Presentación electrónica do modelo 198 mediante formulario (ata 40.000 rexistros)

 • Para a presentación electrónica do "Modelo 198.Declaración informativa.Declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios", correspondente ao exercicio 2019 dispón dun formulario web na Sede Electrónica para a súa cumprimentación e posterior envío.

  Acceda a Sede Electrónica "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións", "Modelo 198",Presentación 2019 (ata 40.000 rexistros)".

  Presentación 2019

  A presentación realízase mediante TGVI online, un sistema que valida se o ficheiro contén rexistros correctos xunto a outros erróneos, permitindo a presentación só dos rexistros correctos e descargar un ficheiro co detalle dos rexistros con erros.

  Recomendámoslle depurar, previamente á presentación da declaración, o censo dos declarados mediante o servizo de Identificación fiscal para evitar erros de identificación.Este servizo encóntrase no banner da campaña "Declaracións Informativas 2019" da páxina de inicio.

  Servizo de Identificación fiscal

  Presentación electrónica telemática modelo 198
 • A presentación a través de Internet require identificacición medante certificado / DNI electrónico ou Cl@ve PIN do declarante.Ademais do propio titular da declaración tamén pode presentala un terceiro que actúe no seu nome, xa sexa un colaborador social ou un apoderado a realizar o trámite.

  Para visualizar correctamente todas as partes do formulario, antes de acceder, comprobe o zoom e tamaño de letra establecido no navegador (unha vez presentada a declaración pode volver ao zoom e tamaño de letra anterior).

  • En Internet Explorer, acceda a "Ver" na barra de menú (se non a ten activada pulse a tecla F10), "Tamaño de texto" e seleccione "Mediano", en "Zoom" seleccione 100%.Tamén pode seleccionar o zoom dende a icona da rosca.
  • En Google Chrome, acceda a "Configuración", "Aspecto", "Tamaño de fonte" e seleccione "Mediano (recomendado)", en "Zoom da páxina" seleccione 100%.Tamén dende Achegar/afastar pode seleccionar o zoom a 100%.
  • En Mozilla Firefox, acceda á icona de tres raias, en "Tamaño" seleccione 100% cos signos "+" e "-", pulse "Opciones", "Xeral", Idioma e aparencia e en "Tipografías e cores" seleccione un tamaño inferior ao actual, se non ve correctamente o formulario.
  • En Safari, acceda a "Visualización", "Ampliar" ou "Reducir".

  Tras identificarse, na ventá emerxente, escolla unha das opcións para acceder ao formulario:

  1. Continuar.Permítelle dar de alta unha nova declaración introducindo todos os datos.Indique o NIF do declarante e pulse "Continuar".
  2. Importar.Poderá importar un ficheiro con formato BOE que siga o deseño de rexistro do modelo 198 en vigor, obtido co propio formulario exportando a declaración ou cun programa alleo.O límite de rexistros a importar será de 40.000;
  3. Importar ano anterior.Importaranse os datos do ano anterior dos rexistros activos do exercicio anterior no momento da consulta;para iso, é necesario que acceda ao formulario con certificado / DNI electrónico ou Cl@ve PIN do declarante, colaborador social que presentou a declaraicón o ano anteior ou un apoderado que tivese presentado a declaración o ano anterior ou ben un apoderado á consulta da declaración.Non é posible importar datos do ano anterior se a declaración supera os 40.000 rexistros.

  Opcións de acceso

  Cumpra a casa "NIF do declarante" e pulse "Continuar".Se houbese unha sesión de traballo gardada ou unha declaración previamente presentada, a aplicación mostraralle as opcións dispoñibles:

  • No caso de que existise unha sesión de traballo gardada pero non presentada e desexase recuperala, marque a casa "Cargar a sesión de traballo do dd/mm/aaaa";
  • Se presentou unha declaración e desexa realizar modificacións nela, como son:baixa, modificación ou alta de rexistros marque a casa "Cargar a declaración presentada o dd/mm/aaaa hh:mm:ss";
  • Para dar de alta unha nova declaración marque a casa "Crear unha nova declaración"

  Seleccione unha opción e pulse "Continuar".

  Seleccione unha opción e pulse

  Na primeira ventá: "Datos do declarante", para dar de alta unha declaración, cumpra as casas marcadas con asterisco xa que son obrigatorias.As casas dos campos "Resumo dos datos incluídos na declaración" autocúmprense cos datos introducidos no apartado "Declarados".

  Este exercicio elimináronse as casas de "Declaración complementaria", "Declaración substitutiva" e "Número indentificativo da declaración anterior".Para modificar unha declaración xa presentada, cargue a declaración presentada na ventá inicial marcando "Cargar a declaración presentada o dd/mm/aaaa hh:mm:ss" e, dentro da pestana "Declarados", realice os cambios que necesite:dar de baixa e modificar os rexistros existentes ou dar de alta novos rexistros.

  Declarante e resumo da declaración

  Despois de cumprir os datos do declarante, dende a pestana "Apartados", acceda aos "Declarados" para dar de alta as operacións.

  Apartados da declaración

  No apartado "Declarados" encontrará unha botoeira dende a que pode dar de alta, baixa e navegar entre os declarados.Para dar de alta un declarado faga clic na icona "Novo rexistro" identificada por unha folla en branco co signo "+" en verde.

  Se deu de alta varios declarados, para consultar un concreto, márqueo e pulse "Ver a operación seleccionada".

  Botoeira de rexistros dos declarados

  Se cargou unha declaración anteriormente presentada, na columna "Presentado o"Mostrarase a data e hora en que foi presentado ese rexistro, coa posibilidade de modificalo ou dalo de baixa se fose necesario.

  Presentado o...

  Unha vez cumpridos os datos dun rexistro, nesta mesma ventá pode dar de alta, borrar e moverse entre eles ou volver á lista de declarados dende o botón "Volver á lista de operacións".

  Volver á lista

  Na lista de declarados habilitouse a columna "Estado"Onde poderá comprobar os rexistros correctos e incorrectos pola icona.

  Estado de validación

  Dende a lista de declarados, pode realizar consultas establecendo criterios de filtrado.Pulse "Consultas"Na parte superior, na nova ventá estableza o/os criterio/vos de filtrado e faga clic en "Consultas".

  Consultas

  Consulta segundo os criterios establecidos

  Activaráselle unha nova pestana na parte inferior chamada "Consulta" ao lado da pestana "Apartados" e "Erros" coa información segundo os criterios establecidos.A información do rexistro esténdese nunha soa fila ao ancho do formulario polo que é necesario utilizar a barra de desprazamento horizontal para consultar o resto.Non obstante, facendo dobre clic sobre calquera dos resultados aparece a información do rexistro na parte superior do formulario.

  Pestana Consultas

  Na parte inferior da pantalla están as opcións dispoñibles no formulario.Se non visualiza correctamente os botóns ou apartados comprobe o tamaño de letra e o zoom que ten configurado no navegador.

  Para comprobar se existen erros na declaración pulse o botón "Validar".Se contén erros ou avisos habilitarase a pestana "Erros" coa descrición do erro ou o aviso e o botón "Ir ao Erro" ou "Ir ao Aviso", segundo corresponda, que o sitúa na casa para modificar ou cumprir.

  Validar con erros ou avisos

  Mediante a opción "Descargar listado de erros" xerarase un ficheiro en formato XML con todos os erros detectados, que poderá abrir ou gardar no equipo.

  Listado de erores

  XML co listado de erros

  Se a declaración non contén erros obterá a mensaxe "Non existen erros".

  Validar sen erros

  Ademais, se antes de presentar a declaración quere obter un borrador para revisar os datos, dispón da ferramenta "Borrador"Para xerar un PDF non válido para a presentación coa súa declaración.O borrador visualízase en pantalla;non obstante, dende o enlace "clic aquí para descargar o pdf" é posible descargalo no seu equipo;teña en conta que para a correcta visualización do borrador necesita un visor de PDF como Adobe Reader;recomendámoslle a última versión compatible co seu sistema operativo.Para volver á declaración faga clic en "Volver a declaración" situado na parte superior da ventá do borrador ou pode dar de alta unha nova declaración dende o botón "Nova declaración".

  BORRADOR

  PDF Borrador

  A opción "Guardar"Permite almacenar os datos cumpridos ata ese momento nos servidores da AEAT, aínda que a declaración non pase a validación (pode conter erros ou estar incompleto).Teña en conta que se xa existe unha declaración gardada anteriormente se sobrescribirá.A recuperación destes datos realízase a acceder novamente ao formulario web pulsando "Continuar", unha vez introducido o NIF, se existe unha declaración gardada para ese NIF o servidor detectarao e daralle opción a recuperala marcando "Cargar a sesión de traballo do dd/mm/aaaa".

  Cargar declaración

  O formulario ten un tempo de espera por inactividade, recomendámoslle que garde a declaración para evitar a perda de datos.

  Mediante o botón "Exportar"Pode xerar un ficheiro co formato do deseño lóxico publicado, sempre que a declaración non conteña erros e gardalo na ruta que desexe.Este ficheiro ten o nome NIF e a extensión .198.Poderá recuperar este ficheiro accedendo novamente ao formulario web e pulsando "Importar" na ventá inicial ou no botón "Importar" ao pé do formulario

  Exportar

  O botón "Importar" permítelle importar un ficheiro, que foi confeccionado seguindo o deseño de rexistro en vigor.Pulse "Importar" e seleccione o ficheiro.

  Botón Importar

  Ficheiro para importar

  Unha vez seleccionado o ficheiro, a aplicación ofreceralle dúas posibilidades:

  • A - Borrar todos os rexistros de declarados e importar.Con esta opción borrará toda a declaración actual e obterá unha nova declaración cos datos que houbera no ficheiro importado.
  • B - Agregar rexistros de declarados á declaración actual.Deste xeito conservará a declaración actual e sumará os novos rexistros aos xa existentes.

  Seleccione unha das dúas opcións

  No botón "AyudaFacilítaselle un PDF coa normativa e información referente ao modelo así como prazo, forma e lugar de presentación e o deseño de rexistro do modelo 198.

  Botón Axuda

  Despois de validar e gardar a declaración, poderá presentala pulsando o botón "Asinar e enviar".Na nova ventá, marque a casa "Conforme" para confirmar a presentación da declaración.No cadro de texto mostrarase codificado o contido da declaración.Por último pulse "Asinar e Enviar" para continuar coa presentación.

  Asinar e enviar

  Conforme Firmar e enviar

  O resultado dunha presentación correcta será unha páxina de resposta cun PDF incrustado que contén unha primeira folla coa información da presentacon (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador).

  Presentación realizada con éxito

  Non obstante, se ao presentar a declaración, existen uns rexistros correctos e outros erróneos, permitirase presentar soamente os rexistros correctos.Se desexa presentar os correctos pulse "Se".Posteriormente deberá volver á declaración, corrixir os erros e realizar unha nova presentación da declaración completa, incluíndo todos os rexistros:tanto os xa presentados coma os pendentes.

  Presentar rexistros correctos

  Tras a presentación dos rexistros correctos obterá o PDF, nunha nova ventá, co xustificante da presentación e o resumo de datos da declaración presentados cos totais de rexistros correctos e dos rexistros incorrectos.Recibo presentación parcial dos rexistros correctos

  Pulse "Volver a declaración", comprobará que se cargou a declaración completa con todos os rexistros, tanto os correctos coma os erróneos.

  Corrixa os rexistros erróneos e, se o desexa, pode dar de baixa rexistros ou de alta novos rexistros.Valide a declaración e volva enviar a declaración completa con todos os rexistros, isto é, os presentados anteriormente correctos máis os modificados e/ou os que deu de alta.

  Ligazóns de interese:

  Presentación electrónica telemática modelo 198
 • Axuda - Certificados electrónicos
 • Axuda técnica - Cl@ve
 • DNI electrónico
 • Declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios.
  Normativa do modelo 198