Presentación electrónica do modelo 198 (mediante ficheiro)

 • Para a presentación do modelo 198 acceda á Sede Electrónica, "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións", "Modelo 198. Declaración Informativa. Declaración anual de operacións con activos financeiros e otos valores mobiliarios". Se a declaración do modelo 198 contén máis de 40.000 rexistros, a presentación ten que realizarse a través da opción "Presentación 2018 mediante ficheiro", aínda que se permitirá a presentación ficheiros con calquera número de rexistros.

  Presentación por ficheiro ou máis de 40.000 rexistros

  O acceso a esta opción require identificación con certificado electrónico (sinatura dixital) emitido a nome do declarante. Se o declarante non dispón de certificado electrónico é necesario que a persoa que realiza a presentación está autorizada para presentar declaracións en nome de terceiros, ben por estar dado de alta como colaborador social ou ben por estar apoderado para realizar este trámite.

  A presentación do exercicio 2018 se realiza mediante TGVI en liña, un sistema que valida se o ficheiro contén rexistros correctos e erróneos, permitindo a presentación parcial dos rexistros correctos, recuperar un ficheiro cos rexistros erróneos con formato de deseño de rexistro e declaración complementaria e un ficheiro co detalle dos rexistros erróneos e o erro de validación detectado.

  Lle recomendamos depurar, previamente á presentación da declaración, o censo dos declarados mediante o servizo de Identificación fiscal para evitar erros de identificación. Este servizo se encontra no báner da campaña "Declaracións Informativas 2018" da páxina de inicio.

  Servizo de Identificación fiscal

  Presentación presentar telematica electrónica modelo 198 grandes volúmenes 30.000 registros
 • Será necesario dispor dun ficheiro coa declaración que vai a transmitir, cos datos axustados ao deseño de rexistro correspondente. Pode consultar o deseño de rexistro no seguinte ligazón:

  Presentación presentar electrónica telemática modelo 198 grandes volúmenes 30.000 registros
 • Deseños de rexistro - Modelos 100 ao 199
 • Ao acceder á presentación, virá seleccionado por defecto o modelo 198 e o exercicio 2018, só será necesario que indique o NIF do declarante.

  O botón "Recuperar" permite volver a cargar o último ficheiro validado pola aplicación para ese modelo, exercicio e NIF Se opta por validar un novo ficheiro mediante a opción "Ler ficheiro" calquera envío anterior para a combinación seleccionada de Modelo + Exercicio + Período + NIF Declarante se perderá, xa que, só se recupera a última validación.

  Pulse "Ler ficheiro" e a continuación "Examinar" para seleccionar o arquivo.

  Pulse "Ler ficheiro"

  "Examinar" e selecione o ficheiro

  Seleccione o ficheiro para validar

  Se informará do nome ou razón social do declarante, NIF e modelo/exercicio; faga clic en "Validar" para iniciar a validación do ficheiro.

  Validar

  Unha vez finalizada a transmisión e validación do ficheiro, se mostrará un resumo do resultado; teña en conta que a validación non implica a presentación da declaración. Se o ficheiro é totalmente correcto poderá proceder á presentación da declaración completa. Pulse "Presentar rexistros correctos", marque a recadro "Conforme" e pulse "Asinar e enviar".

  Presentar rexistros correctos

  Conforme fimar e enviar

  Obterá o correspondente recibo de presentación nun PDF incrustado, que poderá gardar e imprimir, en que se mostra a información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador). Pode descargar e gardar o documento PDF pulsando o botón "Descargar documento".

  Presentado con éxito

  No caso de que se encontren rexistros erróneos se incluirá o desagregación dos rexistros correctos e erróneos.

  • Presentar rexistros correctos.

  • Descargar rexistros erróneos.

  • Descargar mensaxes de erro.

  Resultado da validación

  Presentar rexistros correctos

  Faga clic no botón "Presentar rexistros correctos", na seguinte xanela marque a recadro "Conforme" e pulse "Asinar e enviar".

  Presentar a declaración cos rexistros correctos

  Obterá o correspondente recibo de presentación nun PDF incrustado, que poderá gardar e imprimir. En que se mostra a información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador). Ademais, disporá como dato adicional dun campo en que se informa do número total de rexistros presentados correctos e os rexistros erróneos. Pode descargar e gardar o documento PDF en seu equipo.

  Se algún/vos rexistros non foron presentados por ser erróneos, unha vez emendados os erros, deberá proceder á presentación da correspondente declaración complementaria do resto de rexistros.

  Descargar rexistros erróneos

  Se descargará un ficheiro co formato do deseño de rexistro en vigor co total de rexistros erróneos.

  Faga clic en "Descargar rexistros erróneos" e poderá abrir ou gardar o ficheiro en seu equipo.

  Descargar rexistros erróneos, gardar

  O ficheiro descargado incluirá, no rexistro tipo 1, un número identificativo como declaración complementaria e o número de xustificante da declaración orixinal validada.

  Rexistros erróneos con formato BOE

  Descargar mensaxes de erro

  Desde este botón poderá recuperar un ficheiro co detalle dos erros; se trata dun ficheiro de texto que contén un detalle do erro por cada rexistro tipo 2 (Perceptores e gastos) incorrecto.

  Faga clic en "Descargar mensaxes de erro" e poderá abrir ou gardar o ficheiro en seu equipo.

  Mensaxes de erro

  O ficheiro mostrará o rexistro de cada detalle erróneo de tipo 2, co número de liña do ficheiro orixinal e, ao final de cada liña, descrición do erro que presenta o rexistro (se compón dun código e un erro).

  Ficheiro.txt co listaxe de erros

  Ligazóns de interese:

  Presentación presentar electrónica telemática modelo 198 grandes volúmenes 30.000 registros
 • Axuda - Certificados electrónicos
 • Declaración anual de Operaciones con Activos Financieros y otros valores mobiliarios.
  Normativa do Modelo 198