Presentación electrónica do modelo 296 (ficheiros de grandes volumes)

 • Para declaracións cun gran volume de rexistros do "Modelo 296.Declaración informativa.Retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda de non Residentes (sen establecemento permanente).Resumo anual", a presentación realízase a través da opción "Presentación 2018 grandes volumes (máis de 40.000 rexistros)" dentro da Sede Electrónica, "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións", "Modelo 296".

  Se a declaración non supera os 40.000 rexistros deberá presentar a declaración polo enlace "Presentación 2018".

  Trámites modelo 296

  Presentar presentación electrónica telemática modelo 296 grandes volumes 40.000 rexistros
 • Será necesario dispoñer dun ficheiro coa declaración que vai transmitir, cos datos axustados ao deseño de rexistro correspondente.Pode consultar o deseño de rexistro no seguinte enlace:

  Presentar presentación electrónica telemática modelo 296 grandes volumes 40.000 rexistros
 • Deseños de rexistro - Modelos 200 ao 299
 • O acceso a esta opción require identificarse con certificado electrónico (firma dixital) emitido a nome do declarante.Se o declarante non dispón de certificado electrónico é necesario que a persoa que realiza a presentación estea autorizada para presentar declaracións en nome de terceiros, ben por estar dado de alta como colaborador social ou ben por estar apoderado para realizar este trámite.

  Ademais, é necesario ter a Máquina Virtual Xava correctamente instalada no seu equipo e permitir a execución de applets da AEAT

  Executar applet

  Permitir

  Pulse o botón "Seleccionar" para achegar o ficheiro de presentación.É recomendable que o ficheiro se encontre na súa disco local nunha carpeta chamada "AEAT".

  Seleccionar

  Abrir arquivo

  A continuación móstrase un resumo cos datos da declaración seleccionada.Se os datos son correctos pulse "Enviar".

  Pulse enviar

  Se todo é correcto, obterá a folla de resposta na que apareza "A súa presentación foi realizada con éxito" cun PDF incrustado que contén unha primeira folla coa información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador).Polo seu volume, tecnicamente non é viable a xeración nin a descarga dunha consulta íntegra desta en formato PDF, pero poderá descargar o ficheiro no formato orixinal presentado dende Sede Electrónica, "Trámites destacados", "Cotexo de documentos mediante código seguro de verificación (CSV)"Descarga de ficheiros mediante código seguro de verificación".

  Ligazóns de interese:

  presentación presentar electrónica telemática modelo 296 grandes volúmentes 40.000 rexistros
 • Axuda - Certificados electrónicos
 • procesando,cargando,entorno
  Mensaxe "Cargando ámbito" ou "Procesando" persistente ao enviar o modelo
 • Ligazón á páxina oficial de descarga de Java