "Descargas" do sistema ou no directorio establecido polo navegador para gardar os arquivos descargados. Pode recuperar este arquivo pulsando o botón "Cargar" ao acceder ao formulario ou desde a botonera da parte superior.

  Menú gardar e cargar

  Gardar ficheiro.ses

  Ademais, se antes de presentar a declaración quere obter un borrador para revisar os datos, dispón da ferramenta "Borrador" que xera un PDF, non válido para a presentación, con seu declaración. Para a correcta visualización do borrador necesita un visor de PDF como Adobe Reader; lle recomendamos a última versión compatible con seu sistema operativo. Para volver á declaración faga clic en "Volver a declaración" ou dea de alta unha nova declaración pulsando "Nova declaración". Poderá descargar o PDF pulsando "clic aquí para descargar o pdf".

  Botón "Borrador"

  PDF do borrador

  Se non existen erros pode obter a predeclaración en PDF do modelo 390 pulsando o botón "Xerar predeclaración". Se mostrará un aviso informando do procedemento que debe seguir para pesentar a declaración do modelo 390 meidante SMS.

  Pulsar "Xerar predeclaración"

  Aviso xerar predeclaración

  A continuación, se obtén o PDF coa predeclaración. Na primeira páxina "Instrucións para a confirmación da predeclaración "se explica o procedemento de presentación mediante SMS. En primeiro lugar, localice o número de xustificante na páxina 1 da declaración. Debe enviar un SMS. ao número indicado no PDF co mensaxe MODELO 390, seguido do número de xustificante e NIF, separados por espazo.

  Predeclaración en PDF

  Despois de enviar o SMS., a Axencia Tributaria lle devolverá un SMS., con remitente AEAT, confirmando que a presentación se realizou correctamente e devolvendo o CSV (Código Seguro de Verificación) de 16 caracteres, que debe conservar como xustificante da presentación por SMS. Teña en conta que a Axencia Tributaria sempre enviará un SMS. de resposta. Co CSV obtido poderá consultar a presentación a través da Sede Electrónica, no apartado "Cotexo de documentos mediante código seguro de verificación (CSV)".

  presentar presentación electrónica 390 IVA anual 2018