Presentación electrónica do modelo 296

 • Para a presentación electrónica do "Modelo 296. Declaración Informativa. Retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda de non Residentes (sen establecemento permanente). Resumo anual", pode utilizar o formulario web dispoñible na Sede Electrónica, "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións", "Modelo 296", "Presentación 2018".

  Trámites modelo 296

  presentación electrónica 296 informativa retenciones ingresos cuenta rentas no residentes sin establecimiento permanente
 • A presentación a través de formulario require identificarse con certificado electrónico, DNIe ou Cl@ve DNI do declarante.

  Ademais do propio titular da declaración tamén pode presentara un terceiro que actúe en seu nome, xa sexa un colaborador social ou un apoderado a realizar o trámite.

  Para ver correctamente todas as partes do formulario, antes de acceder, comprobe o zoom e tamaño de letra establecido no navegador (unha vez presentada a declaración pode volver ao zoom e tamaño de letra anterior

  • En Internet Explorer, acceda a "Ver" na barra de menú (se non a ten activada pulse a tecla F10), "Tamaño de texto" e seleccione "Mediano". En "Zoom" seleccione 100%. Tamén pode modificar o zoom directamente desde o menú "Ferramentas" (icona de engrenaxe na parte superior dereita).
  • En Google Chrome, acceda a "Configuración", "Aspecto", "Tamaño de fonte" e seleccione "Mediano (recomendado)". En "Zoom da páxina "seleccione 100%. Tamén pode modificar o zoom directamente desde "Achegar/afastar", dentro do menú de Chrome.
  • En Mozilla Firefox, acceda ao menú do navegador, "Tamaño" e seleccione 100%, utilizando os signos "+" e "-". Pode reducir o tipo de letra desde "Opcións", "Xeral", "Idioma e aparencia". "Tipografías e cores", "Tamaño".
  • En Safari, acceda a "Visualización", "Ampliar" ou "Reducir".

  Tras identificarse, accederá ao apartado declarante. Cubra os datos requiridos do declarante tendo en conta que os campos marcados con asterisco son obrigatorios. No caso de declaracións complementarias ou substitutivas, marque a opción correspondente e consigne o número identificativo de 13 díxitos correspondente á declaración anterior. Os campos do apartado "Resumo da declaración "non están habilitados para seu formalización, xa que se autocalculan en función dos datos introducidos no apartado "Perceptores".

  Declarante

  Pode cambiar dun a outro apartado desde a pestana "Apartados", na parte inferior esquerda (as pestanas inferiores poden mostrarse ou ocultarse desde o botón "Mostrar/ocultar información" ao pé do formulario).

  Apartados

  No apartado "Perceptores" encontrará unha botonera na parte superior desde a que poderá dar de alta, baixa e navegar entre os rexistros. Para dar de alta un perceptor, pulse no icona "Novo rexistro" identificado por unha folla en branco co signo "+" en verde. Para acceder polo miúdo dun perceptor pulse "Ver perceptor".

  Opcións perceptores

  Os rexistros dados de alta se verán nun listaxe de perceptores. Pode acceder polo miúdo de cada un deles facendo dobre clic sobre o NIF ou marcando un rexistro determinado e pulsando "Ver perceptor". Unha vez dentro do detalle, poderá volver ao listaxe xeral pulsando "Ver lista perceptores".

  Detalle perceptor

  Desde a lista de perceptores, pode realizar consultas establecendo criterios de filtrado. Prema "Consulta" na parte superior. Na nova xanela, estableza o/os criterio/vos de filtrado e faga clic en "Consultar".

  Botón Consultas

  Consultas

  Se activará unha nova pestana na parte inferior chamada "Consulta" ao lado das pestanas "Apartados" e "Erros" cos resultados obtidos en función dos criterios de busca establecidos.

  A información do rexistro se estende nunha soa fila ao largo do formulario polo que é necesario utilizar a barra de desprazamento horizontal para consultar o resto. Non obstante, facendo dobre clic sobre calquera dos resultados aparece a información do rexistro na parte superior do formulario.

  Pestana consultas

  Para comprobar se a declaración se cubriu correctamente pulse o botón "Validar". Se habilitará a pestana "Erros" e se mostrarán os códigos e descricións dos avisos ou erros detectados.

  Nota: os avisos informan da conveniencia de revisar certa información, pero non impiden a presentación ou a exportación. Os erros, porén, esixen seu emenda para que poida exportarse ou presentarse a declaración.

  En caso de erros, ao pulsar "Ir ao Erro "a aplicación se situará directamente na recadro que debe corrixir. Finalmente, se a declaración non contén erros obterá o mensaxe "Non existen erros".

  Validar con erros

  Validar sen erros

  Se antes de presentar a declaración quere obter un borrador para revisar os datos, dispón da ferramenta "Borrador" que xera un PDF coa declaración, non válido para a presentación. O borrador se ve en pantalla e tamén pode descargarse desde a opción "clic aquí para descargar o pdf". Teña en conta que para a correcta visualización do borrador necesita dispor dun visor de PDF como Adobe Reader. Para volver á declaración desde o borrador faga clic en "Volver a declaración". Para cubrir unha declaración nova seleccione "Nova declaración".

  Botón Borrador

  Borrador PDF

  A opción "Gardar" permite obter un ficheiro cos datos introducidos ata o momento, incluso aínda que a declaración non estea validada (pode conter erros ou estar incompleta). Desta maneira poderá saír do formulario sen perder a información. Da mesma maneira, se o formulario se pechase tras finalizar o tempo de espera por inactividade podería recuperar os datos introducidos ata o momento de gardar.

  O ficheiro ten o nome "dat-296-NIF-data" e a extensión.ses. Se non selecciona un directorio, este ficheiro se gardará automaticamente na carpeta "Descargas" do sistema ou no directorio establecido polo navegador para gardar os arquivos descargados. Poderá recuperar este arquivo pulsando o botón "Cargar" desde o directorio en que se gardou.

  Gardar / Cargar

  O formulario ten un tempo de espera por inactividade, lle recomendamos que garde a declaración periodicamente para evitar a perda de datos.

  Mediante o botón "Exportar" xerará un ficheiro da declaración válido para seu presentación, co formato do deseño lóxico publicado (formato B.O.E). Esta opción esixe que a declaración estea validada (debe estar completa e non conter erros). O ficheiro terá o o nome NIF e a extensión.296. Se gardará por defecto na carpeta "Descargas" do sistema ou no directorio predeterminado no navegador, aínda que pode seleccionar outro directorio.

  Exportar / Importar

  presentación electrónica 296 informativa retenciones ingresos cuenta rentas no residentes sin establecimiento permanente
 • O formulario tamén ofrece a posibilidade de importar datos do ano anterior. Para ello, es necesario que acceda al formulario con certificado, DNIe o Cl@ve PIN del:

  • Declarante,

  • Colaborador social que presentou a declaración o ano anterior,

  • Apoderado que presentase a declaración o ano anterior ou ben un apoderado á consulta da declaración.

  Introduza o NIF do declarante e pulse o botón "Importar ano anterior", se recupera automaticamente a información dos rexistros que estean activos no momento da importación e aparece unha xanela que informa dos datos importados. Peche esta xanela co botón correspondente para poder continuar.

  Importar ano anterior

  No botón "Axuda" se lle facilita un PDF coa normativa e información referente ao modelo así como prazo, forma e lugar de presentación e o deseño de rexistro do modelo 296.

  Botón Axuda

  Despois de validar e gardar a declaración, poderá presentara pulsando o botón "Asinar e Enviar".

  Botón Asinar e enviar

  Na nova xanela, marque a recadro "Conforme" para confirmar a presentación da declaración. No cadro de texto se mostrará codificado o contido da declaración. Por último pulse "Asinar e Enviar" para continuar coa presentación.

  Conforme presentación 296 2018

  O resultado dunha presentación correcta será unha páxina de resposta cun PDF incrustado que contén unha primeira folla coa información da presentacon (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e, nas páxinas posteriores, a copia completa da declaración.

  Ligazóns de interese:

  presentación electrónica 296 informativa retenciones ingresos cuenta rentas no residentes sin establecimiento permanente
 • Deseños de rexistro - Modelos 200 ao 299
 • Axuda - Certificados electrónicos
 • DNI electrónico
 • Axuda técnica - Cl@ve