Presentación electrónica do modelo 196 (mediante ficheiro)

 • O "Modelo 196.Resumo anual de retencións e ingresos a conta sobre rendementos do capital mobiliario e rendas obtidas pola contraprestación derivada de contas en toda clase de institucións financeiras", dispón da opción de presentación mediante ficheiro en "Sede Electrónica", "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións", "Modelo 196",Presentación 2019".

  Presentación 2019

  A presentación telemática do modelo 196 require identificarse con certificado ou DNI electrónico emitido a nome do declarante.Se o declarante non dispón de certificado electrónico é necesario que a persoa que realiza a presentación estea autorizada para presentar declaracións en nome de terceiros, ben por estar dado de alta como colaborador social ou ben por estar apoderado para realizar este trámite.

  Seleccione o certificado electrónico e pulse "Aceptar".

  Identificación con certificado electrónico

  A presentación realízase mediante TGVI online, un sistema que valida se o ficheiro contén rexistros correctos e erróneos, permitindo a presentación parcial dos rexistros correctos, descargar un ficheiro cos rexistros erróneos e un ficheiro co detalle dos erros para, unha vez emendados, envialos mediante declaracións complementarias.

  Recomendámoslle depurar, previo á presentación da declaración, o censo dos declarados mediante o servizo de Identificación fiscal para evitar erros de identificación.Este servizo encóntrase no banner da campaña "Declaracións Informativas 2019" da páxina de inicio.

  Servizo de Identificación fiscal

  Para a presentación electrónica é necesario dispoñer dun ficheiro coa declaración que vai transmitir, cos datos axustados ao deseño de rexistro do modelo 196 en vigor.

  Ao acceder á presentación, virá seleccionado por defecto o modelo 196, escolla o exercicio 2019 e só será necesario que indique o NIF do declarante.Ao ser unha declaración anual, aparecerá por defecto, na casa período:"Anual".

  Para enviar un arquivo pulse "Ler Fichero" e, a continuación, "Examinar..."para seleccionar o arquivo.Dende a opción "Recuperar" pode volver cargar o último ficheiro validado pola aplicación para ese modelo, exercicio e NIF.Se opta por validar un novo ficheiro mediante a opción "Ler ficheiro" calquera envío anterior para a combinación seleccionada de Modelo + Exercicio + Período + NIF Declarante perderase, xa que, só se recupera a última validación.

  Ler ficheiro

  Examinar

  Seleccione o ficheiro para validar

  Informarase do nome ou razón social do declarante, NIF e modelo/exercicio;faga clic en "Validar" para iniciar a validación do ficheiro.

  Validar

  Unha vez finalizada a transmisión e validación do ficheiro, mostrarase un resumo do resultado;teña en conta que a validación non implica a presentación da declaración.Se o ficheiro é totalmente correcto poderá proceder á presentación da declaración completa.Pulse "Presentar rexistros correctos", marque a casa "Conforme" e pulse "Asinar e Enviar".

  Presentar rexistros correctos

  Conforme Firmar e enviar

  Obterá o correspondente recibo de presentación nun PDF incrustado, que poderá gardar e imprimir, no que se mostra a información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador).Pode descargar e gardar o documento PDF pulsando o botón "Descargar documento".

  Presentada con éxito

  No caso de que se encontren rexistros erróneos incluirase a desagregación dos rexistros correctos e erróneos.

  A partir dese momento o presentador dispoñerá de tres opcións:

  Resultado da validación

  Presentar rexistros correctos

  Faga clic no botón "Presentar rexistros correctos", na seguinte ventá marque a casa "Conforme" e pulse "Asinar e Enviar".

  Presentar a declaración cos rexistros correctos

  Obterá o correspondente recibo de presentación nun PDF incrustado, que poderá gardar e imprimir, no que se mostra a información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador).Ademais, dispoñerá como dato adicional dun campo no que se informa do número total de rexistros presentados correctos e os rexistros erróneos.Pode descargar e gardar o documento PDF no seu equipo.

  Información dos rexistros presentados

  Se algún/vos rexistros non foron presentados por ser erróneos;unha vez emendados os erros, deberá proceder á presentación da correspondente declaración complementaria do resto de rexistros.

  Descargar rexistros erróneos

  Descargarase un ficheiro co formato do deseño de rexistro en vigor co total de rexistros erróneos.

  Faga clic en "Descargar rexistros erróneos" para abrir ou gardar o ficheiro no seu equipo.

  Descargar rexistros erróneos, gardar

  O ficheiro descargado incluirá, no rexistro tipo 1, un número identificativo como declaración complementaria e o número de xustificante da declaración orixinal validada.

  Rexistros erróneos con formato BOE

  Descargar mensaxes de erro

  Dende este botón poderá recuperar un ficheiro co detalle dos erros;trátase dun ficheiro de texto que contén un detalle do erro por cada rexistro tipo 2 (Perceptores) incorrecto.

  Faga clic en "Descargar mensaxes de erro" e poderá abrir ou gardar o ficheiro no seu equipo.

  Mensaxes de erro

  O ficheiro mostrará o rexistro de cada detalle erróneo de tipo 2, co número de liña do ficheiro orixinal e, ao final de cada liña, descrición do erro que presenta o rexistro (componse dun código e un erro).

  Ficheiro.txt co listado de erros

  Se o ficheiro tivese máis de 1 millón de erros/rexistros o ficheiro estará comprimido en formato ZIP.

  Ligazóns de interese:

  Presentación electrónica telemática modelo 196 ficheiro grandes volumes
 • Resumo anual de retencións e ingresos á conta sobre rendementos do capital mobiliario e rendas obtidas pola contraprestación derivada de contas en toda clase de institucións financeiras, incluíndo as baseadas en operacións sobre activos financeiros, declaración informativa anual de persoas autorizadas e de saldos en contas de toda clase de institucións financeiras.
  Normativa do modelo 196
 • Axuda - Certificados electrónicos