Presentación electrónica do modelo 345 (ata 40.000 rexistros)

 • Para presentar mediante formulario web o modelo "345. Declaración Informativa. Plans, fondos de pensións e sistemas alternativos. Mutualidades de Previsión Social, Plans de Previsión Asegurados, Plans individuais de Aforro Sistemático, Plans de Previsión Social Empresarial e Seguros de Dependencia. Declaración anual partícipes e achegas.", acceda á opción "Presentación 2018 (ata 40.000 rexistros)", dispoñible en Sede Electrónica, "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións", "Modelo 345".

  Trámites modelo 345

  Presentación electrónica telemáica modelo 345 informativas 2018
 • A presentación a través de Internet require identificarse con certificado electrónico, DNIe ou Cl@ve PIN do declarante.

  Ademais do propio titular da declaración tamén pode presentara un terceiro que actúe en seu nome, xa sexa un colaborador social ou un apoderado a realizar o trámite.

  Para ver correctamente todas as partes do formulario, antes de acceder, comprobe o zoom e tamaño de letra establecido no navegador (unha vez presentada a declaración pode volver ao zoom e tamaño de letra anterior

  • En Internet Explorer, acceda a "Ver" na barra de menú (se non a ten activada pulse a tecla F10), "Tamaño de texto" e seleccione "Mediano". En "Zoom" seleccione 100%. Tamén pode modificar o zoom directamente desde o menú "Ferramentas" (icona de engrenaxe na parte superior dereita).
  • En Google Chrome, acceda a "Configuración", "Aspecto", "Tamaño de fonte" e seleccione "Mediano (recomendado)". En "Zoom da páxina "seleccione 100%. Tamén pode modificar o zoom directamente desde "Achegar/afastar", dentro do menú de Chrome.
  • En Mozilla Firefox, acceda ao menú do navegador, "Tamaño" e seleccione 100%, utilizando os signos "+" e "-". Pode reducir o tipo de letra desde "Opcións", "Xeral", "Idioma e aparencia". "Tipografías e cores", "Tamaño".
  • En Safari, acceda a "Visualización", "Ampliar" ou "Reducir".

  Seleccione o tipo de acceso, con certificado/DNI electrónico ou Cl@ve PIN.

  Tras a identificación aparecerá unha xanela inicial en que debe indicar o NIF do declarante e seleccionar unha das tres opcións dispoñibles:

  Xanela inicial

  • Continuar: dá acceso ao formulario en branco, para seu formalización en liña e presentación. No caso de que xa haxa unha sesión de traballo anterior, a aplicación o informará e poderá recuperar os datos da sesión anterior mediante o botón "Continuar" ou iniciar unha declaración "Nova".

  Sesión gardada

  • Importar: mediante esta opción pode importar un ficheiro con formato BOE previamente xerado que siga o deseño de rexistro en vigor, que pode consultar no apartado "Ligazóns de interese". O arquivo poderá ser obtido desde o propio formulario exportando a declaración ou cun programa alleo. Teña en conta que o botón "Importar" só se mostra nesta xanela inicial. Unha vez que acceda ao formulario xa non estará dispoñible.
  • Importar ano anterior: o formulario cargará automaticamente os datos da declaración do exercicio anterior que constan activos no servidor da AEAT para o declarante consignado.

   Para poder importar del año anterior es necesario que acceda al formulario con certificado, DNIe o Cl@ve PIN del:
   • Declarante,

   • Colaborador social que presentou a declaración o ano anterior,

   • Apoderado que presentase a declaración o ano anterior ou ben un apoderado á consulta da declaración.

   Introduza o NIF do declarante e pulse o botón "Importar ano anterior", se recupera automaticamente a información e aparece unha xanela que informa dos datos importados. Peche esta xanela co botón correspondente para poder continuar.

  Tras a xanela inicial, accederá ao modelo 345 con seus diferentes apartados "Declarante e resumo da declaración " (é o que se abrirá por defecto) e "Declarados". Pode cambiar dun a outro desde a pestana "Apartados", na parte inferior esquerda (as pestanas inferiores poden mostrarse ou ocultarse desde o botón "Mostrar/ocultar información" ao pé do formulario).

  Declarante e resumo da declaración: cubra os datos requiridos do declarante tendo en conta que os campos marcados con asterisco son obrigatorios. No caso de declaracións complementarias ou substitutivas, marque a opción correspondente e consigne o número identificativo de 13 díxitos correspondente á declaración anterior. Os campos do apartado "Resumo da declaración "non están habilitados para seu formalización, xa que se autocalculan en función dos datos introducidos no apartado "Declarados". A medida que vaia cubrindose a información dos declarados, o resumo contabilizará o número de rexistros correctos e incorrectos

  Apartados: declarante

  Declarados: No apartado "Declarados" encontrará unha botonera na parte superior desde a que poderá dar de alta, baixa e navegar entre os rexistros. Para dar de alta un declarado, pulse no icona "Novo rexistro" identificado por unha folla en branco co signo "+" en verde.

  Apartados: Declarados

  Desde a lista de declarados podra ver todos os rexistros dados de alta e seu estado de validación (correcto ou erróneo) dentro da columna "Estado". O reconto de rexistros correctos e incorrectos se trasladará ao apartado "Resumo da declaración ". Pode acceder polo miúdo de cada rexistro facendo dobre clic sobre o NIF ou marcando un rexistro determinado e pulsando "Ver a operación seleccionada".

  Listaxe declarados

  Unha vez dentro do detalle, poderá volver ao listaxe xeral pulsando "Volver á lista de operacións".

  Detalle operacións

  Desde a lista de declarados, pode realizar consultas establecendo criterios de filtrado. Prema "Consultas" na parte superior. Na nova xanela, estableza o/os criterio/vos de filtrado e faga clic en "Consultas".

  Botón Consultas

  Consultas

  Se activará unha nova pestana na parte inferior chamada "Consulta" ao lado das pestanas "Apartados" e "Erros" cos resultados obtidos en función dos criterios de busca establecidos.

  A información do rexistro se estende nunha soa fila ao largo do formulario polo que é necesario utilizar a barra de desprazamento horizontal para consultar o resto. Non obstante, facendo dobre clic sobre calquera dos resultados aparece a información do rexistro na parte superior do formulario.

  Pestana consultas

  Para comprobar se a declaración se cubriu correctamente pulse o botón "Validar". Se habilitará a pestana "Erros" e se mostrarán os códigos e descricións dos avisos ou erros detectados.

  Nota: os avisos informan da conveniencia de revisar certa información, pero non impiden a presentación ou a exportación. Os erros, porén, esixen seu emenda para que poida exportarse ou presentarse a declaración.

  En caso de erros, ao pulsar "Ir ao Erro "a aplicación se situará directamente na recadro que debe corrixir. Mediante a opción "Descargar listaxe de erros" se xerará un ficheiro XML con todos os erros detectados, que poderá abrir ou gardar no equipo.

  Finalmente, se a declaración non contén erros obterá o mensaxe "Non existen erros".

  Validar: con erros

  Validar sen erros

  Se antes de presentar a declaración quere obter un borrador para revisar os datos, dispón da ferramenta "Borrador" que xera un PDF coa declaración, non válido para a presentación. O borrador se ve en pantalla e tamén pode descargarse desde a opción "clic aquí para descargar o pdf". Teña en conta que para a correcta visualización do borrador necesita dispor dun visor de PDF como Adobe Reader. Para volver á declaración desde o borrador faga clic en "Volver a declaración". Para cubrir unha declaración nova seleccione "Nova declaración".

  Borrador

  Borrador PDF

  Mediante a opción "Gardar" pode salvar no servidor os datos cumprimentados ata ese momento, incluso aínda que a declaración non estea validada (pode conter erros ou estar incompleta). Desta maneira poderá saír do formulario sen perder a información. Da mesma maneira, se o formulario se pechase tras finalizar o tempo de espera por inactividade podería recuperar os datos introducidos ata o momento de gardar.

  Para recuperar a información gardada, acceda de novo ao modelo 345. Tras indicar o NIF do declarante e pulsar "Continuar" na xanela inicial, a aplicación detectará que existe unha sesión anterior gardada e aparecerá o correspondente aviso. Pulse "Continuar" para recuperar os datos introducidos e gardados na sesión anterior. Se desexa comezar unha declaración desde o principio (en branco) pulse "Nova declaración".

  Nota: Non é posible almacenar máis dunha declaración no servidor mediante a opción "Gardar". A última sesión gardada sobreescribirá a anterior.

  Gardar

  Mediante o botón "Exportar" xerará un ficheiro da declaración válido para seu presentación, co formato do deseño lóxico publicado. Esta opción esixe que a declaración estea validada (debe estar completa e non conter erros). O ficheiro terá o o nome NIF e a extensión.345. Se gardará por defecto na carpeta "Descargas" do sistema ou no directorio predeterminado no navegador, aínda que pode seleccionar outro directorio.

  Exportar

  No botón "Axuda" obterá un PDF coa normativa e información referente ao modelo así como prazo, forma e lugar de presentación, ademais do deseño de rexistro do modelo 345.

  Axuda

  Despois de validar e gardar a declaración, poderá presentara pulsando o botón "Asinar e Enviar".

  Botón Asinar e enviar

  Conforme, Asinar e enviar

  Na páxina de resposta da presentación correcta aparecerá un PDF incrustado coa información da presentación na primeira páxina (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e a copia completa da declaración nas páxinas posteriores cos declarados presentados.

  Se ao presentar a declaración se detectan uns rexistros correctos e outros erróneos, se permitirá presentar soamente os correctos, deixando os erróneos pendentes na sesión de traballo para seu corrección e posterior presentación mediante declaración complementaria. Neste caso, se desexa presentar os correctos pulse "Se".

  Aviso presentación rexistros correctos

  Tras a presentación dos rexistros correctos obterá o mencionado PDF, nunha nova xanela, co xustificante da presentación e o resumo de datos presentados.

  A continuación, se informa de que existen rexistros erróneos pendentes de corrixir e presentar. De novo no formularioo, poderá descargar o listaxe dos erros detectados, para que, unha vez corrixidos, os poida presentar mediante declaración complementaria.

  Rexistros erróneos complementaria

  Ligazóns de interese:

  Presentación electrónica telemáica modelo 345 informativas 2018
 • Axuda técnica - Cl@ve
 • Axuda - Certificados electrónicos
 • DNI electrónico
 • Deseños de rexistro - Modelos 300 ao 399