Presentación electrónica do modelo 345 (ata 40.000 rexistros)

 • Para presentar mediante formulario web o modelo "345.Declaración informativa.Plans, fondos de pensións e sistemas alternativos.Mutualidades de Previsión Social, Plans de Previsión Asegurados, Plans individuais de Aforro Sistemático, Plans de Previsión Social Empresarial e Seguros de Dependencia.Declaración anual partícipes e achegas.", acceda á opción "Presentación 2018 (ata 40.000 rexistros)", dispoñible en Sede Electrónica, "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións", "Modelo 345".

  Trámites modelo 345

  Presentación electrónica telemáica modelo 345 informativas 2018
 • A presentación a través de Internet require identificarse con certificado electrónico, DNIe ou Cl@ve PIN do declarante.

  Ademais do propio titular da declaración tamén pode presentala un terceiro que actúe no seu nome, xa sexa un colaborador social ou un apoderado a realizar o trámite.

  Para visualizar correctamente todas as partes do formulario, antes de acceder, comproben o zoom e tamaño de letra establecido no navegador (unha vez presentada a declaración pode volver ao zoom e tamaño de letra anterior

  • En Internet Explorer, acceda a "Ver" na barra de menú (se non a ten activada pulse a tecla F10), "Tamaño de texto" e seleccione "Mediano".En "Zoom" seleccione 100%.Tamén pode modificar o zoom directamente dende o menú "Ferramentas" (icona de engrenaxe na parte superior dereita).
  • En Google Chrome, acceda a "Configuración", "Aspecto", "Tamaño de fonte" e seleccione "Mediano (recomendado)".En "Zoom da páxina" seleccione 100%.Tamén pode modificar o zoom directamente dende Achegar/afastar, dentro do menú de Chrome.
  • En Mozilla Firefox, acceda ao menú do navegador, "Tamaño" e seleccione 100%, utilizando os signos "+" e "-". Pode reducir o tipo de letra dende  "Opciones", "Xeneral", Idioma e aparencia."Tipografías e cores", "Tamaño".
  • En Safari, acceda a "Visualización", "Ampliar" ou "Reducir".

  Seleccione o tipo de acceso, con certificado/DNI electrónico ou Cl@ve PIN.

  Tras a identificación aparecerá unha ventá inicial na que debe indicar o NIF do declarante e seleccionar unha das tres opcións dispoñibles:

  Ventá inicial

  • Continuar: dá acceso ao formulario en branco, para a súa cumprimentación en liña e presentación.En caso de que xa haxa unha sesión de traballo anterior, a aplicación informarao e poderá recuperar os datos da sesión anterior mediante o botón "Continuar" ou iniciar unha declaración "Nueva".

  Sesión gardada

  • Importar: mediante esta opción pode importar un ficheiro con formato BOE previamente xerado que siga o deseño de rexistro en vigor, que pode consultar no apartado "Enlaces de interese".O arquivo poderá ter sido obtido dende o propio formulario exportando a declaración ou cun programa alleo.Teña en conta que o botón "Importar" só se mostra nesta ventá inicial.Unha vez que acceda ao formulario xa non estará dispoñible.
  • Importar ano anterior:o formulario cargará automaticamente os datos da declaración do exercicio anterior que constan activos no servidor da AEAT para o declarante consignado.

   Para poder importar do ano anterior é necesario que acceda ao formulario con certificado, DNIe ou Cl@ve PIN do:
   • Declarante,

   • Colaborador social que presentou a declaración o ano anterior,

   • Apoderado que tivese presentado a declaración o ano anterior ou ben un apoderado á consulta da declaración.

   Introduza o NIF do declarante e pulse o botón "Importar ano anterior", recupérase automaticamente a información e aparece unha ventá que informa dos datos importados.Peche esta ventá co botón correspondente para poder continuar.

  Tras a ventá inicial, accederá ao modelo 345 cos seus diferentes apartados "Declarante e resumo da declaración" (é o que se abrirá por defecto) e "Declarados".Pode cambiar dun a outro dende a pestana "Apartados", na parte inferior esquerda (as pestanas inferiores poden mostrarse ou ocultarse dende o botón "Mostrar/ocultar información" ao pé do formulario).

  Declarante e resumo da declaración: cumpra os datos requiridos do declarante tendo en conta que os campos marcados con asterisco son obrigatorios.No caso de declaracións complementarias ou substitutivas, marque a opción correspondente e consigne o número identificativo de 13 díxitos correspondente á declaración anterior.Os campos do apartado"Resumen da declaración" non están habilitados para a súa cumprimentación, xa que se autocalculan en función dos datos introducidos no apartado "Declarados".A medida que vaia cumplimentandose a información dos declarados, o resumo contabilizará o número de rexistros correctos e incorrectos

  Apartados:declarante

  Declarados: No apartado "Declarados" encontrará unha botoeira na parte superior dende a que poderá dar de alta, baixa e navegar entre os rexistros.Para dar de alta un declarado, pulse na icona "Novo rexistro" identificado por unha folla en branco co signo "+" en verde.

  Apartados:Declarados

  Dende a lista de declarados podra ver todos os rexistros dados de alta e o seu estado de validación (correcto ou erróneo) dentro da columna "Estado".O reconto de rexistros correctos e incorrectos trasladarase ao apartado "Resumo da declaración".Pode acceder polo miúdo de cada rexistro facendo dobre clic sobre o NIF ou marcando un rexistro determinado e pulsando "Ver a operación seleccionada".

  Listado declarados

  Unha vez dentro do detalle, poderá volver ao listado xeral pulsando "Volver á lista de operacións".

  Detalle operacións

  Dende a lista de declarados, pode realizar consultas establecendo criterios de filtrado.Prema "Consultas" na parte superior.Na nova ventá, estableza o/os criterio/vos de filtrado e faga clic en "Consultas".

  Botón Consultas

  Consultas

  Activarase unha nova pestana na parte inferior chamada "Consulta" ao lado das pestanas "Apartados" e "Erros" cos resultados obtidos en función dos criterios de busca establecidos.

  A información do rexistro esténdese nunha soa fila ao ancho do formulario polo que é necesario utilizar a barra de desprazamento horizontal para consultar o resto.Non obstante, facendo dobre clic sobre calquera dos resultados aparece a información do rexistro na parte superior do formulario.

  Pestana consultas

  Para comprobar se a declaración se cubriu correctamente pulse o botón "Validar".Habilitarase a pestana "Erros" e mostraranse os códigos e descricións dos avisos ou erros detectados.

  Nota: os avisos informan da conveniencia de revisar certa información, pero non impiden a presentación ou a exportación.Os erros, non obstante, esixen a súa emenda para que poida exportarse ou presentarse a declaración.

  En caso de erros, ao pulsar "Ir ao Erro" a aplicación situarase directamente na casa que debe corrixir.Mediante a opción "Descargar listado de erros" xerarase un ficheiro XML con todos os erros detectados, que poderá abrir ou gardar no equipo.

  Finalmente, se a declaración non contén erros obterá a mensaxe "Non existen erros".

  Validar:con erros

  Validar sen erros

  Se antes de presentar a declaración quere obter un borrador para revisar os datos, dispón da ferramenta "Borrador"Que xera un PDF coa declaración, non válido para a presentación.O borrador visualízase en pantalla e tambien pode descargarse dende a opción "clic aquí para descargar o pdf".Teña en conta que para a correcta visualización do borrador necesita dispoñer dun visor de PDF como Adobe Reader.Para volver á declaración dende o borrador faga clic en "Volver a declaración".Para cubrir unha declaración nova seleccione "Nova declaración".

  BORRADOR

  Borrador PDF

  Mediante a opción "Gardar" pode salvar no servidor os datos cumpridos ata ese momento, mesmo aínda que a declaración non estea validada (pode conter erros ou estar incompleta).Deste xeito poderá saír do formulario sen perder a información.Do mesmo xeito, se o formulario se pechase tras finalizar o tempo de espera por inactividade podería recuperar os datos introducidos ata o momento de gardar.

  Para recuperar a información gardada, acceda de novo ao modelo 345.Tras indicar o NIF do declarante e pulsar "Continuar" na ventá inicial, a aplicación detectará que existe unha sesión anterior gardada e aparecerá o correspondente aviso.Pulse "Continuar" para recuperar os datos introducidos e gardados na sesión anterior.Se desexa comezar unha declaración dende o principio (en branco) pulse "Nova declaración".

  Nota: Non é posible almacenar máis dunha declaración no servidor mediante a opción "Gardar".A última sesión gardada sobrescribirá a anterior.

  Gardar

  Mediante o botón "Exportar" xerará un ficheiro da declaración válido para a súa presentación, co formato do deseño lóxico publicado.Esta opción esixe que a declaración estea validada (debe estar completa e non conter erros). O ficheiro terá o o nome NIF e a extensión .345.Gardarase por defecto na carpeta "Descargas" do sistema ou no directorio predeterminado no navegador, aínda que pode seleccionar outro directorio.

  Exportar

  No botón "Axuda" obterá un PDF coa normativa e información referente ao modelo así como prazo, forma e lugar de presentación, ademais do deseño de rexistro do modelo 345.

  Axuda

  Despois de validar e gardar a declaración, poderá presentala pulsando o botón "Asinar e Enviar".

  Botón Firmar e enviar

  Conforme, Firmar e enviar

  Na páxina de resposta da presentación correcta aparecerá un PDF incrustado coa información da presentación na primeira páxina (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e a copia completa da declaración nas páxinas posteriores cos declarados presentados.

  Se ao presentar a declaración se detectan uns rexistros correctos e outros erróneos, permitirase presentar soamente os correctos, deixando os erróneos pendentes na sesión de traballo para a súa corrección e posterior presentación mediante declaración complementaria.Neste caso, se desexa presentar os correctos pulse "Se".

  Aviso presentación rexistros correctos

  Tras a presentación dos rexistros correctos obterá o mencionado PDF, nunha nova ventá, co xustificante da presentación e o resumo de datos presentados.

  A continuación, infórmase de que existen rexistros erróneos pendentes de corrixir e presentar.De novo no formularioo, poderá descargar o listado dos erros detectados, para que, unha vez corrixidos, os poida presentar mediante declaración complementaria.

  Rexistros erróneos complementaria

  Ligazóns de interese:

  Presentación electrónica telemáica modelo 345 informativas 2018
 • Axuda técnica - Cl@ve
 • Axuda - Certificados electrónicos
 • DNI electrónico
 • Deseños de rexistro - Modelos 300 ao 399