Exercicios anteriores - Presentación do modelo 390 de 2018 por SMS

 • Para exercicios anteriores ao 2019, os suxeitos pasivos non obrigados á utilización do certificado electrónico, poderán obter a predeclaración do modelo 390 a través do formulario dispoñible na Sede Electrónica para presentar a declaración mediante o envío dun SMS.

  Neste caso hase de utilizar o enlace "Presentación de exercicios anteriores" de "Se desexa confeccionar e presentar o modelo con confirmación por SMS (Predeclaración)" dispoñible na relación de trámites do "Modelo 390.IVA Declaración Resumo Anual"Na Sede Electrónica, á que pode acceder dende "Trámites destacados", Presentar e consultar declaracións, "Modelo 390".

  O acceso NO require identificación mediante certificado electrónico ou Cl@ve.

  Presentación con confirmación por SMS 2018

  En primeiro lugar obterá a ventá de introdución de datos identificativos, cumpra o NIF, nome e apelidos ou razón social.Poña atención á cumprimentación do NIF xa que non se poderá modificar este dato posteriormente (para cambialo será necesario xerar unha nova declaración, iniciando a cumprimentación dende o principio).

  Ventá datos identificativos

  Na ventá de datos identificativos terá dúas opcións:

  1. "Cargar" un arquivo.ses gardado nunha sesión anterior,
  2. "Aceptar" para acceder ao formulario e cubrir a declaración dende o inicio.

  Se pulsa "Cargar" aparecerá un aviso advertindo de que se borrarán os datos que introducise previamente ao cargar a declaración.Seleccione o ficheiro.ses dende a situación en que se encontre gardado.

  Aviso ao cargar declaración

  abrir 390.ses

  Se pulsa "Aceptar" accederá ao formulario, mostrándose un aviso previo informando dos supostos nos que non existe obriga de presentación do modelo 390.

  Aviso supostos non presentación 390

  O formulario consta de 17 páxinas ás que pode acceder dende os comandos de frecha ou pulsando o botón "Apartados" para ir directamente ás distintas seccións da declaración.

  Apartados da declaración

  Unha vez finalizada a cubrición da declaración, dende o menú superior, comprobe se existen erros pulsando a opción "Validar declaración".Mostraranse os avisos ou erros detectados, recorde que os avisos dan información relevante a ter en conta pero non obstaculizan a presentación da declaración.En caso de que a declaración conteña erros, estes deben ser corrixidos."Ir ao erro" e "Ir ao aviso" sitúalle na casa correspondente para modificar ou cumprir.Se a declaración non contén erros obterá a mensaxe "Non existen erros".

  Botón

  Validar declaración sen erros

  O botón "Gardar" permítelle gardar un ficheiro, cos datos introducidos, que non está validado (pode conter erros ou estar incompleto) nin segue o deseño lóxico publicado;este ficheiro ten o nome NIF-390-exercicio e a extensión. ses.Se non selecciona un directorio, este ficheiro gardarase automaticamente na carpeta "Descargas" do sistema ou no directorio establecido polo navegador para gardar os arquivos descargados.Pode recuperar este arquivo pulsando o botón "Cargar" ao acceder ao formulario ou dende a botoeira da parte superior.

  Menú gardar e cargar

  Gardar ficheiro.ses

  Ademais, se antes de presentar a declaración quere obter un borrador para revisar os datos, dispón da ferramenta "Borrador" que xera un PDF, non válido para a presentación, coa súa declaración.Para a correcta visualización do borrador necesita un visor de PDF como Adobe Reader;recomendámoslle a última versión compatible co seu sistema operativo.Para volver á declaración faga clic en "Volver a declaración" ou dea de alta unha nova declaración pulsando "Nova declaración".Poderá descargar o PDF pulsando "click aquí para descargar o pdf".

  Botón

  PDF do borrador

  Se non existen erros pode obter a predeclaración en PDF do modelo 390 pulsando o botón "Xerar predeclaración".Mostrarase un aviso informando do procedemento que debe seguir para pesentar a declaración do modelo 390 meidante SMS.

  Pulsar

  Aviso xerar predeclaración

  A continuación, obtense o PDF coa predeclaración.Na primeira páxina "Instrucións para a confirmación da predeclaración" explícase o procedemento de presentación mediante SMS. En primeiro lugar, localice o número de xustificante na páxina 1 da declaración.Debe enviar un SMS. ao número indicado no PDF coa mensaxe MODELO 390, seguido do número de xustificante e NIF, separados por espazo.

  Predeclaración en PDF

  Despois de enviar o SMS., a Axencia Tributaria devolveralle un SMS., con remitente AEAT, confirmando que a presentación se realizou correctamente e devolvendo o CSV (Código Seguro de Verificación) de 16 carácteres, que debe conservar como xustificante da presentación por SMS. Teña en conta que a Axencia Tributaria sempre enviará un SMS. de resposta.Co CSV obtido poderá consultar a presentación a través da Sede Electrónica, no apartado "Cotexo de documentos mediante código seguro de verificación (CSV)".

  presentar presentación electrónica 390 IVE anual 2018
 • Modelo 390.Declaración resumo anual IVE.Información contida na Sede Electrónica da Axencia Tributaria